Presentation av ledamöterna
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Född 1954; juris kandidatexamen och juris doktor (Katholieke Universiteit i Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); assistent (1979-1983), sedermera professor i Europarätt vid Katholieke Universiteit i Leuven (sedan 1983); rättssekreterare vid domstolen (1984-1985); professor vid Collège d'Europe i Brygge (1984-1989); advokat i Bryssel (1986-1989); gästprofessor vid Harvard Law School (1989); domare vid förstainstansrätten från den 25 september 1989 till den 6 oktober 2003; domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2003; vice ordförande för domstolen sedan den 9 oktober 2012 till den 7 oktober 2015; domstolens ordförande sedan den 8 oktober 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Född 1954; juris kandidatexamen (Complutenseuniversitetet i Madrid); Abogado del Estado i Málaga. Abogado del Estado vid rättsavdelningen vid transport-, turist- och kommunikationsministeriet och senare vid rättsavdelningen vid utrikesministeriet; Abogado del Estado-Jefe vid avdelningen för gemenskapsrättsliga tvister och biträdande generaldirektör vid tjänsten för gemenskapsrätt och internationell rätt vid Abogacía General del Estado (justitieministeriet); medlem av kommissionens grupp för betänkande om gemenskapens framtida rättssystem; chef för den spanska delegationen i sammanslutningen "Ordförandeskapets vänner" för reformen i Nicefördraget av gemenskapens rättssystem och för rådets ad hoc-grupp "EG‑domstolen"; professor i gemenskapsrätt vid Escuela Diplomática (Madrid). Biträdande redaktör för tidskriften Noticias de la Unión Europea. Domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2003; Vice ordförande för domstol sedan den 9 oktober 2018.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Född 1955; jur. kand. vid universitetet i Metz, examen från Institut d’études politiques i Paris, studier vid École nationale d’administration; föredragande (1982-1985), regeringsombud (1985-1987 och 1992-1999); bisittare (1999-2000); ordförande för den sjätte underavdelningen vid Conseil d'Ètats tvistemålsavdelning (2000-2006); rättssekreterare vid domstolen (1987-1991); kabinettschef hos ministern med ansvar för arbete, sysselsättning och yrkesutbildning, därefter kabinettschef hos ministern med ansvar för offentliganställda och för moderniseringen av statlig förvaltning (1991-1992); chef för Conseil d'États delegation hos en nationell sjukkassa (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) (2001-2006); extern lektor vid universitetet i Metz (1988-2000), därefter vid universitetet Paris I Panthéon Sorbonne (sedan år 2000); författare till ett flertal publikationer i förvaltningsrätt, gemenskapsrätt och europarätt på området mänskliga rättigheter; grundare av och ordförande för redaktionskommittén för tidskriften Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, medgrundare och medlem av redaktionskommittén för tidskriften Bulletin juridique des collectivités locales, ordförande för ett vetenskapligt forskningsråd (Conseil scientifique du groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat); domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

Född 1949; studier i juridik (S:t Kliment Ohridski-universitetet, Sofia); domare i domstolen i första instans i Blagojevgrad (1975-1983); domare i Blagojevgrads regionala domstol (1983-1986); domare i Högsta domstolen (1986-1991); domare i författningsdomstolen (1991-2000); ledamot av Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna (1997-1999); ledamot av Europeiska konventet om Europas framtid (2002-2003); parlamentsledamot (2001-2006); observatör vid Europaparlamentet; domare vid domstolen sedan den 12 januari 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Född 1959; studier i juridik (Groningens universitet, 1977-1983); juris doktor (Amsterdams universitet, 1995); undervisningsassistent vid juridiska fakulteten i Maastricht (1983-1987); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1987-1991); undervisningsassistent vid Europainstitutet vid Amsterdams universitets juridiska fakultet (1991-1995); professor i Europarätt vid Tilburgs universitets juridiska fakultet (1995-2003); professor i Europarätt vid Utrechts universitets juridiska fakultet och ledamot av styrelsen för Europainstitutet vid Utrechts universitet (sedan 2003); ledamot av redaktionskommittén för flera nationella och internationella juridiska tidskrifter; författare av talrika publikationer; ledamot av Kungliga nederländska vetenskapsakademien; domare vid domstolen sedan den 10 juni 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Född 1950; examen i juridik vid universitetet i Aten (1973); examen efter fördjupade studier (DEA) i socialrätt vid universitetet Paris II Panthéon-Sorbonne (1997); advokat (1974–1980); nationell expert på rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1988–1990), därefter förste handläggare vid generaldirektorat V ”Sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik” (1990–1994); rättssekreterare, revisionssekreterare och, sedan 1999, ledamot av den högsta förvaltningsdomstolen i Grekland; ställföreträdande ledamot av Greklands högsta specialdomstol; ledamot av centralkommittén för utarbetning av lagförslag i Grekland (1996–1998); direktör för rättstjänsten vid den grekiska regeringens generalsekretariat (1996–1998); domare vid Europeiska unionens tribunal (1998–2010, avdelningsordförande från 2004 till 2010); ledamot av det högsta rådet för förvaltningsdomstolarna (2011–2012); ledamot av specialdomstolen för tvister om domares löner och av specialdomstolen för domares ansvar (2013–2014); ledamot av rådgivande expertpanelen avseende kandidater till domarämbeten vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (2014–2015); ledamot av kommittén behörig att avge yttrande över kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare vid Europeiska unionens personaldomstol (2012–2015); föreläsare i EU-rätt vid den nationella institutionen för domar- och åklagarutbildning (1995–1996 och 2012–2015); domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

Född 1952; examen i statsvetenskap och ekonomi (1974) och master i politisk ekonomi (1975) vid University College Dublin; master i internationell rätt och komparativ rätt vid Vrije Universiteit i Bryssel (1979), Barrister vid Kings Inns i Dublin (1985), ekonomisk analytiker vid Irish Farmers' Association i Dublin (1975-1976); direktör vid kontoret för Irish Farmers' Association vid Europeiska ekonomiska gemenskapen (1976-1979); Chief executive vid Irish Meat Exporters Association (1980-1984); politisk rådgivare för kommissionären Peter Sutherland (1985-1988); verkställande direktör för Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) och Senior Counsel barrister (sedan 2005); ledamot av Seanad (det irländska parlamentets överhus) (2007-2011); ordförande för advokatgruppen och projektledare för gruppen "Justice" vid institutet för internationella och europeiska frågor (sedan 1998); domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Född 1971; juristexamen (Schlesiens universitet och College of Europe i Brygge); juris doktor (2000); doktor i rättsvetenskap (2009); juris professor (2013); Visiting Scholar vid Jesus College, Cambridge (1998), universitetet i Liège (1999) och vid European University Institute i Florens (2003); advokat (2001-2008), ledamot av kommittén för internationell privaträtt (arbetsgruppen för kodifiering av civilrätt vid justitieministeriet) (2001 2008); medlem av Vetenskapliga rådet vid Akademien för Europarätt i Trier (sedan 2008); medlem av Gruppen för forskning kring gemenskapsrättslig privaträtt, "Acquis Group" (sedan 2006); understatssekreterare vid Kommittén för europeisk integration (2008 2009), och därefter vid utrikesministeriet (2010 2013); vice ordförande för Vetenskapliga rådet vid Rättsinstitutet; ombud för den polska regeringen i ett stort antal mål vid Europeiska unionens domstolar; medlem av redaktionskommittén för flera juridiska tidskrifter; författare till ett stort antal publikationer inom områdena Europarätt och internationell privaträtt; generaladvokat vid domstolen sedan den 23 oktober 2013.

Marek Safjan
Marek Safjan

Född 1949; juris doktor (universitetet i Warszawa, 1980); doktor i rättsvetenskap (universitetet i Warszawa, 1990); professor i juridik (1998); direktör för institutet för civilrätt vid universitetet i Warszawa (1992-1996); vicerektor för universitetet i Warszawa (1994-1997); generalsekreterare för den polska avdelningen av "Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française" (1994-1998); Polens representant vid Europarådets kommitté för bioetik (1991-1997); domare vid författningsdomstolen (1997-1998) därefter ordförande för samma domstol (1998-2006); ledamot av International Academy of Comparative law (sedan 1994); vice ordförande för International Academy of Comparative law (sedan år 2010); ledamot av Association Internationale de Droit, Ethique et Science (sedan år 1995); ledamot av den polska Helsingforskommittén; ledamot av Polska Akademia Umiejętności (polska konst- och litteraturakademin); tilldelad medaljen Pro Merito av Europarådets generalsekreterare (2007); författare till åtskilliga artiklar om civilrätt, medicinsk rätt och europarätt; hedersdoktor vid Europeiska universitetsinstitutet (2012); domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2009.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Född 1963; juris doktor (Zagreb universitet, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow och Visiting Scholar vid Harvard Law School (2001‒2002); amanuens och därefter förste amanuens vid Zagreb universitet sedan 1987; Jean Monnet-professur sedan 2006 och Jean Monnet-professur ad personam sedan 2011; gästprofessor vid Cornell Law School (2012); ledamot i den kroatiska kommittén för beredning av grundlagsreformer, ordförande för kommittén för anslutning till Europeiska unionen (2009‒2010); ledamot i den kroatiska arbetsgrupp som förhandlade om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (2006‒2011); författare till ett stort antal publikationer; domare vid domstolen sedan den 4 juli 2013.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

Född 1954; juristexamen vid University of Malta (1977); Master of Laws vid University of London (1979); juris doktor (University of Cambridge, 1982); lektor vid Ealing College of Higher Education (1982-1984); lektor vid University of Exeter (1984-1990); förste lektor vid University of London, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); rättsexpert i privat sektor, därefter vid Maltas parlament (1993-2016); professor och ansvarig för avdelningen för europeisk rätt och komparativ rätt vid University of Malta (1993-2016); direktör för Forsknings- och dokumentationscentrumet vid University of Malta (1993-2016); ordförande i den maltesiska föreningen för europeisk rätt; författare till en rad publikationer; domare vid tribunalen (2016-2018), domare vid domstolen sedan den 8 oktober 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

Född 1958; juristexamen vid Bolognas universitet (1982); professor i EU-rätt vid Bolognas universitet; direktör för Internationella forskningscentrumet för europarätt vid Bolognas universitet; verksam som advokat i Bologna; biträdande professor i folkrätt vid universitetet i Urbino (1997-2000); vice ordförande i det italienska sällskapet för folkrätt och unionsrätt (2009-2010); ledamot i styrkommittén för kinesisk-europeiska rättsvetenskapsinstitutet vid det kinesiska universitetet för statsvetenskap och juridik (2011-2013); italienska regeringens företrädare i Europeiska rättsakademiens styrelse (2015-2018); författare till en rad publikationer; domare vid domstolen sedan den 8 oktober 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

Född 1973; juristexamen vid Vilnius universitet (1992-1997); juris doktor vid Vilnius universitet (2008); lektor och biträdande professor vid juridiska fakulteten vid Vilnius universitet (1999-2018); enhetschef (2002-2003), biträdande generaldirektör vid litauiska justitieministeriets europarättsavdelning (2004-2010); domare vid Litauens högsta förvaltningsdomstol (2010-2018); vice ordförande i Litauens högsta förvaltningsdomstol (2012-2017); tillförordnad ordförande i Litauens högsta förvaltningsdomstol (2015-2017); författare till ett flertal publikationer om europarätt och konstitutionell rätt; grundare och ledamot av Litauiska europarättssällskapet; domare vid domstolen sedan den 8 oktober 2018

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Född 1957; studier i juridik (universiteten i Bonn och Genève); LL.M (American University i Washington D.C.); juris doktor (universitetet i Heidelberg, 1985, och universitetet Harvard University, 1990); gästprofessor vid universitet i Berkeley (1991); professor i tysk och utländsk offentlig rätt, internationell rätt och Europarätt vid universiteten i Augsburg (1992), Heidelberg (1993) och Düsseldorf (1994); domarsuppleant för den tyska regeringen vid den internationella domstolen för förlikning och skiljeförfarande som inrättats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE); vice ordförande för den rådgivande federala kommittén för global förändring (WBGU, 1996); professor i internationell rätt, internationell affärsrätt och Europarätt vid universitetet i S:t Gallen (1999); direktör för Institutet för europeisk och internationell affärsrätt vid universitetet i S:t Gallen (2000); tillförordnad direktör för programmet för specialisering i affärsrätt vid universitetet i S:t Gallen (2001); generaladvokat vid domstolen sedan den 7 oktober 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

Född 1944; juristexamen, Szegeds universitet, Ungern (1967); ungersk advokatexamen (1970); studier i komparativ rätt, Strasbourgs universitet, Frankrike (1969, 1970, 1971, 1972); statstjänsteman på rättsavdelningen i Ministeriet för utrikeshandel (1966-1974), chef för lagstiftningsfrågor (1973-1974); förste handelsattaché med ansvar för gemenskapsfrågor vid ungerska ambassaden i Bryssel (1974-1979); direktör vid Ministeriet för utrikeshandel (1979-1983); förste handelsattaché och sedermera rådgivare i handelsfrågor vid ungerska ambassaden i Washington D.C., Förenta staterna (1983-1989); generaldirektör vid Handelsministeriet och Ministeriet för utrikeshandel (1989-1991); chefsförhandlare inför upprättandet av associeringsavtalet mellan Ungern och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (1990-1991); generalsekreterare i Ministeriet för utrikeshandel, chef för byrån för europeiska frågor (1992); statssekreterare i Ministeriet för utrikeshandel (1993-1994); statssekreterare i Industri- och handelsministeriet, chef för byrån för europeiska frågor (1994); extraordinär och befullmäktigad ambassadör, chef för Republiken Ungerns diplomatiska representation vid Europeiska unionen (januari 1995-maj 2003); chefsförhandlare inför Republiken Ungerns anslutning till Europeiska unionen (juli 1998-april 2003); minister utan portfölj med ansvar för koordineringen av frågor om europeisk integration (sedan maj 2003); domare vid domstolen sedan den 11 maj 2004.

