Vabakutselised tõlkijad
   
  corner-cour  
 

Tõlketeenistus

Töötamine Euroopa Kohtu heaks

Paindlikud töötingimused

Valikumenetlus

Avatud hankemenetlus ja püsiv konkurents

Kasulik teave

Hanketeade

   
   
   

Tõlketeenistus

Institutsiooni õigustõlke teenistus, kus töötab 600 juristi, tagab juriidiliste dokumentide tõlke Euroopa Liidu Kohtus. Teenistus kindlustab kohtumenetluste sujuva toimimise ning kohtupraktika mitmekeelse kättesaadavuse, mis tagab liidu kodanikele ligipääsu kohtumenetlustele ning kohtupraktikale Euroopa tasandil, olenemata nende räägitavatest keeltest.

Tõlkimist vajavad õigustekstid on oma olemuselt väga erinevad, sõltudes mitmetest asjaoludest: kohtuasja liik, valdkond, dokumendi tüüp (menetlusdokument, kohtujuristi ettepanek, kohtuotsus või -määrus), keel, stiil, pikkus, autori õiguslik taust jne.

Töötamine Euroopa Kohtu heaks

Ligi kolmandiku tekstidest tõlgivad kohtuvälised kaastöötajad (vabakutselised tõlkijad). Nendeks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kellega kohus on sõlminud lepingu, millele kohaldub rangeim konfidentsiaalsuse nõue, ning kellega kohtul on tihedad tööalased suhted. Kuigi tõlgetelt eeldatakse väga kõrget kvaliteeti, osutab kohtu tõlketeenistus vabakutselistele igakülgset tuge ja abi, et seda kvaliteeti saavutada.

Paindlikud töötingimused

Vabakutselised tõlkijad võivad oma töötamise koha ise valida, kuna nad suhtlevad kohtuga distantsilt (telefoni, e-kirjade ja erinevate internetiplatvormide vahendusel). Lisaks võivad vabakutselised ise valida, kui palju tõlketööd nad vastu võtavad, arvestades erinevaid tähtaegu. Seega sobib selline koostöövorm lisategevusena eelkõige elukutselistele juristidele.

Valikumenetlus

Vabakutselised tõlkijad valitakse hankemenetluse teel, mille kohta avaldatakse hanketeated Euroopa Liidu Teatajas. Hankemenetlus, mis hõlmab palju erinevaid keelekombinatsioone, on alaline ja avatud, et võimaldada uute lepingupartnerite lisandumist igal ajal. Proovitõlgete alusel (milleks ei pea kohale tulema) välja valitud isikud sõlmivad kohtuga raamlepingu.

Avatud hankemenetlus ja püsiv konkurents

Lepingupartneritest koostatakse nimekiri, kus nende paremusjärjestus sõltub nii tõlketöö kvaliteedist, mida hinnatakse proovitöö käigus, kui ka taotleja küsitud hinna konkurentsivõimest. Neilt tellitakse regulaarselt tõlketööd paremusjärjestuse alusel. Järjestus vaadatakse perioodiliselt läbi, võttes arvesse osutatud teenuste kvaliteeti, mis ühtlasi võimaldab uusi pakkumusi arvesse võtta.

Õigustõlke hankemenetlus on alaline ja avatud kogu hanke kehtivuse vältel (maksimaalselt 48 kuud) konkreetsete keelekombinatsioonide puhul (vaata teavet vastava hankeosa kohta), kuid siiski eeldusel, et asjaomase hankeosa maksimaalne lepingupartnerite arv ei ole täitunud (hankeosa maksimaalse lepingupartnerite arvu teadasaamiseks tutvuge asjaomase hanke teatega). Seda tingimust arvestades võib iga füüsiline või juriidiline isik esitada hanke kehtivuse ajal hankemenetluses osalemise taotluse, sest Euroopa Kohus viib korrapäraselt läbi uute osalemistaotluste hindamise.

 

Teabe ja/või osalemistaotlused võib saata järgmisel aadressil: e-posti aadress FreelanceET@curia.europa.eu

Kasulik teave

Iga nõuetele vastav isik, kes soovib vabakutselisena osutada hanketeates nimetatud keelekombinatsioonides tõlketeenust, võib esitada oma osalemistaotluse.

