Διαδικασία

Δικονομικές διατάξεις

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

Πρωτόκολλα: Παραρτήματα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1-5-2019)

Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2013, για την αύξηση του αριθμού των γενικών εισαγγελέων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/336/ЕС)

Απόφαση (ΕΕ) 2020/135 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

Καvovισμός διαδικασίας τoυ Δικαστηρίoυ (1-1-2020)

Συμπληρωματικός κανονισμός (14-1-2014)

Συστάσεις προς τα εθνικά δικαστήρια, σχετικές με την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων (8-11-2019)

Πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους, σχετικά με τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου (1-3-2020)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα του αντιπροέδρου του Δικαστηρίου

Απόφαση (ΕΕ) 2016/2386 του Δικαστηρίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 για τους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται ή τα στοιχεία που προσκομίζονται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 105 του κανονισμού διαδικασίας του

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 16ης Οκτωβρίου 2018, σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

Όροι χρήσεως της εφαρμογής e-Curia (1-12-2018)

Ανακοινώσεις δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τις επίσημες αργίες και τις δικαστικές διακοπές

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 2ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τις επίσημες αργίες και τις δικαστικές διακοπές

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Η τήρηση ανωνυμίας στις ένδικες διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οδηγίες για τις αγορεύσεις στο πλαίσιο της επ' ακροατηρίου συζητήσεως

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας από το Δικαστήριο

Έκθεση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 2015/2422

Πίνακας αντιστοιχίας