Kansliet

Kansliet ansvarar för akterna i anhängiga mål och förandet av tribunalens dagbok där alla inlagor skrivs in.

Kansliet har i uppgift att ta emot, översända och förvara samtliga handlingar, samt att sköta delgivningen av inlagor med rättegångsdeltagarnas företrädare och rättshjälpssökande.

 

Information till den som önskar kontakta tribunalens kansli

Informationen nedan om hur ingivandet av inlagor går till utgör en sammanfattning av de regler som gäller vid tribunalen. För en närmare beskrivning hänvisas till de texter som reglerar förfarandet och som finns under länken : Tribunalen/Förfarandet

 

Företrädare

Företrädare som avses i artikel 19 i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol (ombud som utsetts av medlemsstaterna, av andra stater än medlemsstaterna som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller av Eftas övervakningsmyndighet, ombud som utsetts av Europeiska unionens institutioner, advokater som är behöriga att uppträda inför domstol i någon av medlemsstaterna eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och universitetslärare som är medborgare i en medlemsstat i vilken de har rätt att företräda part inför domstol) ska ge in varje inlaga jämte bilagor samt varje annan handling rörande ett mål med hjälp av it-applikationen e-Curia.

Klicka på denna länk för att komma till e-Curia: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Sedan den 1 december 2018 är e-Curia det enda sättet för skriftväxling mellan företrädare och kansliet i samtliga mål vid tribunalen. Alla rättegångsdeltagare berörs (klagande, sökande, svarande, intervenienter, motparter i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnder), och även interventionssökande. Ingivande på annat sätt (per post, fax, mejl eller fysiskt överlämnande till tribunalen) är endast tillåtet i specifika föreskrivna situationer.

 

För ytterligare information:

Information om e-Curia

Obligatorisk användning av e-Curia vid tribunalen 

 

Rättshjälpssökande

Rättshjälpssökande som inte företräds av advokat ska översända formuläret för ansökan om rättshjälp per post till kansliet eller fysiskt överlämna det till tribunalen.

Formuläret för ansökan om rättshjälp finns här: Tribunalen/Förfarandet.

Inget annat formulär får användas. Det formulär för ansökan om rättshjälp som lämnas in till kansliet ska vara egenhändigt undertecknat av rättshjälpssökanden.

 

Andra personer som vill få upplysningar

Den som vill få allmänna upplysningar ombeds använda sig av det elektroniska kontaktformulär som finns här: Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greffe du Tribunal de l’Union européenne :

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Tfn.: (+352) 4303-1

Fax: (+352) 4303 2100

E-post: GC.Registry@curia.europa.eu