Procedura

Uregulowania proceduralne

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)

Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

Protokoły: Załączniki do Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  (1-5-2019)

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia liczby rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2013/336/ЕС)

Regulamin Trybunału Sprawiedliwości (1-1-2020)

Regulamin dodatkowy  (14-1-2014)

Zalecenia dla sądów krajowych, dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (8-11-2019)

Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału (1-3-2020)

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 października 2012 r. w sprawie obowiązków wiceprezesa Trybunału w zakresie orzekania

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości (UE) 2016/2386 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa mających zastosowanie do informacji lub materiałów przedstawionych Sądowi na podstawie art. 105 jego regulaminu postępowania

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. w sprawie składania i doręczania dokumentów procesowych za pośrednictwem aplikacji e-Curia

Warunki korzystania z aplikacji e-Curia (1-12-2018)

Zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Inne użyteczne informacje

Utajnienie tożsamości w postępowaniach sądowych przed Trybunałem Sprawiedliwości

Porady dla pełnomocników

Sprawozdanie z wdrożenia przez Trybunał Sprawiedliwości pilnego trybu prejudycjalnego

Sprawozdanie na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Tabela zbieżności