Vanjski prevoditelji
   
  corner-cour  
 

Služba za prevođenje

Raditi za Sud

Fleksibilan način rada

Postupak odabira

Otvoreno tržište i stalno tržišno natjecanje

Praktične informacije

Poziv na nadmetanje

   
   
   

Služba za prevođenje

Služba za pravno prevođenje u ovoj instituciji sastoji se od 600 pravnika i osigurava prevođenje pravnih dokumenata Suda Europske unije. Time jamči dobro odvijanje postupaka i višejezično širenje sudske prakse, omogućavajući svim građanima Unije, bez obzira na to kojim se jezikom služe, pristup europskim sudovima i sudskoj praksi.

Pravni tekstovi koji se prevode vrlo su raznoliki s obzirom na nekoliko elemenata: prirodu predmeta, područje, vrstu dokumenta (postupovni dokumenti, mišljenja nezavisnih odvjetnika, presude, rješenja), jezik, stil, duljinu, pravnu kulturu autora itd.

Raditi za Sud

Gotovo trećinu tekstova prevode vanjski suradnici (freelance prevoditelji). Riječ je o fizičkim ili pravnim osobama s kojima je institucija sklopila ugovor utemeljen na najstrožim pravilima o povjerljivosti i s kojima održava blizak poslovni odnos. Budući da je cilj vrlo visoka kvaliteta prijevoda, kako bi je ostvarili, vanjski prevoditelji imaju potporu i pomoć službe za prevođenje Suda.

Fleksibilan način rada

Vanjski prevoditelji mogu sami izabrati svoje mjesto rada, s obzirom na to da se komuniciranje odvija na daljinu (telefonski, e-poštom i pomoću raznih internetskih platformi). Usto, vanjski prevoditelji mogu prihvatiti količinu prijevoda koja im odgovara, ovisno o različitim rokovima, što omogućuje da se takav način suradnje obavlja kao dodatna aktivnost, osobito pravnicima.

Postupak odabira

Vanjski prevoditelji odabiru se na temelju poziva na nadmetanje objavljenih u Službenom listu Europske unije. Ti pozivi na nadmetanje, koji obuhvaćaju velik broj jezičnih kombinacija, trajni su i stalno otvoreni, to jest omogućuju da se novi kandidati u svakom trenutku mogu prijaviti za sudjelovanje u nadmetanju. Osobe odabrane na osnovi testova prevođenja – koji se odvijaju na daljinu – potpisuju sa Sudom okvirni ugovor.

Otvoreno tržište i stalno tržišno natjecanje

Odabrani prevoditelji upisuju se na popis s poretkom koji se temelji i na kvaliteti prijevoda, koja se ocjenjuje testiranjem, i na konkurentnosti cijene koju prevoditelj zahtijeva. Posao prevođenja im se redovito nudi prema poretku koji se povremeno revidira ovisno o kvaliteti pruženih usluga, što omogućuje uzimanje u obzir novih ponuda.

Postupak javne nabave za pravno prevođenje stalno je otvoren tijekom cijelog svojeg trajanja (najviše 48 mjeseci) za određene jezične kombinacije (vidjeti informacije o odgovarajućoj grupi), no samo pod uvjetom da još nije dostignut najveći broj ugovaratelja za odgovarajuću grupu (za informaciju o najvećem broju ugovaratelja za određenu grupu vidjeti odgovarajući poziv na nadmetanje). Podložno tomu, svaka fizička ili pravna osoba može, dakle, podnijeti prijavu za sudjelovanje tijekom trajanja postupka javne nabave, s obzirom na to da Sud redovito ocjenjuje novopristigle prijave za sudjelovanje.

 

Upiti za informacije i prijave za sudjelovanje mogu se poslati na adresu e-pošte: FreelanceHR@curia.europa.eu ili natjecajfreelance2017@curia.europa.eu

Praktične informacije

Zahtjev za sudjelovanje može poslati svaka kvalificirana osoba koja želi raditi kao vanjski prevoditelj za jezične kombinacije navedene u pozivima na nadmetanje.

