Τρόπος παρουσιάσεως της Συλλογής

Κατ’ εφαρμογήν των κανονισμών διαδικασίας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, δημοσιεύεται μια Συλλογή της Νομολογίας στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συλλογή αποτελεί την επίσημη δημοσίευση της νομολογίας των δικαιοδοτικών οργάνων που αποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Από τι αποτελείται η Συλλογή

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2016, ημερομηνία μεταφοράς στο Γενικό Δικαστήριο των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, η Συλλογή της Νομολογίας αποτελείτο από μια γενική Συλλογή, περιλαμβάνουσα τη νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, και από μια Συλλογή Υπαλληλικών Υποθέσεων, περιλαμβάνουσα τη νομολογία στον τομέα των υπαλληλικών υποθέσεων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 η νομολογία (περιλαμβανομένων των αποφάσεων που εκδίδει το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο στον τομέα των υπαλληλικών υποθέσεων) δημοσιεύεται αποκλειστικά στη γενική Συλλογή.

 

Σε ποια μορφή δημοσιεύεται η Συλλογή

Η γενική Συλλογή και η Συλλογή Υπαλληλικών Υποθέσεων δημοσιεύονταν σε χαρτί, αντιστοίχως, μέχρι το 2011 και μέχρι το 2009. Για την προγενέστερη των ετών αυτών περίοδο, η έντυπη έκδοση της Συλλογής αποτελεί τη μόνη επίσημη δημοσίευση. Εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη από την Υπηρεσία Εκδόσεων. Τα δημοσιευόμενα στη Συλλογή κείμενα των αποφάσεων είναι επίσης διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο EUR-Lex σε μορφότυπο pdf.

Από 1ης Ιανουαρίου 2012 (γενική Συλλογή) και από 1ης Ιανουαρίου 2010 (Συλλογή Υπαλληλικών Υποθέσεων), αντιστοίχως, η δημοσίευση της Συλλογής πραγματοποιείται αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο EUR-Lex (επίσημη δημοσίευση παρεχόμενη δωρεάν). Ο παρών διαδικτυακός τόπος παρέχει επίσης πρόσβαση στη Συλλογή που δημοσιεύεται στο EUR-Lex.

Η ψηφιακή Συλλογή αποτελείται από ένα σύνολο δικαστικών αποφάσεων, που ενδεχομένως συνοδεύονται από τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα, σε μορφότυπο pdf. Προς διευκόλυνση της μελέτης των κειμένων αυτών, προστίθενται και άλλα πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και μορφότυποι html των σχετικών κειμένων, μαζί με χρήσιμους συνδέσμους (links). Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν μέρος της ψηφιακής Συλλογής και δεν έχουν επίσημο χαρακτήρα.

 

Πρόσβαση στη Συλλογή μέσω του διαδικτυακού τόπου Curia

Η ιστοσελίδα προσβάσεως στη Συλλογή εμφανίζει τα σχετικά έγγραφα συγκεντρωμένα ανά υπόθεση, με τη χρονολογική σειρά εκδόσεως των αποφάσεων.

Τα εικονίδια  και  στον χρονολογικό πίνακα περιλαμβάνουν συνδέσμους, αντιστοίχως, προς το επίσημο κείμενο και προς το ενημερωτικό σημείωμα στο EUR-Lex.

Εικονίδιο με αχνό γκρι χρώμα  σημαίνει ότι το οικείο επίσημο έγγραφο δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στη γλώσσα στην οποία ζητείται.

O χρονολογικός πίνακας εμπλουτίζεται επιπλέον με πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες αναιρέσεις, επανεξετάσεις ή διορθωτικά και με συνδέσμους προς τη βάση δεδομένων Curia, προς διευκόλυνση της μελέτης.

 

Κριτήρια δημοσιεύσεως της νομολογίας στη Συλλογή

Τα κριτήρια δημοσιεύσεως στην ψηφιακή Συλλογή για το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την έντυπη Συλλογή.

Δικαστήριο

Από 1ης Μαΐου 2004 δημοσιεύονται στη Συλλογή:

  • οι αποφάσεις της ολομέλειας και του τμήματος μείζονος συνθέσεως·
  • οι αφορώσες προδικαστικές υποθέσεις αποφάσεις των πενταμελών και των τριμελών τμημάτων·
  • οι λοιπές, πέραν των προδικαστικών, αποφάσεις των πενταμελών και των τριμελών τμημάτων που εκδίδονται κατόπιν προτάσεων του γενικού εισαγγελέα, και
  • οι γνωμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 218, παράγραφος 11, ΣΛΕΕ.

Επομένως, εκτός αντίθετης αποφάσεως του οικείου δικαστικού σχηματισμού, καταρχήν δεν δημοσιεύονται πλέον στη Συλλογή:

  • οι αποφάσεις των τριμελών ή των πενταμελών τμημάτων, εκτός όσων αφορούν προδικαστικές υποθέσεις που εκδίδονται χωρίς προτάσεις του γενικού εισαγγελέα και
  • οι διατάξεις.

Από τον Σεπτέμβριο του 2011 τα τριμελή ή τα πενταμελή τμήματα μπορούν εξάλλου να αποφασίζουν, όλως εξαιρετικώς, τη μη δημοσίευση προδικαστικής αποφάσεως στη Συλλογή.

Γενικό Δικαστήριο

Από τον Σεπτέμβριο του 2005, εκτός αντίθετης αποφάσεως του οικείου δικαστικού σχηματισμού, δημοσιεύονται στη Συλλογή:

  • οι αποφάσεις του τμήματος μείζονος συνθέσεως,
  • οι αποφάσεις των πενταμελών τμημάτων.

Η δημοσίευση των αποφάσεων των τριμελών τμημάτων αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον δικαστικό σχηματισμό.

Οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου όταν αυτό αποφαίνεται ως μονομελές και οι δικαιοδοτικού χαρακτήρα διατάξεις δεν δημοσιεύονται στη Συλλογή, εκτός αντίθετης αποφάσεως.

Ορισμένες αποφάσεις μπορούν να δημοσιεύονται αποσπασματικά.

 

Πληροφορίες για τις μη δημοσιευόμενες στη Συλλογή αποφάσεις

Οι αποφάσεις οι οποίες, δυνάμει των ανωτέρω κανόνων, δεν δημοσιεύονται στη Συλλογή περιλαμβάνονται, ωστόσο, στο τμήμα «Νομολογία» του παρόντος διαδικτυακού τόπου, στις διαθέσιμες γλώσσες, ήτοι στη γλώσσα διαδικασίας και στη γλώσσα της διασκέψεως.

Η γενική Συλλογή περιλαμβάνει επίσης ενημερωτικά στοιχεία περί των αποφάσεων αυτών.

 

Συλλογή Υπαλληλικών Υποθέσεων

Γενικό Δικαστήριο

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016 οι εκδιδόμενες κατόπιν αιτήσεως αναιρέσεως αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου επί υπαλληλικών υποθέσεων δημοσιεύονταν στη Συλλογή Υπαλληλικών Υποθέσεων με τη μορφή περιλήψεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες, και με το πλήρες κείμενό τους στη γλώσσα διαδικασίας. Μπορούσαν επίσης να δημοσιεύονται στη γενική Συλλογή σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου στον τομέα των υπαλληλικών υποθέσεων δημοσιεύονται στη γενική Συλλογή, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια.

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016 οι αποφάσεις του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δημοσιεύονταν στη Συλλογή Υπαλληλικών Υποθέσεων με τη μορφή περιλήψεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες, καθώς και με το πλήρες κείμενό τους στη γλώσσα διαδικασίας και στη γλώσσα της διασκέψεως. Όταν επρόκειτο για αποφάσεις γενικού ενδιαφέροντος, το πλήρες κείμενό τους δημοσιευόταν επίσης στις λοιπές επίσημες γλώσσες.

 

Επίσημες γλώσσες 

Οι επίσημες γλώσσες της Ένωσης είναι οι ακόλουθες:

Από 1ης Ιανουαρίου 1952:

η γερμανική, η γαλλική, η ιταλική και η ολλανδική

Από 1ης Ιανουαρίου 1973:

η δανική, η αγγλική και η ιρλανδική

Από 1ης Ιανουαρίου 1981:

η ελληνική

Από 1ης Ιανουαρίου 1986:

η ισπανική και η πορτογαλική

Από 1ης Ιανουαρίου 1995:

η φινλανδική και η σουηδική

Από 1ης Μαΐου 2004:

η τσεχική, η εσθονική, η λεττονική, η λιθουανική, η ουγγρική, η μαλτέζικη, η πολωνική, η σλοβακική και η σλοβενική

Από 1ης Ιανουαρίου 2007:

η βουλγαρική και η ρουμανική

Από 1ης Ιουλίου 2013:

η κροατική

 

Με τους κανονισμούς (EK) του Συμβουλίου 930/2004 και 1738/2006 και με τους κανονισμούς 920/2005 και 2015/2264, αντιστοίχως, προβλέφθηκαν προσωρινές παρεκκλίσεις για τη μαλτέζικη γλώσσα (μέχρι τις 30 Απριλίου 2007) και για την ιρλανδική γλώσσα (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021).