Hanketeated, mis ainsana on autentsed, on kättesaadavad Euroopa Kohtu veebilehel:

Hanketeade 2019

Sihtkeel Kirjeldus Hanketeade
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Menetluse iga etapi kohta asjakohast teavet sisaldavate dokumentidega on võimalik tutvuda TED-portaali veebisaidil e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Menetluse iga etapi kohta asjakohast teavet sisaldavate dokumentidega on võimalik tutvuda TED-portaali veebisaidil e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Käesolev hankementelus toimub kahes etapis:

 • 1. etapp: hankemenetlusest kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimise tingimuste kontrollimine selgitamaks välja taotlejad, kellele tehakse ettepanek esitada pakkumus
  Kui te olete huvitatud kõnealusest hankest, siis tuleb teil esmalt esitada osalemistaotlus.
 • 2. etapp: raamlepingute sõlmimise otsustamine ettepaneku saanud taotlejate esitatud pakkumuste hindamise alusel
  Üksnes esimeses etapis väljavalitud taotlejatele tehakse ettepanek esitada pakkumus. Nende füüsiliste ja juriidiliste isikute pakkumused, kellele ei ole esitatud pakkumuse esitamise ettepanekut, lükatakse tagasi.

Hanketeade 2017

Sihtkeel Kirjeldus Hanketeade
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560

 

Käesolev hankementelus toimub kahes etapis:

 • 1. etapp: hankemenetlusest kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimise tingimuste kontrollimine selgitamaks välja taotlejad, kellele tehakse ettepanek esitada pakkumus
  Kui te olete huvitatud kõnealusest hankest, siis tuleb teil esmalt esitada osalemistaotlus.
 • 2. etapp: raamlepingute sõlmimise otsustamine ettepaneku saanud taotlejate esitatud pakkumuste hindamise alusel
  Üksnes esimeses etapis väljavalitud taotlejatele tehakse ettepanek esitada pakkumus. Nende füüsiliste ja juriidiliste isikute pakkumused, kellele ei ole esitatud pakkumuse esitamise ettepanekut, lükatakse tagasi.

 

Hankemenetlust puudutavate dokumentidega, mis sisaldavad kogu teavet iga etapi kohta, on võimalik tutvuda järgmiselt:

 

1- Osalemistaotluse koostamiseks vajalikud dokumendid (kvalifitseerimisetapp):

 • Hanketeade, mida osalemistaotlus puudutab (vt alltoodud hüperlingid hanketeatele sihtkeelte kaupa)
 • Kutse esitada osalemistaotlus PDF pdf icon
 • Kohustuslik registreerimisvorm Word word-icon PDF pdf icon
 • Ausõnaline kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimuste täitmise kohta Word word-icon PDF pdf icon

 

Taotlejatel palutakse täita registreerimisvorm hanketeates nimetatud sihtkeeles.

Osalemistaotlused tuleb saata e-posti teel (allkirjastatud ja skaneeritud registreerimistaotlus manusena) või kirja teel (allkirjastatud registreerimistaotlus) hanketeate punktis I.1) nimetatud aadressil. Hüperlingid online-andmevõrgus ladustatud dokumentidele ei ole lubatud.

Osalemistaotluste laekumise tähtaeg on täpsustatud hanketeate punktis IV.2.2). Kuna hanketeade on alaline, jäävad hankemenetlused avatuks, et võimaldada kogu menetluse vältel uute lepingupartnerite liitumist. Seega võidakse pärast nimetatud tähtaja möödumist esitatud osalemistaotlusi hinnata eeldusel, et asjaomase hankeosa (keelekombinatsiooni) maksimaalne lepingupartnerite arv ei ole täitunud.

 

2- Dokumendid, mis puudutavad kvalifitseeritud taotlejat ja pakkumuse esitamise ettepanekut (edukaks tunnistamise etapp):

 • Hanketeade, mida pakkumuse esitamise ettepanek puudutab (vt alltoodud hüperlingid hanketeatele sihtkeelte kaupa)
 • Hankedokumendid EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Raamlepingu näidis EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon