Procedure

Teksten betreffende de procedure

Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie)

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie)

Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Protocollen: Bijlagen bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie  (1-5-2019)

Besluit van de Raad van 25 juni 2013 houdende verhoging van het aantal advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2013/336/ЕС)

Besluit (EU) 2020/135 van de Raad van 30 januari 2020 betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie (1-1-2020)

Additioneel reglement (14-1-2014)

Aanbevelingen aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken van prejudiciële procedures (8-11-2019)

Praktische aanwijzingen voor de partijen inzake bij het Hof aangebrachte zaken (1-3-2020)

Besluit van het Hof van Justitie van 23 oktober 2012 inzake de gerechtelijke taken van de vicepresident van het Hof

Besluit (EU) 2016/2386 van het Hof van Justitie van 20 september 2016 betreffende de beveiligingsvoorschriften die van toepassing zijn op de inlichtingen of stukken die aan het Gerecht worden overgelegd op grond van artikel 105 van zijn Reglement voor de procesvoering

Besluit van het Hof van Justitie van 16 oktober 2018 betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van de applicatie e-Curia

Gebruiksvoorwaarden voor de applicatie e-Curia (1-12-2018)

Bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie

Verkiezing van de president van het Hof

Verkiezing van de vicepresident van het Hof

Verkiezing van de presidenten van de kamers van vijf rechters

Verkiezing van de eerste advocaat-generaal

Verkiezing van de presidenten van de kamers van drie rechters

Toevoeging van de rechters aan de kamers

Aanwijzing van de kamers die belast zijn met de zaken als bedoeld in artikel 107 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Benoeming van de griffier

Besluit van het Hof van Justitie van 1 februari 2022 inzake de erkende feestdagen en de gerechtelijke vakanties

Besluit van het Hof van Justitie van 7 februari 2023 inzake de erkende feestdagen en de gerechtelijke vakanties

Meer informatie

Toekenning van anonimiteit in de gerechtelijke procedures voor het Hof van Justitie

Adviezen voor het houden van pleidooi

Verslag over de toepassing van de prejudiciële spoedprocedure door het Hof van Justitie

Verslag ingediend op grond van artikel 3, lid 2, van verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Verslag bedoeld in artikel 3, lid 1, van verordening 2015/2422

Concordantietabel