Haldusdokumentidega tutvumine

Euroopa Liidu Kohus kehtestas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 lõike 3 alusel 26. november 2019. aasta otsusega  eeskirjad üldsuse õiguse kohta tutvuda dokumentidega, mis on kohtu valduses seoses tema haldusülesannete täitmisega.

Kõigil Euroopa Liidu kodanikel ning kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on liidus, on kõnealuses otsuses ette nähtud tingimustel õigus nende dokumentidega tutvuda.

Otsus ei kehti õigusemõistmisega seotud dokumentide suhtes. Kohtuasjadega seotud avalike andmete ja dokumentidega on võimalik tutvuda kohtupraktika andmebaasis Menetlust reguleerivad õigusaktid asuvad kummagi kohtu (Euroopa Kohus, ja Üldkohus) kohta käivas alljaotises „menetlus“.

Selleks et esitada taotlus tutvuda dokumendiga, mis on Euroopa Kohtu valduses seoses tema haldusülesannete täitmisega, täitke palun lehe allosas kättesaadav vorm(elektrooniliselt või PDF‑formaadis). Teie taotlus peab olema koostatud ühes liidu ametlikest keeltest ning selle võib Euroopa Kohtule saata posti või faksi teel või elektrooniliselt. Taotlus peab olema sõnastatud piisavalt täpselt ja sisaldama eelkõige andmeid, mis võimaldavad Euroopa Kohtul taotletavad dokumendid kindlaks teha. Te võite vormil märkida ka dokumendi soovitava keeleversiooni ja alternatiivse keele. Pange tähele, et dokumente väljastatakse üksnes olemasolevas keeleversioonis ja vormis. Euroopa Kohus ei ole kohustatud Teie taotlusele vastamiseks uut dokumenti koostama, dokumenti tõlkima ega teavet koguma.

Niipea kui Teie taotlus on registreeritud, saadetakse Teile kinnitus taotluse kättesaamise kohta. Euroopa Kohus vaatab Teie taotluse läbi ühe kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui seda tähtaega otsuses sätestatud tingimustel pikendatakse.

Euroopa Kohus võib keelduda dokumendiga tutvumist võimaldamast, eelkõige juhul kui selle avalikustamine kahjustaks avalikke huve, eraelu puutumatust ja isikupuutumatust, ärihuve või kohtumenetlust ja õigusnõustamist või juhul kui selle avalikustamine kahjustaks oluliselt Euroopa Kohtu otsustamisprotsessi.

Kui Teie taotlus on jäetud rahuldamata või Teile ei ole ettenähtud tähtaja jooksul vastatud, võite Te Euroopa Kohtule esitada ühe kuu jooksul kordustaotluse, kasutades sama vormi ning märkides sellel, et tegemist on kordustaotlusega, ning märkides ka registreerimisnumbri, mis on Teile edastatud koos kinnitusega Teie esmakordse taotluse kättesaamise kohta.

Andmekaitse

Taotluse vormi kantud isikuandmete töötlemise suhtes kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

vt: teave isikuandmete töötlemise kohta

Vormid

elektrooniline vorm

PDF‑formaadis vorm väljaprintimiseks ja saatmiseks faksi, posti või elektronposti teel