Menetlus

Menetlusdokumendid

Väljavõtted lepingutest

Euroopa Liidu Kohtu põhikiri (1-9-2016)

Üldkohtu kodukord (1-12-2018)

2. mai 1991. aasta kodukord, mida muudeti viimati 19. juunil 2013 (1-7-2013)

Üldkohtu kodukorra praktilised rakendussätted (1-12-2018)

Üldkohtu otsus (EL) 2016/2387, 14. september 2016, julgeolekunõuete kohta, mida kohaldatakse kodukorra artikli 105 lõike 1 või 2 alusel esitatud andmetele või dokumentidele

Üldkohtu otsus, 11. juuli 2018, menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

E-Curia rakenduse kasutustingimused (1-12-2018)

Teatised Euroopa Liidu Teatajas

- Üldkohtu presidendi valimine (EÜT 2016, C 392, lk 2)

- Üldkohtu asepresidendi valimine (EÜT 2016, C 392, lk 2)

- Kohtunike kodadesse määramine (EÜT 2019, C 139, lk 2)

Kohtuasjade kodade vahel jaotamise kriteeriumid (EÜT 2016, C 296, lk 2)

Kohtunikku, kellel esineb takistus, asendava kohtuniku määramise kord (EÜT 2016, C 296, lk 2)

- Kodade presidentide valimine (EÜT 2016, C 392, lk 2)

Suurkoja koosseis (EÜT 2016, C 296, lk 2)

Kohtusekretäri ametisse nimetamine (ELT 2017, C 006)

Üldkohtu otsus, 27. veebruar 2019, kohtutöö vaheaegade kohta (ELT 2019, C 103, Ik 5)

Muu kasulik teave

Anonüümsuskaitse andmine Euroopa Liidu Üldkohtu menetluses

Hagiavalduse „Meelespea"

Hagiavalduses/apellatsioonkaebuses esitatud väidete ja peamiste argumentide kokkuvõtte näidisvorm

Kohtuistungi „Meelespea"

Nõuanded kõnelejatele

Tasuta õigusabi taotlus

4. märtsi 2015. aasta kodukorra ja 2. mai 1991. aasta muudetud kodukorra vaheline vastavustabel

Dokumentide jooksvad muudatused

Selles alajaotises teave praegu puudub

Vt lisaks

Menetlus - Varasemad muudatused