Frilansöversättare
   
  corner-cour  
 

Översättningstjänsten

Arbeta för domstolen

Flexibla arbetsformer

Urvalsförfarande

Öppen upphandling och ständig konkurrens

Praktiska upplysningar

Anbudsinfordran

   
   
   

Översättningstjänsten

EU-domstolens översättningstjänst har fler än 600 juristlingvister anställda och ansvarar för översättningen av de juridiska dokument som ingår i domstolens målhantering. Översättningstjänsten säkerställer att förfarandena vid domstolen genomförs smidigt och effektivt samt att rättspraxis sprids på unionsspråken. På så vis möjliggörs att varje unionsmedborgare får tillgång till domstolsprövning och rättspraxis på unionsnivå på sitt eget språk, oavsett vilket av unionsspråken det är.

De juridiska texterna är mångskiftande och varierar med hänsyn till en rad faktorer: måltyp, rättsområde, dokumenttyp (inlagor, generaladvokaternas förslag till avgörande, domar, beslut), språk, stilnivå, längd, upphovsmannens rättskultur m.m.

Arbeta för domstolen

Närmare en tredjedel av alla texter översätts av externa medarbetare (frilansare). Frilansarna kan vara fysiska eller juridiska personer med vilka domstolen har ingått avtal, som bygger på stränga sekretessbestämmelser, och med vilka domstolen har ett nära samarbete. Det förväntas att översättningarna håller mycket hög kvalitet och frilansarna kan få vägledning från domstolens översättningstjänst för att uppnå detta mål.

Flexibla arbetsformer

Frilansmedarbetare får fritt välja var de har sin arbetsplats, eftersom alla uppdrag och kontakter sköts på distans (telefon, e-post och olika internetplattformar). Dessutom kan frilansarna själva bestämma den arbetsmängd som passar dem, med hänsyn till de olika frister som gäller. Denna samarbetsform kan således utövas som en kompletterande verksamhet, särskilt för yrkesverksamma jurister.

Urvalsförfarande

Frilansarna väljs ut inom ramen för anbudsinfordringar som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Anbudsinfordringarna, som omfattar ett stort antal språkkombinationer, är stående och öppna, vilket betyder att nya sökande kan delta när som helst. De personer som valts ut på grundval av översättningsprov (som genomförs på distans) ingår ett ramavtal med domstolen.

Öppen upphandling och ständig konkurrens

Uppdragstagarna placeras i en rangordnad förteckning som bygger på såväl översättningarnas kvalitet, vilken bedömts vid översättningsproven, som på hur konkurrenskraftigt pris varje uppdragstagare begär. De erbjuds regelbundet översättningsuppdrag enligt denna rangordning. Rangordningen ses över med jämna mellanrum mot bakgrund av kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna, vilket gör det möjligt att beakta nya anbud.

Upphandlingen av översättning av juridiska texter sker genom en stående anbudsinfordran som gäller under hela upphandlingsperioden (maximalt 48 månader) för vissa språkkombinationer (se informationen rörande respektive del), dock under förutsättning att det högsta antalet uppdragstagare för den aktuella delen inte har uppnåtts (uppgift om det högsta antalet uppdragstagare per del finns i meddelandet om upphandling). Varje fysisk och juridisk person har således, med detta förbehåll, under hela upphandlingsperioden möjlighet att lämna in en ansökan om att få delta och domstolen utvärderar med jämna mellanrum nya ansökningar som kommer in.

 

Förfrågningar om ytterligare upplysningar samt ansökningar om att få delta kan skickas till följande adress: FreelanceSV@curia.europa.eu

Praktiska upplysningar

Alla som har rätt kvalifikationer och som önskar arbeta som frilansöversättare för de språkkombinationer som anges i anbudsinfordran kan skicka in en ansökan om att få delta.

Anbudsinfordran, som är den enda handling som är bindande för domstolen, finns tillgänglig nedan:

Anbudsinfordran 2019

Målspråk Beskrivning Anbudsinfordran
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Alla uppgifter som rör upphandlingsförfarandets olika steg finns tillgängliga online på TED:s plattform e-Tendering (e-upphandling) på följande adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Alla uppgifter som rör upphandlingsförfarandets olika steg finns tillgängliga online på TED:s plattform e-Tendering (e-upphandling) på följande adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Upphandlingen genomförs i två steg:

 • Steg 1: De sökande som kommer att uppmanas att lämna in anbud väljs ut på grundval av uteslutnings- och urvalskriterierna
  I ett inledande skede ombeds du att, om du är intresserad av upphandlingen, inkomma med en ansökan om deltagande.
 • Steg 2: Ramavtal tilldelas efter utvärdering av de anbud som inkommit från de sökande som uppmanats att lämna in anbud
  Därefter kommer enbart de sökande som har valts ut i det första steget att uppmanas att inkomma med anbud. Ett anbud från en fysisk eller juridisk person som inte har uppmanats att lämna in anbud kommer att avvisas.

Anbudsinfordran 2017

Målspråk Beskrivning Anbudsinfordran
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547

 

Upphandlingen genomförs i två steg:

 • Steg 1: De sökande som kommer att uppmanas att lämna in anbud väljs ut på grundval av uteslutnings- och urvalskriterierna
  I ett inledande skede ombeds du att, om du är intresserad av upphandlingen, inkomma med en ansökan om deltagande.
 • Steg 2: Ramavtal tilldelas efter utvärdering av de anbud som inkommit från de sökande som uppmanats att lämna in anbud
  Därefter kommer enbart de sökande som har valts ut i det första steget att uppmanas att inkomma med anbud. Ett anbud från en fysisk eller juridisk person som inte har uppmanats att lämna in anbud kommer att avvisas.

 

Handlingar som innehåller relevanta upplysningar avseende varje steg i upphandlingen finns tillgängliga enligt följande:

 

1- Handlingar som krävs för att upprätta en ansökan om deltagande (urvalssteget):

 • Den anbudsinfordran som ansökan om deltagande avser (se länkar nedan till anbudsinfordran beroende på målspråk)
 • Uppmaning att inkomma med ansökan om deltagande PDF pdf icon
 • Obligatoriskt ansökningsformulär Word word-icon PDF pdf icon
 • Försäkran på heder och samvete Word word-icon PDF pdf icon

 

Sökandena ombeds att göra sin ansökan på det målspråk som meddelandet om upphandling avser.

Ansökan om deltagande ska skickas in via e-post (ansökningsformuläret ska undertecknas, skannas och bifogas som fil till e-postmeddelandet) eller med vanlig postgång (ansökningsformuläret ska undertecknas) till den adress som anges i punkt I.1 meddelandet om upphandling. Länkar till webbaserad datalagring godtas inte.

Det datum då ansökan om deltagande senast ska ha inkommit anges i punkt IV.2.2 i meddelandet om upphandling. Då det rör sig om en stående anbudsinfordran förblir upphandlingsförfarandena för översättning av juridiska texter dock öppna för att avtal när som helst ska kunna slutas med nya frilansmedarbetare. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum kan således ändå utvärderas, förutsatt att det högsta antalet frilansmedarbetare för den aktuella delen (språkkombinationen) inte har uppnåtts.

 

2- Handlingar som krävs för utvalda sökande som uppmanats att lämna in anbud (tilldelningssteget):

 • Den anbudsinfordran som uppmaningen att inkomma med anbud avser (se länkar nedan till anbudsinfordran beroende på målspråk)
 • Förfrågningsunderlaget EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Mall för ramavtal EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon