Vježbenička praksa

Opće informacije

Sud Europske unije svake godine nudi ograničen broj plaćenih vježbeničkih mjesta u trajanju od pet mjeseci u kabinetima članova Suda i Općeg suda Europske unije te u službama Suda.

Vježbenička praksa u službama Suda obavlja se poglavito u upravama za pravno prevođenje, Upravi za istraživanje i dokumentaciju, Upravi za komunikaciju, Upravi za protokol i posjete, kod pravnog savjetnika za upravne poslove, u tajništvu Općeg suda i u Upravi za usmeno prevođenje (za pravila koja se tiču vježbeničke prakse iz usmenog prevođenja vidjeti niže).

Dva su razdoblja za obavljanje vježbeničke prakse:

od 1. ožujka do 31. srpnja (prijave se podnose od 1. srpnja do 15. rujna svake godine)

od 16. rujna do 15. veljače za vježbeničku praksu u kabinetima i od 1. listopada do 28. veljače za vježbeničku praksu u službama (prijave se podnose od 1. veljače do 15. travnja svake godine).

Kandidati – nositelji sveučilišne diplome iz prava ili političkih znanosti (pravnog usmjerenja) ili, za vježbeničku praksu u Upravi za usmeno prevođenje, diplome iz konferencijskog prevođenja – moraju podnijeti svoje prijave putem aplikacije EU CV Online u za to predviđenim rokovima.

Stipendija iznosi 1372,00 eura neto mjesečno.

Plaćenim vježbenicima čije je boravište udaljeno 200 km ili više od sjedišta Suda Europske unije plaća se putni trošak u iznosu od 150,00 eura.

Za potrebe službe poželjno je dobro poznavanje francuskog jezika.


Vježbenička praksa iz usmenog prevođenja, u trajanju od deset do dvanaest tjedana, namijenjena je ponajprije nedavno diplomiranim konferencijskim prevoditeljima, čija je jezična kombinacija korisna Upravi za usmeno prevođenje. Cilj je pružiti mladim konferencijskim prevoditeljima stručno vodstvo u njihovu usavršavanju u usmenom prevođenju, posebice pravnom, što obuhvaća pripremu spisa, terminološko istraživanje i praktične vježbe u „nijemim kabinama“. Zahtijeva se pasivno znanje francuskog jezika. Odabir kandidata provodi se jednom godišnje, oko 15. rujna, za cijelu sudsku godinu (kandidature se podnose od 1. srpnja do 15. rujna svake godine). Uzmite u obzir da se rasprave ne održavaju za vrijeme sudskih praznika.