Marko Ilešič
Marko Ilešič

Född 1947; juris doktor (Ljubljanas universitet); fördjupning i ämnet komparativ rätt (Strasbourgs universitet och Coimbras universitet); advokat- och domarexamen; professor i civilrätt, handelsrätt och internationell privaträtt; vice dekanus (1995-2001) och dekanus (2001-2004) vid den juridiska fakulteten vid Ljubljanas universitet; författare till ett stort antal juridiska publikationer; hedersdomare och avdelningsordförande vid arbetsdomstolen i Ljubljana (1975-1986); ordförande för Sloveniens idrottsdomstol (1978-1986); chef för fondbörsens skiljenämnd i Ljubljana; domare vid Jugoslaviens handelskammare (fram till 1991) och vid Sloveniens handelskammare (sedan 1991); domare vid Chambre Internationale de Commerce, Paris; domare i UEFA:s appellationsnämnd och i FIFA:s appellationsnämnd; ordförande för det slovenska juristförbundet (1993-2005); medlem av International Law Association, Comité Maritime International och diverse andra internationella juristföreningar; domare vid domstolen sedan den 11 maj 2004.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Född 1950; juris doktor, Karlsuniversitetet i Prag (1975); biträdande lektor (1974-1990), biträdande dekanus (1989-1991) och chef för sektionen för internationell rätt och gemenskapsrätt (1990-1992) vid Masaryk-universitetet, Brno; domare vid den tjeckoslovakiska författningsdomstolen (1992); ambassadör vid Europarådet (1993-1998); ordförande för Europarådets ministerkommitté (1995); generaldirektör vid Utrikesministeriet (1998-2000); ordförande för International Law Associations tjeckiska och slovakiska sektion (1999-2001); domare vid författningsdomstolen (2000-2004); ledamot av lagstiftningskommittén (1998-2000); ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag (sedan 2000); professor i internationell privaträtt, Masaryk-universitetet, Brno (2001); domare vid domstolen sedan den 11 maj 2004.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Född 1953; examen i statsvetenskap (1976), juris kandidatexamen (1983), Köpenhamns universitet; tjänsteman vid justitieministeriet (1983-1985); undervisningsassistent (1984-1991) och därefter extern lektor (1991-1996) i familjerätt vid Köpenhamns universitet; anställd vid Advokatsamfundet (1985-1986); anställd vid justitieministeriet (1986-1991); advokat (1991); avdelningschef (1991-1995); chef för Civil- og Politiafdeling (1995-1999) och för avdelningen för lagstiftning (2000-2003) vid justitieministeriet; Danmarks representant i K4-kommittén (1995-2000), i centralgruppen (Schengen) (1996-1998) och i Europol Management Board (1998-2000); domare vid Højesteret (2003-2006); domare vid domstolen sedan den 11 januari 2006.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

Född år 1955, ekonomi-, språk- och juridikstudier vid King’s College, Cambridge (1973–1977), assistent och forskare vid Corpus Christi College, Oxford (1977–1980), upptagen som medlem av Middle Temple (1980), barrister (1980–1987 och 1990–2005), rättssekreterare hos generaladvokaten och senare domaren Sir Gordon Slynn (1987–1990, lektor i europarätt och komparativ rätt (Director of European Legal Studies) vid University College London (1990–1992), Lecturer vid juridiska fakulteten (1992–1998) och därefter Affiliated Lecturer (1998–2005) vid universitetet i Cambridge, Fellow of King’s College, Cambridge (1992–2010), Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (sedan år 2011), Senior Research Fellow vid Centre for European Legal Studies vid universitetet i Cambridge (1998–2005), Queen’s Counsel (1999), Bencher of Middle Temple (2005), Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010), LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) och Stockholm (2014), generaladvokat vid domstolen sedan den 11 januari 2006.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Född 1962; studier i Bonn, Genève och Paris; juristexamen (1986 och 1992); juris doktor (universitetet i Bonn, 1988); internationell examen i förvaltningsrätt (École nationale d'administration, 1990); behörighetsförklarad (universitetet i Bonn, 1996); professor i tysk offentlig rätt och europarätt (1996-2003), dekanus för juridiska fakulteten vid universitetet i Ruhr, Bochum (2000-2001); professor i tysk offentlig rätt och europarätt (universitetet i Köln, 2003-2006); chef för Institutet för offentlig rätt och förvaltningskunskap (2006); gästprofessor vid Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), vid universitetet François Rabelais (Tours, 2001-2006) och vid universitetet Paris I Panthéon-Sorbonne, (2005-2006); hedersdoktor vid universitetet François Rabelais (Tours, 2010) domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

Född år 1963; juris kandidat (år 1986), juris doktor (år 1997) (Bukarests universitet); praktikant vid domstolen i första instans i Buftea (åren 1986–1988); domare i domstolen i första instans i sektor 5 i Bukarest (åren 1988–1992); antagen som ledamot i Bukarests advokatsamfund (1992); kursansvarig (åren 1992–2005), därefter, från år 2005 professor i civilrätt och europeisk avtalsrätt vid Bukarests universitet; studier i flera ämnen på doktorsnivå och forskning vid Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamburg (åren 1992–2004); chef för avdelningen för europeisk integration på Justitieministeriet (åren 1997–1999); domare i Kassationsdomstolen (åren 1999–2007); gästprofessor vid Wiens universitet (åren 2000 och 2011); lärare i gemenskapsrätt vid Nationella institutet för domarutbildning (åren 2003 och 2005–2006); redaktionsledamot vid flera juridiska tidskrifter; från år 2010 associerad ledamot och från och med år 2017 ordinarie ledamot av International Academy of Comparative law och hedersforskare inom enheten för europarätt vid Rumänska akademiens institut för rättsforskning; domare vid domstolen sedan den 12 januari 2007.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Född 1951; juris doktor, Bratislava universitet; domare vid Bratislavas domstol i första instans; domare med ansvar för civilmål samt vice ordförande för Bratislavas appellationsdomstol; ledamot av rättsinstitutets civil- och familjerättssektion vid Justitieministeriet; vikarierande domare vid Högsta domstolen med ansvar för handelsrättsliga mål; medlem av Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna, Strasbourg; domare vid författningsdomstolen (2000-2004); domare vid förstainstansrätten mellan den 12 maj 2004 och den 6 oktober 2009; domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2009.

François Biltgen
François Biltgen

Född 1958; juristexamen (maîtrise en droit) (1981) och magisterexamen (DEA) i gemenskapsrätt vid Université de droit d'économie et de sciences sociales vid Paris II (1982); examen vid Institut d'études politiques de Paris (1982); medlem av luxemburgska advokatsamfundet (1987-1999); parlamentsledamot (1994-1999); ledamot av stadsfullmäktige i Esch-sur-Alzette (1987-1999), vice borgmästare i Esch-sur-Alzette; suppleant i Luxemburgs delegation vid Europeiska unionens regionkommitté (1994-1999); arbetsmarknadsminister, minister för religiösa frågor, minister för förbindelserna med parlamentet, minister med ansvar för kommunikationsfrågor (1999-2004); arbetsmarknadsminister, minister för religiösa frågor, kulturminister, minister för högre utbildning och forskning (2004-2009); justitieminister, minister för offentlig förvaltning och administrativ reform, minister för högre utbildning och forskning, minister för kommunikation och medier, minister för religiösa frågor (2009-2013); vice ordförande för Bolognaprocessens ministerkonferens år 2005 och år 2009; vice ordförande för Europeiska rymdorganisationens ministerkonferens (2012-2013); domare vid domstolen sedan den 7 oktober 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Född 1962; examen i juridik, Tartu universitet (1981-1986); statsåklagarassistent i Tallinn (1986-1991); examen från Estlands diplomatskola (1991-1992); juridisk rådgivare (1991-1993) och allmän rådgivare vid handels- och industrikammaren (1992-1993); domare vid appellationsdomstolen i Tallinn (1993-2004); europeisk magisterexamen i mänskliga rättigheter och demokratisering, Padova universitet och University of Nottingham (2002-2003); domare vid tribunalen sedan den 12 maj 2004 och de 23 oktober 2013; domare vid domstolen sedan den 23 oktober 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

Född år 1964; examen efter fördjupade studier i gemenskapsrätt (1987) och juris doktor vid Université Panthéon-Assas (1991); föreläsare vid det permanenta utbildningscentret vid Université Panthéon-Assas; upptagen i Cyperns advokatsamfund (1993); särskild rådgivare i Europafrågor vid utrikesministeriet (1996–1999); medlem av den grupp som förhandlade villkoren för Cyperns anslutning till Europeiska unionen (1998–2003); rådgivare i unionsrättsliga frågor vid Republikens rättstjänst (1999–2002); medlem av de grekcypriotiska delegationerna vid förhandlingarna för en helhetslösning av det cypriotiska problemet (2002–2014); Republikens förste jurist (2002–2007) och därefter Republikens förste advokat (2007–2014) och direktör för den europarättsliga enheten vid Republikens rättstjänst (2003–2014); ombud för den cypriotiska regeringen i mål vid Europeiska unionens domstolar (2004–2014); domare vid Europeiska unionens domstol sedan den 8 oktober 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

Född 1950; examen i juridik från universiteten i Sevilla och Granada (1967-1972); åklagare vid domstolarna i Palma de Mallorca och Sevilla (1977-1982); domare på avdelningen för förvaltningsmål vid högsta domstolen i Andalusien, den nationella domstolen och högsta domstolen på Kanarieöarna (1982-1989); ordförande på avdelningen för förvaltningsmål vid högsta domstolen i Kantabrien (1989-1994); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1995-1999); styrelseledamot i sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen (ACA-Europe) (2006-2014); ledamot av den centrala valkommissionen (2012-2015); domare på den administrativa avdelningen vid högsta domstolen i Spanien (1999-2015); generaladvokat vid domstolen sedan den 7 oktober 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

Född 1964; examen i juridik från universitetet i Århus (1991); master i europarätt från Collège d'Europe i Brygge (1993); kursansvarig vid universiteten i Århus (1991-1993) och Köpenhamn (1999-2001); gästprofessor vid universiteten i Köpenhamn och Ålborg (sedan 2008); advokat vid danska advokatsamfundet (1995); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (1994-1999); åklagare vid åklagarkammaren i Köpenhamn (1999-2000) och polisinspektör (2004-2006); juridisk rådgivare för representanten för den danske statsministern under förhandlingarna om utarbetningen av Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna (1999-2000); enhetschef för justitieministeriets EU-kontor (1999-2000); avdelningschef för justitieministeriets EU- och människorättskontor (2000-2001) och avdelningschef för justitieministeriets sakrättskontor (2001-2006); konsumentombudsman utsedd av den danska regeringen (2006-2014); domare vid Østre Landsret, Köpenhamn (2015); generaladvokat vid domstolen sedan den 7 oktober 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

Född 1977; master i juridik och internationella relationer (Karlsuniversitetet i Prag); examen i engelsk rätt och EU-rätt (universitetet i Cambridge); Magister Juris (universitetet i Oxford, St. Edmund Hall); juris doktor (Europeiska universitetsinstitutet, Florens); studier vid Université Libre de Bruxelles och vid universitetet i Queensland (Australien); rättssekreterare hos ordföranden för högsta förvaltningsdomstolen i Republiken Tjeckien (2005-2009), därefter chef för avdelningen för forskning och dokumentation på samma domstol (2008-2009); behörighet att utöva domarämbetet i Republiken Tjeckien (2009); kursansvarig (2011-2012) och forskare (2013-2016) vid institutet för Europarätt och komparativ rätt vid universitetet i Oxford; professor vid Collège d'Europe i Brygge (2013-2015); ledamot av överklagandenämnden vid Tjeckiens centralbank (2013-2015); tillfälligt utsedd domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (2013-2015); medgrundare och ordförande för den tjeckiska föreningen för Europarätt och komparativ rätt; kursansvarig och gästprofessor vid flera universitet i bland annat Europa; författare till flera publikationer inom EU-rätt, europeiska mänskliga rättigheter, offentlig komparativ rätt och inom rättsteori; generaladvokat vid domstolen sedan den 7 oktober 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Född 1952; juristexamen från S:t Kliment Ohridski-universitetet, Sofia (1975); juris doktor (1979); kursansvarig (1977–1984), docent (1984–1990), sedan professor vid S:t Kliment Ohridski-universitetet, Sofia (1990–2013); dekanus vid den juridiska fakulteten, S:t Kliment Ohridski-universitetet, Sofia (1988–1991); ledamot av det bulgariska parlamentets lagråd (1995–1997); chef för professuren Jean Monnet vid Bulgariens nya universitet (2002–2005); ordförande för den bulgariska presidentens rådgivande organ i rättsliga frågor (2002–2003); domare vid Bulgariens författningsdomstol (2003–2009), och därefter ordförande för nämnda domstol (2009–2012); chef för professuren i författningsrätt vid S:t Kliment Ohridski-universitetet, Sofia (2013–2016); ledamot (2006–2016) och vice-ordförande (2013–2015) för Europarådets Venedigkommission; medlem av den bulgariska ombudsmannens författningsråd (2015–2016); redaktör för flera juridiska tidskrifter; författare av ett stort antal juridiska publikationer; generaladvokat vid domstolen sedan den 19 september 2016.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Född 1957; juristexamen vid Lissabons universitet (1980); magisterexamen i juridik vid Lissabons universitet (1986); juris doktor (Novauniversitetet i Lissabon, 2003); amanuens i juridik vid Lissabons universitet (1981-1986); juristlingvist (1986-1987) och juridisk granskare (1987-1990) vid domstolen; rättssekreterare vid förstainstansrätten (1990-1996); gästprofessor vid europainstitutet vid Saarlands universitet, Tyskland (1987-1996); nationell samordnare för ärenden rörande fri rörlighet för personer i Europa vid Portugals utrikesministerium (1996-1999); ledamot av rådets K4-kommitté och Schengencentralgruppen (1996-1999); amanuens och doktorand i juridik vid Novauniversitetet i Lissabon (1999-2003); tillförordnad professor i juridik vid Novauniversitetet i Lissabon (2003-2008); biträdande professor vid Novauniversitetet i Lissabon (2008-2018); Portugals ledamot i FreSsco-nätverket för oberoende sakkunniga inom området för fri rörlighet för arbetstagare och samordning av social trygghet i Europeiska unionen (2004-2017) och i det akademiska nätverket Odysseus för rättsvetenskapliga studier om invandring och asyl i Europa (2004-2018); styrelseledamot i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (2015-2018); författare till en rad publikationer; domare vid domstolen sedan den 8 oktober 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

Född 1958; juristexamen vid University College, Dublin (LL.M., 1981); juris doktor vid University College, Dublin (LL.D., 1997); examen i juridik vid University of Pennsylvania (LL.M., 1982); barrister-at-law vid Honorable Society of King’s Inns i Dublin (1984); juris doktor vid Trinity College, Dublin (Ph.D., 2001); lektor vid Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel vid Irlands advokatsamfund (1987-1997); senior counsel vid Irlands advokatsamfund (1997-2010); domare vid High Court (Irland) (2010-2014); domare vid Court of Appeal (Irland) (2014-2018); författare till en rad publikationer; generaladvokat vid domstolen sedan 8 oktober 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

Född 1959; juristexamen vid Palermos universitet (1982); professor i konstitutionell rätt vid Palermos universitet; professor i konstitutionell rätt och i konkurrensrätt vid universitetet LUISS Guido Carli i Rom; rättsexpert åt den italienska regeringen (1993-1996); professor i offentlig rätt vid Cagliaris universitet (1986-1997); ordförande för kommittén för tillämpningen av regionen Siciliens särskilda status (1998-2002); rättsexpert vid italienska hälsoministeriet (2008-2011); ledamot och därefter ordförande i kommittén för säkerställande av strejkrätten för arbetstagare i allmännyttiga sektorer av väsentlig betydelse; ordförande för italienska konkurrensmyndigheten (2011-2018); utsedd av Republiken Italiens president i april 2013 till en av tio experter i kommittén för institutionella, ekonomiska och sociala reformer och utsedd av Republiken Italiens premiärminister i juni 2013 till ledamot i expertgruppen för grundlagsändringar; författare till en rad publikationer; generaladvokat vid domstolen sedan den 8 oktober 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

Född 1973; juristexamen (Tartu universitet och Poitiers universitet); juris doktor (Tartu universitet 2006); chef för sjunde enheten vid utrikesministeriets konsulära avdelning, Estland (1995-1996); chef för justitieministeriets straffrättsavdelning (1996-2001); domare vid Tallinns domstol (2001-2002); domare vid Tallinns appellationsdomstol (2002-2006); domare i Högsta domstolen (2006-2009); ordförande för Högsta domstolens brottmålsavdelning (2010-13); ad hoc-domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (2010-2016); Högsta domstolens ordförande (2013-2019); ordförande i rådet för administration av domstolar i första och andra instans (2013-2019); ordförande i nätverket för ordförandena i de högsta allmänna domstolarna i Europeiska unionen (2017-2019); gästprofessor och medlem av det akademiska rådet vid Tartu universitets juridiska fakultet; grundare och medlem av Estniska föreningen för skydd för Europeiska unionens finansiella intressen; styrelsemedlem i Estniska vetenskapsakademins statsrättsfond; medlem av Estlands juridiska akademiska förening; författare till ett flertal publikationer; generaladvokat vid domstolen sedan den 6 februari 2019.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

