Staże

Informacje ogólne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje co roku ograniczoną liczbę odpłatnych staży w gabinetach członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej oraz w ramach jednostek administracyjnych Trybunału.

Staże w gabinetach członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej trwają co najmniej trzy i co najwyżej pięć miesięcy. Rozpoczynają się, w trakcie wymienionych poniżej dwóch okresów, pierwszego lub szesnastego dnia miesiąca. Staże w jednostkach administracyjnych Trybunału wynoszą pięć miesięcy i rozpoczynają się pierwszego dnia pierwszego miesiąca każdego z dwóch wspomnianych okresów.

Staże w jednostkach administracyjnych Trybunału odbywają się głównie w dyrekcjach tłumaczeń prawniczych, w dyrekcji badań i dokumentacji, w dyrekcji komunikacji, w dyrekcji ds. protokołu i wizyt, w biurze doradcy prawnego ds. administracyjnych, w sekretariacie Sądu i w dyrekcji tłumaczeń konferencyjnych (co do szczegółowych warunków stażu w dyrekcji tłumaczeń konferencyjnych zob. informacje poniżej).

Staże odbywają się w dwóch okresach:

-w okresie od 1 marca do 31 lipca (zgłoszenia przyjmowane są co roku w okresie od 1 lipca do 15 września);

-w okresie od 16 września do końca lutego – staże w gabinetach oraz w okresie od 1 października do końca lutego – staże w jednostkach administracyjnych (zgłoszenia przyjmowane są co roku w okresie od 1 lutego do 15 kwietnia).

Kandydaci posiadający dyplom uniwersytecki ukończenia studiów z zakresu prawa, nauk politycznych, nauk ekonomicznych lub dyscypliny pokrewnej albo, w przypadku staży w dyrekcji tłumaczeń konferencyjnych, dyplom tłumacza konferencyjnego, składają wnioski zgłoszeniowe przez aplikację EU CV Online w wyznaczonym terminie. Od kandydatów wymagana jest gruntowna znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej oraz dobra znajomość innego języka urzędowego. Ze względów administracyjnych pożądana jest dobra znajomość języka francuskiego. Kandydaci nie mogą wcześniej odbywać stażu (odpłatnego albo bezpłatnego) w innej instytucji lub organie Unii Europejskiej. Kwota stypendium wynosi 1.372, 00 EUR miesięcznie. Nie podlega ona systemowi podatkowemu mającemu zastosowanie do urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej. Stażyści, których miejsce zamieszkania znajduje się w odległości co najmniej 200 km od miejsca siedziby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej otrzymują zwrot kosztów podróży w wysokości 150 €.


Staże w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, trwające od dziesięciu do dwunastu tygodni, przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów bądź podyplomowych kursów tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla wspomnianej Dyrekcji. Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Obejmuje przygotowanie do rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie w „niemej kabinie". Wymagana jest znajomość języka francuskiego w piśmie. Nabór kandydatów przeprowadzany jest raz do roku około 15 września, na cały rok sądowy (wnioski przyjmowane są w okresie od 1 lipca do 15 września każdego roku). Prosimy przy tym pamiętać, że rozprawy nie odbywają się podczas wakacji sądowych.

System derogacyjny pozwala, pod pewnymi warunkami, na odbycie stażu w gabinecie członka z inicjatywy tego członka w terminach przypadających poza powyżej opisanymi dwoma okresami stażów oraz z pominięciem złożenia wniosku w drodze aplikacji EU CV Online w ww. terminach. Za okres takiego stażu instytucja nie wypłaca wynagrodzenia. Omawiane staże odbywają się w ramach kształcenia początkowego, zawodowego lub ustawicznego, którego kalendarz nie jest zgodny z omawianymi okresami stażów. Zastosowanie tego systemu wymaga natomiast, aby stażyści otrzymywali stypendium, świadczenia lub wynagrodzenie z tytułu stażu.

 Les stages Staże w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej