Komentari doktrine uz presude

Ova rubrika sadrži upućivanja na komentare doktrine koji se odnose na presude Suda, Općeg suda i Službeničkog suda od njihova osnivanja.

Rubrika je podijeljena na tri dijela:

- Prvi dio obuhvaća upućivanja na komentare doktrine na presude Suda donesene u predmetima pokrenutim prije 1. siječnja 1989.
Prvi dio: 1954.-1988.

- Drugi dio obuhvaća upućivanja na komentare doktrine na presude Suda i Općeg suda u predmetima pokrenutim između 1. siječnja 1989. i 31. prosinca 2004.
Drugi dio: 1989.-2004.

- Treći dio obuhvaća upućivanja na komentare doktrine na presude Suda, Općeg suda i Službeničkog suda u predmetima pokrenutim nakon 1. siječnja 2005.
Treći dio: 2005. ...

U svakom pojedinom dijelu presude su raspoređene za svaki sud po broju predmeta, dok su upućivanja na komentare doktrine raspoređena prema kronološkom redoslijedu. Na kraju svakog dijela nalazi se kronološka tablica svih komentiranih presuda koja omogućava čitatelju da lako pronađe broj predmeta i presude za koju poznaje samo datum.

Kretanje unutar dokumenata u PDF formatu (Portable Document Format) može se vršiti pomoću oznaka „bookmarks“.

 Pozor! Iako ovaj dokument postoji samo na francuskom jeziku, svako upućivanje pojavljuje se i na izvornom jeziku.