Kansli

Kansliet är ansvarigt för förandet av tribunalens dagbok och för akterna i anhängiga mål, för mottagande, vidarebefordran, delgivning och förvar av handlingar samt för skriftväxling med rättegångsdeltagare, interventionssökande och rättshjälpssökande.

Ingivande av inlagor

      
  corner-T  

Elektroniskt ingivande

Ingivande av inlagor

 

Elektroniskt ingivande

Ombud och advokater som är behöriga att uppträda inför domstol i någon av medlemsstaterna eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan ge in en inlaga via e-Curia om de innehar ett användarkonto. Samma inlaga behöver då inte därefter skickas in med post. Några bestrykta kopior behöver inte heller skickas in.

e-Curia

Ingivande av inlagor

Adressen till tribunalens kansli ska användas när inlagor inges och för andra skrivelser från rättegångsdeltagares företrädare rörande anhängiga mål. Den bör inte användas för allmänna förfrågningar om upplysningar.

Inlagor och andra skrivelser rörande anhängiga mål kan även inges direkt till tribunalens kansli eller, efter expeditionstiden slut, till väktarna vid de ständigt bemannade receptionerna vid ingångarna till domstolens byggnader.

En inlaga som har översänts per telefax kan endast beaktas om det är fråga om en undertecknad kopia av originalhandlingen och under förutsättning att originalet inkommer till kansliet senast tio dagar senare.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburg

Tel: +352 4303-1
Fax: +352 4303 2100
Kontakt

 

Se även:

Texter som reglerar förfarandet

Domstolens datasystem e-Curia