Analüüsid ja uuringud

See rubriik võimaldab tutvuda teaduslike, analüütiliste või pedagoogiliste dokumentide, analüüside ja uuringutega, mis on koostatud ja välja valitud Euroopa Liidu Kohtu ja RJUE liikmeteks olevate kohtute poolt, et vastastikku süvendada liikmesriikide õiguse tundmist.

Eelkõige on tegu analüüsidega, mille on koostanud või tellinud Euroopa Liidu Kohus või mõni RJUE liikmeks olev kohus oma tegevuse tarbeks. Need süvendatud uurimused, mis võivad puudutada kas täpset õigusküsimust või kindlat teemat, on mõeldud kohtute mõttetöö rikastamiseks. Need on sageli koostatud taotluslikult võrdleva õiguse vaatenurgast.

Euroopa Liidu Kohus jagab sellega seoses „analüüse“ (notes de recherche), mille on prantsuse keeles koostanud tema analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraat ja millega kaasneb ka ingliskeelne kokkuvõte.

Analüüside ja uuringute loetelu on esitatud lehe allservas. Neid võib otsida ka otsingurealt.


Anti-Dumping Agreement – Concept of 'destined for consumption'
01.09.2021 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Välissuhted - Kaubanduspoliitika - Dumping
en fr
Cross-appeals
01.06.2021 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Konkurents - Riikide antav abi
en fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Põhiõigused - Põhiõiguste harta
en fr
Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Asutamisvabadus - Teenuste osutamise vabadus - Õigusaktide ühtlustamine
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Asutamislepingute põhimõtted, eesmärgid ja ülesanded - Andmekaitse - Õigusaktide ühtlustamine
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Institutsionaalsed sätted
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Põhiõigused
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Intellektuaal- , tööstus- ja kaubandusomand - Õigusaktide ühtlustamine - tööstusomand - õigusaktide ühtlustamine
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Asutamislepingute põhimõtted, eesmärgid ja ülesanded - üldine õiguspõhimõte
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Institutsionaalsed sätted - Ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Majandus- ja rahapoliitika - Euroopa Keskpank (EKP)
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Andmekaitse - kohtumenetlus - erimenetlus - haldusmenetlus
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
kodakondsus - sport
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Maksustamine - Käibemaks
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Tarbijakaitse
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
kohtulik läbivaatus
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
kohtulik läbivaatus - andmekaitse
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
kodakondsus
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
sõnavabadus - parlament
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Sisenemis- ja viibimisõigus
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Intellektuaal- , tööstus- ja kaubandusomand - Õigusaktide ühtlustamine
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
varjupaigapoliitika
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Euroopa Kohus | Analüüs
Menetlussätted - õigusmenetlus - lubatavus
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Asutamislepingute põhimõtted, eesmärgid ja ülesanded - pretsedendiõigus (EL) - ELi õigus - siseriiklik õigus
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Kaudsed maksud - õiguse kuritarvitamine
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Töö - Sotsiaalpoliitika - usuvabadus - võrdne kohtlemine
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Kapitali vaba liikumine - Siseturg - Põhimõtted - hariduse kättesaadavus - krediidiasutus - investeerimisühing - finantsinstrument
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Andmekaitse
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Põhiõigused - kriminaalõigus
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Käibemaks
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Põhiõigused - Maksustamine
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
õigusalane koostöö kriminaalasjades - karistuse täideviimine
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Õigusalane koostöö tsiviilasjades - võlaõigus
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Käibemaks
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Andmekaitse
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Õigusalane koostöö tsiviilasjades - kohtuotsuse täitmine
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
kriminaalõigus
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
varjupaigapoliitika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Õigusalane koostöö tsiviilasjades - vastutus
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Põhiõigused - kodanikuõigused
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Institutsionaalsed sätted - apellatsioonkaebus - ELi õigus
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
mittediskrimineerimine - sooline võrdsus
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Sotsiaalpoliitika - usuvabadus
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Euroopa Liidu kohtud | Analüüs
Sotsiaalpoliitika - Õigusaktide ühtlustamine - töölt vabastamine
en fr