CURIA
rss
täppisotsing
Töökohad

   
  corner-cour  
 

Vabade ametikohtade loetelu

Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO).

vabakutselisi kaastöötajaid

Suuline tõlge Euroopa heaks

   

Institutsiooni teenistuste personal komplekteeritakse valdavalt Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud avalike konkursside reservnimekirjade alusel.

Euroopa Kohus võib siiski teatud juhtudel kasutada ajutisi teenistujaid või abiülesandeid sooritavaid lepingulisi töötajaid. Ajutisi töötajaid võetakse tööle peamiselt nendele ametikohtadele, mis täidetakse hiljem konkursi edukalt läbinutega. Nad võivad töötada erilisi oskusi nõudvatel ametikohtadel ajaliselt piiratud ülesannete täitmiseks. Abiülesandeid täitvad lepingulised töötajad asendavad ametnikke, kes ei saa haiguse või vanemapuhkuse tõttu oma kohustusi täita. Neid võidakse tööle võtta ka selleks, et tagada mõne teenistuse toimetulek suurenenud töökoormusega.

Personal jaguneb kahte kategooriasse: tegevusüksus AD, mis hõlmab administraatoreid ja jurist-lingviste, ning tegevusüksus AST, kuhu kuuluvad administratiivülesandeid täitvad abiteenistujad. Tegevusüksuse AD jaoks on nõutud vähemalt ülikooliharidus, tegevusüksuse AST jaoks nõutakse vähemalt keskharidusjärgset haridust või keskharidust, millele lisandub kolmeaastane erialane kogemus.

Institutsiooni vajadused on kõige sagedamini seotud töötajate töölevõtmisega järgmistel erialadel.

Tegevusüksus AD:

  • jurist-administraator kohtukantseleis või raamatukogunduse, teabeotsingu ja dokumentatsiooni valdkonnas
  • tõlgid
  • jurist-lingvist juriidiliste tekstide tõlkimiseks kahest Euroopa Liidu ametlikust keelest
  • infotehnoloog.

Tegevusüksus AST:

  • abiteenistuja, kes täidab sekretäri ülesandeid
  • korrektor
  • infotehnoloog.

Vabade ametikohtade loetelu

 
brique
 

Peale selle otsib kirjaliku tõlke teenistus regulaarselt vabakutselisi kaastöötajaid.

Täpset teavet tõlkide konkursside ja vabakutseliste tõlkidena töötamise võimaluste kohta saab veebilehelt Suuline tõlge Euroopa heaks.

Lisaks võivad huvitatud isikud töökohtadele igal ajal kandideerida, saates motivatsioonikirja ning elulookirjelduse e-postiga järgmisele aadressile:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu

Motivatsioonikirjas tuleks täpsustada ametikoht, millele huvitatud isik kandideerib (näiteks: jurist, jurist-lingvist, tõlk, sekretär, infotehnoloog, raamatupidaja jne).
Elulookirjelduse jaoks on soovitatav kasutada „Europass" vormi (vt http://europass.cedefop.europa.eu/). Neid kandideerimisavaldusi säilitatakse kaks aastat ning neid võidakse vastava ametikoha vabanemisel arvesse võtta.

Vt lisaks: - Andmekaitset puudutav teave pdf   

.