Kohtukantselei

Kohtukantselei vastutab kohtuasjade toimikute ja Üldkohtu registri pidamise eest, kuhu on kantud kõik menetlusdokumendid.

Kohtukantselei ülesandeks on kõigi dokumentide vastuvõtmine, edastamine ja säilitamine ning menetlusdokumentide kättetoimetamine poolte esindajatele ning tasuta õigusabi taotlenud isikutele.

 

Teave isikutele, kes soovivad Üldkohtu kantselei poole pöörduda

Järgnev teave dokumentide esitamise viisi kohta on kokkuvõte Üldkohtus kohaldatavatest reeglitest. Täpsema ülevaate saamiseks tuleb tutvuda menetlust reguleerivate tekstidega, mis on saadaval järgmise lingi kaudu: Üldkohus/Menetlus

 

Esindajad

Esindajad, keda on mainitud Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artiklis 19 (esindajad, kelle on määranud liikmesriigid või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigid, kes ei ole liikmesriigid, või EFTA järelevalveasutus, Euroopa Liidu institutsioonide määratud esindajad, advokaadid, kellel on õigus esineda liikmesriigi või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi kohtus, ja ülikoolide õppejõud, kes on sellise liikmesriigi kodanikud, mille seadused lubavad neil olla kohtus esindajaks), peavad esitama kõik menetlusdokumendid ja nende lisad ning kohtuasju puudutava mis tahes muu dokumendi elektroonilise rakenduse e-Curia vahendusel.

E-Curia rakendusele pääseb ligi järgmise lingi kaudu: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Alates 1. detsembrist 2018 on e-Curia ainus viis vahetada menetlusdokumente esindajate ja kohtukantselei vahel kõigis Üldkohtu menetlustes. See puudutab kõiki menetlusosalisi (hagejad, kostjad, menetlusse astujad, teised menetluspooled EUIPO apellatsioonikodades) ja isikuid, kes on esitanud taotluse menetlusse astuda. Muud esitamise viisid (post, faks, e-kiri või Üldkohtusse füüsiliselt kohale toimetamine) on lubatud üksnes juhtudel, mis on konkreetselt eeskirjades sätestatud.

 

Rohkem teavet:

Teave e-Curia kohta

e-Curiaon Üldkohtus kohustuslik

 

Tasuta õigusabi taotlejad

Tasuta õigusabi taotlejad, keda ei esinda advokaat, peavad esitama tasuta õigusabi taotluse kohtukantseleile posti teel või selle Üldkohtusse füüsiliselt kohale toimetama.

Tasuta õigusabi taotluse vorm on saadaval järgmise lingi kaudu: Üldkohus/Menetlus.

Ühtegi teist vormi ei ole lubatud kasutada. Kohtukantseleile esitatud tasuta õigusabi taotluse vormil peab olema taotleja omakäeline allkiri.

 

Muud taotlejad

Üldist laadi teabe taotlused tuleb esitada elektroonilist kontaktivormi kasutades, mis on saadaval järgmise lingi kaudu: Kontaktid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopa Liidu Üldkohtu kantselei:

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1

Faks: (352) 4303 2100

e-post: GC.Registry@curia.europa.eu