Född 1965; jur kand och juris doktor från universitetet i Graz, Österrike (1990); examen i översättningsvetenskap från universitetet i Graz (1988); examen i offentlig förvaltning från École nationale d’administration, Frankrike (1992); tjänsteman vid utrikesministeriets rättstjänst och generaldirektorat för politisk och europeisk integrationspolitik, Österrike (1990-1994); rådgivare vid Österrikes fasta representation vid FN och specialorganisationer i Genève, Schweiz (1994-2000); chef för avdelningen för ”juridiska frågor rörande Europeiska Unionens första pelare” i utrikesministeriet (2000-2005); professor vid institutet för europeisk rätt vid universitetet i Graz (sedan oktober 2014); chef för avdelningen för europeisk rätt i förbundsministeriet för Europa, Integration och Utrikesfrågor, Österrike (2005-2019); docent vid institutet för europeisk rätt och folkrätt vid universitetet i Innsbruck, Österrike (sedan 2007); docent vid Diplomatische Akademie Wien, Österrike (sedan 2012); författare till åtskilliga publikationer; domare vid domstolen sedan den 20 mars 2019.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

Född 1958; juris kandidat (1980), juris licentiat (1982), juris doktor (2008) vid Helsingfors universitet; undervisning och forskning vid Helsingfors universitet (1980-1986); notarie vid Rovaniemi tingsrätt, Finland (1983-1984); lagstiftningsråd (1987-1989), därefter chef för EES-enheten (1990-1995) vid Justitieministeriet; lagstiftningsråd vid Utrikesministeriet (1989-1990); utskottsråd och sekreterare i riksdagens stora utskott för EU-frågor (1995-2000); extraordinarie förvaltningsråd (juli 2000-december 2002), därefter ordinarie förvaltningsråd (januari 2003-september 2009) i Högsta förvaltningsdomstolen, Finland; ansvarig för rättsliga och institutionella frågor under förhandlingarna om Republiken Finlands anslutning till Europeiska unionen; generaladvokat vid EU-domstolen mellan den 7 oktober 2009 och den 7 oktober 2015; domare vid Högsta förvaltningsdomstolen (2015-2019); vice ordförande vid Högsta förvaltningsdomstolen (2018-2019); domare vid EU-domstolen sedan den 7 oktober 2019.

Nils Wahl
Nils Wahl

Född år 1961; juris doktor (Stockholms universitet, 1995); docent och innehavare av Jean Monnet-professur i europarätt (1995); professor i europarätt (Stockholms universitet, 2001); administrativ direktör för en utbildningsstiftelse (1993-2004); ordförande för Nätverket för europarättslig forskning (2001-2006); medlem i Rådet för konkurrensfrågor (2001-2006); domare vid tribunalen (2006-2012); generaladvokat vid EU-domstolen mellan den 28 november 2012 och den 6 februari 2019; domare vid EU-domstolen sedan den 7 oktober 2019.

Jean RICHARD DE LA TOUR
Jean RICHARD DE LA TOUR

Född 1959; juristexamen (maîtrise en droit) från Université Paris II (1982); domarutbildning vid École nationale de la magistrature, Frankrike (1984–1986); domare vid Tribunal d’instance de Limoges (1986–1988); ämbetsman vid justitieministeriets centrala förvaltning (MACJ) (1988–1996); föredragande (conseiller référendaire) vid Cour de cassation, Frankrike (1996-2004); lektör av domar vid Europeiska gemenskapernas domstol (2004–2006); rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol, först vid Pernilla Lindhs kabinett och därefter vid Carl Gustav Fernlunds kabinett (2006–2012); generaladvokat vid avdelningen för socialrättliga mål vid Cour de cassation och juridiskt sakkunnig hos allmänna åklagaren vid Cour de cassation (2012–2017); förste generaladvokat vid avdelningen för affärsrättsliga, finansiella och ekonomiska mål vid Cour de cassation (2017–2020); ledamot av avdelningen för rapporter och undersökningar vid Cour de cassation (1998–2002); ledamot av avdelningen för resning i brottmål vid Cour de cassation (1999–2004); ordförande för styrelsen för nationella institutet för utbildning av notarier (Institut national des formations notariales), Frankrike (2016–2020); generaladvokat vid domstolen sedan den 23 mars 2020.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Född 1961; juris kandidatexamen vid universitetet i Valencia (1979-1984); affärsanalytiker vid rådet för handelskamrarna i den autonoma regionen Valencia (1986); juristlingvist vid domstolen (1986-1990); juridisk granskare vid domstolen (1990-1993); handläggare vid domstolens press- och informationsavdelning (1993-1995); handläggare vid sekretariatet i Europaparlamentets utskott för institutionella frågor (1995-1996); förordnande hos domstolens justitiesekreterare (1996-1999); rättssekreterare (1999-2000); chef för domstolens avdelning för översättning till spanska språket (2000-2001); direktör, därefter generaldirektör, för översättningen vid domstolen (2001-2010); justitiesekreterare vid domstolen sedan den 7 oktober 2010.