Navedeni pozivi na nadmetanje, koji su jedini vjerodostojni, dostupni su putem dolje navedenih poveznica:

Poziv na nadmetanje 2019

Jezik na koji se prevodi Opis Poziv na nadmetanje
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Na TED-ovu internetskom portalu e-Tendering može se izvršiti uvid u dokumente sa svim relevantnim informacijama o svakoj fazi postupka: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Na TED-ovu internetskom portalu e-Tendering može se izvršiti uvid u dokumente sa svim relevantnim informacijama o svakoj fazi postupka: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Ovaj postupak nabave sastoji se od dvaju dijelova:

 • 1. dio: provjera kriterija za isključenje i kriterija za odabir radi odabira natjecatelja kojima će se uputiti poziv na dostavu ponuda
  Kao prvo, ako ste zainteresirani za ovaj postupak javne nabave, pozivamo vas da podnesete zahtjev za sudjelovanje.
 • 2. dio: dodjela okvirnih ugovora na temelju procjene zaprimljenih ponuda natjecatelja koji su bili pozvani dostaviti ponudu
  Kao drugo, samo će natjecatelji odabrani u prvom dijelu postupka biti pozvani da dostave ponudu. Odbit će se svaka ponuda koju podnese fizička ili pravna osoba koja nije bila pozvana da dostavi ponudu.

Poziv na nadmetanje 2017

Jezik na koji se prevodi Opis Poziv na nadmetanje
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560

 

Ovaj postupak nabave sastoji se od dvaju dijelova:

 • 1. dio: provjera kriterija za isključenje i kriterija za odabir radi odabira natjecatelja kojima će se uputiti poziv na dostavu ponuda
  Kao prvo, ako ste zainteresirani za ovaj postupak javne nabave, pozivamo vas da podnesete zahtjev za sudjelovanje.
 • 2. dio: dodjela okvirnih ugovora na temelju procjene zaprimljenih ponuda natjecatelja koji su bili pozvani dostaviti ponudu
  Kao drugo, samo će natjecatelji odabrani u prvom dijelu postupka biti pozvani da dostave ponudu. Odbit će se svaka ponuda koju podnese fizička ili pravna osoba koja nije bila pozvana da dostavi ponudu.

 

Povezanim dokumentima koji sadržavaju sve relevantne informacije za svaki dio postupka može se pristupiti na sljedeći način:

 

1- Dokumenti potrebni za sastavljanje zahtjeva za sudjelovanje (faza odabira):

 • Poziv na nadmetanje na koji se odnosi zahtjev za sudjelovanje (vidjeti gore navedene poveznice koje upućuju na pozive na nadmetanje prema jeziku na koji se prevodi)
 • Dopis s pozivom za sudjelovanje PDF pdf icon
 • Obvezni obrazac za prijavu Word word-icon PDF pdf icon
 • Časna izjava o kriterijima za isključenje i kriterijima za odabir Word word-icon PDF pdf icon

 

Mole se natjecatelji da svoj zahtjev za sudjelovanje popune na jeziku poziva na nadmetanje.

Zahtjevi za sudjelovanje dostavljaju se elektroničkom poštom (u privitku valja priložiti potpisani i skenirani obrazac prijave) ili pismom (potpisani obrazac prijave) na adresu navedenu u točki I.1) poziva na nadmetanje. Neće se prihvatiti poveznice na spremišta podataka „u oblaku”.

Rok za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje naveden je u točki IV.2.2) poziva na nadmetanje. Budući da je postupak nabave trajan, ugovori za prevođenje pravnih tekstova mogu se sklapati i kasnije, kako bi se u svakom trenutku mogli uključiti novi prevoditelji. Procjena zahtjeva za sudjelovanje zaprimljenih nakon isteka navedenog roka moći će se dakle obaviti, pod uvjetom da nije dosegnut najveći broj ugovaratelja za dotičnu grupu (jezičnu kombinaciju).

 

2- Dokumenti u slučaju odabira i poziva na dostavu ponude (faza dodjele):

 • Poziv na nadmetanje na koji se odnosi poziv na dostavu ponude (vidjeti gore navedene poveznice koje upućuju na pozive na nadmetanje prema jeziku na koji se prevodi)
 • Dokumentacija za nadmetanje EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Obrazac okvirnog ugovora EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon