Γενικοί όροι για τις επισκέψεις στο Δικαστήριο

Κανόνες ασφαλείας και συμπεριφοράς

Λόγω των ελέγχων ασφαλείας, οι επισκέπτες παρακαλούνται να τηρούν αυστηρά το ωράριο της επίσκεψης.

Καθ' όλο το διάστημα της επίσκεψής τους στο Δικαστήριο, οι επισκέπτες παρακαλούνται να συμπεριφέρονται κοσμίως, καθώς και να έχουν την αρμόζουσα ενδυμασία.

Οι επισκέπτες που παρακολουθούν δημόσια συνεδρίαση παρακαλούνται να λαμβάνουν θέση στην αίθουσα κατά την αρχή της συνεδρίασης· δεν επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Κατά τη συνεδρίαση οι επισκέπτες οφείλουν να μη θορυβούν. Απαγορεύεται επίσης η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στις αίθουσες συνεδριάσεων και διασκέψεων.

Κατά τις συνεδριάσεις, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και η ηχογράφηση των αγορεύσεων. Προς αποφυγή παρεμβολών στο σύστημα διερμηνείας, τα κινητά τηλέφωνα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σβηστά.

Οι επισκέπτες πρέπει να φορούν την κάρτα εισόδου κατά τρόπο ορατό καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. Για λόγους ασφαλείας, η μετακίνηση των επισκεπτών εντός του Δικαστηρίου επιτρέπεται μόνον στους χώρους που προβλέπει το πρόγραμμα της επίσκεψης.

Οι υπεύθυνοι των ομάδων επισκεπτών παρακαλούνται να μεριμνούν για την τήρηση του προγράμματος και των σχετικών κανόνων καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο έχει εξ ανάγκης αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας όσον αφορά την πρόσβαση στα κτίριά του. Για τον λόγο αυτό, οι επισκέπτες παρακαλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των υπαλλήλων ασφαλείας ή του ξεναγού. Σημειωτέον ότι οι αποσκευές των επισκεπτών ελέγχονται κατά την είσοδο.

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός των κτιρίων.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δικαστήριο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει μια προγραμματισμένη επίσκεψη.  

 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης επισκέψεων συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, προκειμένου η επίσκεψη να διεξαχθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες (αποτελεσματική επικοινωνία και αλληλογραφία, προσαρμογή του προγράμματος της επίσκεψης στη γλώσσα, στο μορφωτικό επίπεδο και στα ενδιαφέρονται των επισκεπτών). Η Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά για όσο χρόνο απαιτεί η διοργάνωση της επίσκεψης και τα διαγράφει το αργότερο έξι μήνες μετά την επίσκεψη. Διαβιβάζονται μόνον στους μετέχοντες στην επίσκεψη (επισκέπτες, Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων), στους ομιλητές, στη Διεύθυνση Διερμηνείας αν απαιτείται διερμηνεία και, ενδεχομένως, στα αρμόδια βάσει της νομοθεσίας όργανα ελέγχου.

Κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, έχετε δικαίωμα προσβάσεως στα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και δικαίωμα διορθώσεως τους, εφόσον είναι αναγκαίο.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή για πρόσβαση σε επεξεργασμένα δεδομένα, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων. Μπορείτε, επίσης, να προσφύγετε οποτεδήποτε στον Ευρωπαίο Επόπτη προστασίας δεδομένων.

 

Επιτήρηση μέσω βίντεο και καταγραφή εικόνων

Για την προστασία του προσωπικού, των περιουσιακών στοιχείων και των πληροφοριών, στο Δικαστήριο λειτουργεί σύστημα επιτήρησης μέσω βίντεο τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Οι εικόνες που καταγράφονται διατηρούνται επί σύντομο χρονικό διάστημα και ο αριθμός των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτές πολύ περιορισμένος.

Η καταγραφή εικόνων και η επιτήρηση μέσω βίντεο γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Πινακίδες τοποθετημένες κοντά στους επιτηρούμενους χώρους ενημερώνουν για την ύπαρξη συστήματος επιτήρησης μέσω βίντεο.

Βλ. επίσης:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Αναφορά συμβάντων

Το Δικαστήριο έχει λάβει μέτρα ώστε να συντάσσεται εσωτερική έκθεση συμβάντων για κάθε ανωμαλία, δυσλειτουργία, παροχή βοήθειας σε άτομα και ενδεχόμενο πρόβλημα ασφαλείας ή σχετικό με την ασφάλεια των ατόμων, των αγαθών και των κτιρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σημείωμα αναφοράς συμβάντων pdf icon (FR)