Menetlus

Menetlusdokumendid

Väljavõtted lepingutest

Euroopa Liidu Kohtu põhikiri (1-9-2016)

Üldkohtu kodukord (1-10-2018)

2. mai 1991. aasta kodukord, mida muudeti viimati 19. juunil 2013 (1-7-2013)

Üldkohtu kodukorra praktilised rakendussätted (1-9-2016)

Üldkohtu otsus (EL) 2016/2387, 14. september 2016, julgeolekunõuete kohta, mida kohaldatakse kodukorra artikli 105 lõike 1 või 2 alusel esitatud andmetele või dokumentidele

Üldkohtu otsus, 14. september 2011, menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

E-Curia rakenduse kasutustingimused, mida kohaldatakse poolte esindajatele (11-10-2011)

E-Curia rakenduse kasutustingimused, mida kohaldatakse assistentidele (11-10-2011)

Teatised Euroopa Liidu Teatajas

- Üldkohtu presidendi valimine (EÜT 2016, C 392, lk 2)

- Üldkohtu asepresidendi valimine (EÜT 2016, C 392, lk 2)

- Kohtunike kodadesse määramine (EÜT 2017, C 382, lk 2)

Kohtuasjade kodade vahel jaotamise kriteeriumid (EÜT 2016, C 296, lk 2)

Kohtunikku, kellel esineb takistus, asendava kohtuniku määramise kord (EÜT 2016, C 296, lk 2)

- Kodade presidentide valimine (EÜT 2016, C 392, lk 2)

Suurkoja koosseis (EÜT 2016, C 296, lk 2)

Kohtusekretäri ametisse nimetamine (ELT 2017, C 006)

Üldkohtu otsus, 21. märts 2018, kohtutöö vaheaegade kohta (ELT 2018, C 161/03)

Muu kasulik teave

Anonüümsuskaitse andmine Euroopa Liidu Üldkohtu menetluses

Hagiavalduse „Meelespea" paberkandjal esitatud hagiavaldus

Hagiavalduse „Meelespea" e-curia rakenduse kaudu esitatud hagiavaldus

Hagiavalduses/apellatsioonkaebuses esitatud väidete ja peamiste argumentide kokkuvõtte näidisvorm

Kohtuistungi „Meelespea"

Nõuanded kõnelejatele

Tasuta õigusabi taotlus

4. märtsi 2015. aasta kodukorra ja 2. mai 1991. aasta muudetud kodukorra vaheline vastavustabel

Dokumentide jooksvad muudatused

Üldkohtu kodukorra muudatused (EÜT 2018, L 240, lk 68)

Üldkohtu otsus, 11. juuli 2018, menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta (EÜT 2018, L 240, lk 72)

Vt lisaks

Menetlus - Varasemad muudatused