Aktualności
Nº 35/2019 : 19 marca 2019 r.
Granicy wewnętrznej danego państwa członkowskiego, na której przywrócono kontrole graniczne, nie można traktować jak granicę zewnętrzną w rozumieniu dyrektywy w sprawie powrotów
Nº 33/2019 : 19 marca 2019 r.
Osoba ubiegająca się o azyl może zostać przekazana do państwa członkowskiego w pierwszej kolejności odpowiedzialnego za rozpatrzenie złożonego przez nią wniosku lub do państwa członkowskiego, które udzieliło jej ochrony uzupełniającej, chyba że przewidywalne warunki życia beneficjentów ochrony międzynarodowej naraziłyby ją tam na sytuację skrajnej deprywacji materialnej, sprzeczną z zakazem nieludzkiego lub poniżającego traktowania
Wyszukiwanie sprawy
Sąd
Ostatnio wydane wyroki i opinie