Analüüsid ja uuringud

See rubriik võimaldab tutvuda teaduslike, analüütiliste või pedagoogiliste dokumentide, analüüside ja uuringutega, mis on koostatud ja välja valitud Euroopa Liidu Kohtu ja RJUE liikmeteks olevate kohtute poolt, et vastastikku süvendada liikmesriikide õiguse tundmist.

Eelkõige on tegu analüüsidega, mille on koostanud või tellinud Euroopa Liidu Kohus või mõni RJUE liikmeks olev kohus oma tegevuse tarbeks. Need süvendatud uurimused, mis võivad puudutada kas täpset õigusküsimust või kindlat teemat, on mõeldud kohtute mõttetöö rikastamiseks. Need on sageli koostatud taotluslikult võrdleva õiguse vaatenurgast.

Euroopa Liidu Kohus jagab sellega seoses „analüüse“ (notes de recherche), mille on prantsuse keeles koostanud tema analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraat ja millega kaasneb ka ingliskeelne kokkuvõte.

Analüüside ja uuringute loetelu on esitatud lehe allservas. Neid võib otsida ka otsingurealt.


Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
õigusalane koostöö kriminaalasjades - karistuse täideviimine
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Õigusalane koostöö tsiviilasjades - võlaõigus
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Käibemaks
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Andmekaitse
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Õigusalane koostöö tsiviilasjades - kohtuotsuse täitmine
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
kriminaalõigus
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
varjupaigapoliitika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Õigusalane koostöö tsiviilasjades - vastutus
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Põhiõigused - kodanikuõigused
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Institutsionaalsed sätted - apellatsioonkaebus - ELi õigus
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
mittediskrimineerimine - sooline võrdsus
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Sotsiaalpoliitika - usuvabadus
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Sotsiaalpoliitika - Õigusaktide ühtlustamine - töölt vabastamine
en fr