Præsentation af medlemmerne
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Født i 1954; cand.jur. og dr.jur. (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws og Master in Public Administration (Harvard University); assistent (1979-1983), derefter professor i EU-ret ved Katholieke Universiteit Leuven (siden 1983); referendar ved Domstolen (1984-1985); lærer ved Europa-Kollegiet, Brugge (1984-1989); advokat i Bruxelles (1986-1989); gæsteprofessor ved Harvard Law School; dommer ved Retten i Første Instans fra den 25. september 1989 til den 6. oktober 2003; dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2003; Domstolens vicepræsident fra den 9. oktober 2012 til den 7. oktober 2015; Domstolens præsident siden den 8. oktober 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta
Født i 1954; cand.jur. (Universidad Complutense de Madrid); abogado del Estado i Malaga; abogado del Estado i transport-, turist- og kommunikationsministeriets juridiske afdeling og derefter i udenrigsministeriets juridiske afdeling; abogado del Estado for statens juridiske tjeneste i relation til sager for EF-Domstolen og vicegeneraldirektør i Abogacías General del Estados afdeling for EF-ret og international ret (justitsministeriet); medlem af Kommissionens arbejdsgruppe vedrørende EF-domstolssystemets fremtid; chef for den spanske delegation i arbejdsgruppen »Formandskabets Venner« med henblik på reformen af EF-domstolssystemet i Nicetraktaten og formand for Rådets ad hoc-udvalg vedrørende »EF-Domstolen«; underviser i EF-ret på Escuela Diplomática i Madrid; medredaktør af tidsskriftet »Noticias de la Unión Europea«. Dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2003; Domstolens vicepræsident siden den 9. oktober 2018.
Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

Født i 1955; juridisk kandidateksamen fra Metz' universitet, eksamen fra Institut d'études politiques de Paris, École nationale d'administration; Rapporteur (1982-1985), Commissaire du Gouvernement (1985-1987 og 1992-1999); assessor (1999-2000); formand for sjette underafdeling af Conseil d'États tvistemålsafdeling (2000-2006); referendar ved Domstolen (1987-1991); kabinetschef for Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, senere kabinetschef for Ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration (1991-1992); chef for Conseil d'États juridiske kontor ved Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006); adjungeret professor ved Metz' universitet (1988-2000), senere ved université de Paris I Panthéon-Sorbonne (siden 2000); forfatter til en række udgivelser om forvaltningsret, fællesskabsret og europæiske menneskerettigheder; stifter af og formand for redaktionskomitéen for Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme, medstifter og medlem af redaktionskomitéen for Bulletin juridique des collectivités locales, formand for Conseil scientifique du groupement de recherche sur les institutions et le droit de l'aménagement de l'urbanisme et de l'habitat; dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

Født i 1949; jurastudier (St. Kliment Ohridski universitet, Sofia); dommer ved førsteinstansretten i Blagoevgrad (1975-1983); dommer ved den regionale domstol i Blagoevgrad (1983-1986); dommer ved højesteretten (1986-1991); dommer ved forfatningsdomstolen (1991-2000); medlem af Den Europæiske Menneskerettighedskommission (1997-1999); medlem af konventet om Den Europæiske Unions fremtid (2002-2003); parlamentsmedlem (2001-2006); observatørstatus i Europa-Parlamentet; dommer ved Domstolen siden den 12. januar 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

Født i 1959; jurastudier (Groningen Universitet, 1977-1983); dr.jur. (Amsterdam universitet, 1995); underviser i jura ved det juridiske fakultet i Maastricht (1983-1987); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1987-1991); underviser ved Europa-Instituttet under det juridiske fakultet ved Amsterdam universitet (1991-1995); professor i EU-ret ved det juridiske fakultet ved Tilburg universitet (1995-2003); professor i EU-ret ved det juridiske fakultet ved Utrecht universitet og bestyrelsesmedlem ved Europa-Instituttet ved Utrecht universitet (siden 2003); medlem af redaktionskomitéen for flere nationale og internationale juridiske tidsskrifter; forfatter af adskillige publikationer; medlem af Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; dommer ved Domstolen siden den 10. juni 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Født i 1950; juridisk embedseksamen fra universitetet i Athen (1973); eksamensbevis for overbygningsstudier (DEA) i socialret ved université de Paris-II Panthéon-Sorbonne (1977); advokat (1974-1980); national ekspert ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers juridiske tjeneste (1988-1990), og derefter ledende medarbejder ved Generaldirektorat V »Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender« (1990-1994); revisor, befuldmægtiget og fra 1999 rådgiver for det græske statsråd; associeret medlem af Grækenlands særlige højesteret; medlem af centraludvalget for udarbejdelse af lovforslag i Grækenland (1996-1998); direktør for den juridiske tjeneste ved den græske regerings generalsekretariat (1996-1998); dommer ved Den Europæiske Unions Ret (1998-2010); afdelingsformand (2004-2010); medlem af det højeste råd for forvaltningsretterne (2011-2012); medlem af særdomstolen for tvister vedrørende vederlag til dommerne og specialdomstolen for sager vedrørende destitution af dommere som følge af embedsmisbrug (2013-2014); medlem af det rådgivende ekspertpanel vedrørende kandidaterne til et dommerembede ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2014-2015); medlem af det kompetente udvalg til afgivelse af udtalelse om kandidaternes kvalifikationer til at udøve embedet som dommer ved Retten for EU-personalesager (2012-2015); underviser i europæiske ret ved den statslige skole for dommere og anklagere (1995-1996 og 2012-2015); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

Født i 1952; embedseksamen i politisk og økonomisk videnskab (1974) og mastergrad i politisk økonomi (1975) ved University College Dublin; mastergrad i international ret og komparativ ret ved Université libre de Bruxelles (1979), møderet for King's Inns i Dublin (1985), økonomisk analytiker ved Irish Farmers' Association i Dublin (1975-1976); direktør for kontoret for Irish Farmers' Association ved Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1976-1979); chief executive ved Irish Meat Exporters Association (1980-1984); politisk rådgiver for kommissær Peter Sutherland (1985-1988); generaldirektør for Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) og Senior Counsel barrister (siden 2005); medlem af Seanad (det irske parlaments senat) (2007-2011); præsident for advokatgruppen og projektleder for gruppen »retsvæsen« ved instituttet for internationale og europæiske anliggender (siden 1998); dommer ved Domstolen fra den 7. oktober 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

Født i 1971; juridisk eksamen fra universitet i Schlesien og fra Europa-Kollegiet i Brügge; dr.jur. (2000); doktor i retsvidenskab (2009); juraprofessor (2013); Visiting Scholar ved Jesus College, Cambridge (1998), ved universitetet i Liège (1999) og ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (2003); advokat (2001-2008), medlem af udvalget for international privatret i kommissionen for kodificering af civilretten under Justitsministeriet (2001-2008); medlem af det videnskabelige råd ved Akademiet for europæisk ret i Trier (siden 2008); medlem af Forskningsgruppen om Fællesskabets gældende privatret »acquis gruppen« (siden 2006); vicestatssekretær i Kontoret for udvalget for europæisk integration (2008-2009), derefter i Udenrigsministeriet (2010-2013); næstformand for Det Videnskabelige Råd ved Justitsinstituttet; befuldmægtiget for den polske regering i en lang række sager ved Den Europæiske Unions retsinstanser; medlem af redaktionskomitéen ved flere juridiske tidsskrifter; forfatter til adskillige publikationer om europæisk ret og international privatret; generaladvokat ved Domstolen siden den 23 oktober 2013.

Marek Safjan
Marek Safjan

Født i 1949, dr.jur. (Warszawas Universitet 1980); doktor i juridisk videnskab (Warszawas Universitet 1980), juridisk professor (1998-2009); direktør for institut for civilret ved Warszawas Universitet (1992-1996); vicerektor for Warszawas Universitet (1994-1997); generalsekretær for den polske afdeling af foreningen Henri Capitant; venner af den franske retskultur (1994-1998); Polens repræsentant ved Europarådets komité for bioetik (1991-1997); dommer ved forfatningsdomstolen (1997-1998); derefter retspræsident for samme domstol (1998-2006); medlem af Det internationale akademi for komparativ ret (siden 1994) og vicepræsident herfor (siden 2010); medlem af Den Internationale Forening for Jura, Etik og Videnskab (siden 1995); medlem af den polske komité i Helsinki, medlem af det polske kunst- og litteraturakademi; fortjenstmedalje tildelt af Europarådets generalsekretær (2007); forfatter af adskillige artikler vedrørende civilret, lægeret og EU-ret; æresdoktor ved European University Institute (2012), dommer ved EF-Domstolen siden den 7. oktober 2009.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

Født i 1963; dr. jur. (universitetet i Zagreb, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow og Visiting Scholar på Harvard Law School (2001-2002); assisterende underviser, derefter professor ved det juridiske fakultet ved universitetet i Zagreb siden 1987; indehaver af Jean Monnet-lærestolen siden 2006 og indehaver af Jean Monnet-lærestolen ad personam siden 2011; gæsteprofessor ved Cornell Law School (2012); medlem af den kroatiske kommission for forfatningsreformen; formand for arbejdsgruppen vedrørende tiltrædelse af Den Europæiske Union (2009-2010); medlem af den kroatiske delegation, der forhandlede Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (2006-2011); forfatter til adskillige publikationer; dommer ved Domstolen siden den 4. juli 2013.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

Født i 1954; juridisk embedseksamen fra Maltas universitet (1977); Master of Laws fra University of London (1979); ph.d. fra University of Cambridge (1982); underviser ved Ealing College of Higher Education (1982-1984); underviser ved University of Exeter (1984-1990); undervisningsansvarlig ved University of London, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); juridisk rådgiver i den private sektor, herefter ved Maltas parlament (1993-2016); professor og ansvarlig for afdelingen for EU-ret og komparativ ret ved Maltas universitet (1993-2016); direktør for centret for dokumentation og forskning ved Maltas universitet (1993-2016); formand for den maltesiske forening for EU-ret; forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten (2016-2018); dommer ved Domstolen siden den 8. oktober 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

Født i 1958; juridisk embedseksamen fra universitetet i Bologna (1982); professor i EU-ret ved universitetet i Bologna; direktør for det internationale forskningscenter for EU-ret ved universitetet i Bologna; advokat i Bologna; ekstern lektor i folkeret ved universitetet i Urbino (1997-2000); næstformand i den italienske forening for folkeret og EU-ret (2009-2010); medlem af den fælles styringskomite for det kinesisk-europæiske institut for retsvidenskab ved China University of Political Science and Law (2011-2013); repræsentant for den italienske regering i bestyrelsen for Det Europæiske Retsakademi (2015-2018); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Domstolen siden den 8. oktober 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

Født i 1973; juridisk embedseksamen fra universitetet i Vilnius (1992-1997); juridisk doktorgrad fra universitetet i Vilnius (2008); assistent, ekstern lektor på det retsvidenskabelige institut ved universitetet i Vilnius (1999-2018); kontorchef (2002-2003), vicegeneraldirektør for afdelingen for EU-ret i Litauens justitsministerium (2004-2010); dommer ved Litauens øverste forvaltningsdomstol (2010-2018); vicepræsident for Litauens øverste forvaltningsdomstol (2012-2017); fungerende præsident for Litauens øverste forvaltningsdomstol (2015-2017); forfatter til talrige publikationer om EU-ret og forfatningsret; medstifter og medlem af den litauiske forening for EU-ret; dommer ved Domstolen siden den 8. oktober 2018.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

Født i 1957; jurastudier (Bonns universitet og Genèves universitet); LL.M. (American University/Washington D.C.); dr.jur. (Heidelbergs universitet, 1985, Harvard University, 1990); gæsteprofessor ved University of California, Berkeley (1991); professor i tysk og international offentlig ret, international ret og EF-ret ved Augsburgs universitet (1992), Heidelbergs universitet (1993) og Düsseldorfs universitet (1994); stedfortrædende dommer for den tyske regering i den internationale mæglings- og voldgiftsdomstol under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE); næstformand i Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU, 1996); professor i international ret, international erhvervsret og EF-ret ved universitetet i St. Gallen (1999); leder af Institut for europæisk og international erhvervsret ved universitetet i St. Gallen (2000); stedfortrædende leder af programmet for specialisering i erhvervsret ved universitetet i St. Gallen (2001); generaladvokat ved Domstolen siden den 7. oktober 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

Født i 1944; juridisk eksamen fra universitetet i Szeged, Ungarn (1967); ungarsk advokateksamen (1970); studier i komparativ ret ved universitetet i Strasbourg, Frankrig (1969, 1970, 1971 og 1972); embedsmand i det juridiske kontor i ministeriet for udenrigshandel (1966-1974); direktør for lovgivningsmæssige anliggender (1973-1974); første handelsattaché ved Ungarns ambassade i Bruxelles med ansvar for fællesskabsretlige anliggender (1974-1979); direktør i ministeriet for udenrigshandel (1979-1983); første handelsattaché, senere handelsråd, ved Ungarns ambassade i Washington D.C., De Forenede Stater (1983-1989); generaldirektør i handelsministeriet og ministeriet for udenrigshandel (1989-1991); Ungarns chefforhandler i forbindelse med den associeringsaftale, der blev indgået mellem Ungarn, De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne (1990-1991); generalsekretær i ministeriet for internationale økonomiske relationer; direktør for kontoret for europæiske anliggender (1992); statssekretær, ministeriet for internationale økonomiske relationer (1993-1994); statssekretær, ministeriet for industri og handel, leder af kontoret for europæiske anliggender (1994); overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, chef for Republikken Ungarns diplomatiske mission ved Den Europæiske Union (januar 1995 - maj 2003); chefforhandler i forbindelse med Republikken Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union (juli 1998 - april 2003); minister uden portefølje for koordineringen af spørgsmål vedrørende europæisk integration (siden maj 2003); dommer ved Domstolen siden den 11. maj 2004.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
Født i 1947; dr.jur. (Ljubljana universitet); specialisering i komparativ ret (Strasbourg universitet og Coimbra universitet); juridisk kandidateksamen; professor i civilret, handelsret og international privatret; pro-dekan (1995-2001) og dekan (2001-2004) ved det juridiske fakultet ved universitetet i Ljubljana; forfatter af adskillige juridiske publikationer; retsformand og afdelingsformand ved arbejdsretten i Ljubljana (1975-1986); præsident for idrætsvoldgiftsdomstolen i Slovenien (1978-1986); præsident for børsens voldgiftsdomstol i Ljubljana; voldgiftsdommer ved Jugoslaviens handelskammer (indtil 1991), og ved Sloveniens handelskammer (siden 1991); voldgiftsdommer ved Det Internationale Handelskammer i Paris; dommer ved UEFA's appeludvalg og ved FIFA's appeludvalg; formand for sammenslutningen af slovenske juristforeninger (1993-2005); medlem af International Law Association, af Comité Maritime International og af flere andre selskaber inden for international ret; dommer ved Domstolen siden den 11. maj 2004.
Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Født i 1950; juridisk kandidateksamen fra Karlova universitet i Prag (1975); assisterende professor (1974-1990); pro-dekan (1989-1991) og leder for afdelingen for international og europæisk ret (1990-1992) ved Masaryk universitet i Brno; dommer ved Tjekkoslovakiets forfatningsdomstol (1992); ambassadør ved Europarådet (1993-1998); formand for komitéen af delegerede til Europarådet (1995); generaldirektør i udenrigsministeriet (1998-2000); formand for den tjekkiske og slovakiske afdeling af International Law Association (1999-2001); dommer ved forfatningsdomstolen (2000-2004); medlem af det lovgivende råd (1998-2000); medlem af den permanente voldgiftsdomstol i Haag (siden 2000); professor i international ret ved Masaryk universitet i Brno (2001); dommer ved Domstolen siden den 11. maj 2004.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

Født i 1953; eksamen i statskundskab (1976); cand.jur. (1983), Københavns Universitet; sekretær i Justitsministeriet (1983-1985); undervisningsassistent (1984-1991), herefter ekstern lektor (1991-1996) i familieret ved Københavns Universitet; fuldmægtig i Advokatsamfundet (1985-1986); fuldmægtig i Justitsministeriet (1986-1991), advokatbestalling (1991); kontorchef i Justitsministeriet (1991-1995); afdelingschef, Justitsministeriets Civil- og Politiafdeling (1995-1999), afdelingschef, Justitsministeriets Lovafdeling (2000-2003), repræsentant for Danmark i K-4-Komitéen (1995-2000), i Schengen-Centralgruppen (1996-1998) og i Europol Management Board (1998-2000); dommer ved Højesteret (2003-2006); dommer ved Domstolen siden den 11. januar 2006.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

Født i 1955; studier i økonomi, sprog og retsvidenskab ved King's College, Cambridge (1973-1977); assistent og forsker ved Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); advokatbestalling (Middle Temple, 1980); barrister (1980-1987 og 1990-2005); referendar for generaladvokat, derefter dommer Sir Gordon Slynn (1987-1990); lektor i europæisk og komparativ ret (Director of European Legal Studies) ved University College London (1990-1992); lektor (Lecturer) ved juridisk fakultet (1992-1998), herefter ekstern lektor (Affiliated Lecturer) (1998-2005) ved Cambridge Universitet; Fellow of King's College, Cambridge (1992-2010); Emeritus Fellow of King's College, Cambridge (siden 2011), ekstern lektor og forsker (Senior Research Fellow) ved Centre for European Legal Studies, Cambridge Universitet (1998-2005); Queen's Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) og Stockholm (2014); generaladvokat ved Domstolen siden den 11. januar 2006.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

Født i 1962; studier i Bonn, Genève og i Paris; juridisk statseksamen (1986 og 1992); dr.jur. (Bonns universitet, 1988); diplôme international d'administration publique (École nationale d'administration, 1990); akademisk undervisningsbeføjelse (Bonns universitet, 1996); professor i tysk offentlig ret og fællesskabsret (1996-2003), dekan for det juridiske fakultet ved Ruhr-Universität Bochum (2000-2001); professor i tysk offentlig ret og fællesskabsret (Kölns universitet, 2003-2006); direktør for institut for offentlig ret og forvaltningskundskab (2006); gæsteprofessor ved Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), ved université François Rabelais (Tours, 2001-2006) og ved université de Paris I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); æresdoktor ved université François Rabelais (Tours, 2010); dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

Født i 1963; juridisk kandidateksamen (1986), dr.jur. (1997) (Bukarest universitet); retsassessor ved førsteinstansretten i Buftea (1986-1988); dommer ved førsteinstansrettens femte afdeling i Bukarest (1988-1992); advokatbestalling (Bukarest 1992); ekstern lektor (1992-2005) og derefter fra 2005 professor i civilret og europæisk kontraktsret ved Bukarest universitet; flere doktorstudier samt forskning ved Max Planck Instituttet for international privatret i Hamburg (fra 1992 til 2004); afdelingschef for europæisk integration i justitsministeriet (1997-1999); dommer ved kassationsdomstolen (1999-2007); gæsteprofessor ved Wien universitet (2000 og 2011); underviser i fællesskabsret ved det nationale institut for dommerstanden (2003 og 2005-2006); medlem af redaktionskomitéer for flere juridiske tidsskrifter; fra 2010 associeret medlem og fra 2017 medlem af Det internationale akademi for komparativ ret; æresforsker ved centeret for europaretlige studier ved det rumænske akademis juridiske forskningsinstitut; dommer ved Domstolen siden den 12. januar 2007.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Født i 1951; juridisk kandidateksamen (Bratislava universitet); dommer ved førsteinstansretten i Bratislava; dommer ved appelretten med civile retssager som ansvarsområde og vicepræsident for appelretten i Bratislava; medlem af afdelingen for civil- og familieret ved justitsministeriets juridiske tjeneste; konstitueret dommer ved højesteret med erhvervsret som ansvarsområde; medlem af Den Europæiske Menneskerettighedskommission (Strasbourg); dommer ved forfatningsdomstolen (2000-2004); dommer ved Retten i Første Instans fra den 12. maj 2004 til den 6. oktober 2009, dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2009.

François Biltgen
François Biltgen

Født i 1958; kandidatgrad i jura (1981) og supplerende universitetsstudier (DEA) i fællesskabsret ved université de droit d'économie et de sciences sociales Paris II (1982); eksamen fra Institut d'études politiques i Paris (1982); advokat i Luxembourg (1987-1999); medlem af deputeretkammeret (1994-1999); kommunalbestyrelsesmedlem i Esch-sur-Alzette (1997-1999); byrådsmedlem i Esch-sur-Alzette (1997-1999) suppleant ved den luxembourgske delegation ved Den Europæiske Unions Regionsudvalg (1994-1999); arbejds- og beskæftigelsesminister, minister for trossamfund, minister for forbindelserne med parlamentet, minister med ansvar for kommunikation (1999-2004); arbejds- og beskæftigelsesminister, minister for trossamfund, minister for kultur, videregående uddannelse og forskning (2004-2009); justitsminister, minister for offentlig forvaltning og administrative reformer, minister for videregående uddannelse og forskning, minister for kommunikation og medier, minister for trossamfund (2009-2013); medformand ved ministerkonferencen om Bolognaprocessen i 2005 og 2009, medformand ved Den Europæiske Rumfartsorganisations ministerkonference (2012-2013); dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Født i 1962; juridisk kandidateksamen fra Tartu universitet (1981-1986); assistent, anklagemyndigheden i Tallinn (1986-1991); diplom fra diplomatskolen i Estland (1991-1992); juridisk rådgiver (1991-1993) og kommitteret i handels- og industrikammeret (1992-1993); dommer ved appelretten i Tallinn (1993-2004); Europæisk Master i menneskerettigheder og demokratisering, Padova universitet og Nottingham universitet (2002-2003); dommer ved Retten siden den 12. maj 2004 til den 23. oktober 2013; Dommer ved Domstolen siden den 23. oktober 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

Født i 1964; diplom i videregående studier i europæisk ret (1987) og dr.jur. ved Panthéon-Assas universitetet (1991); forelæser ved Panthéon-Assas universitetets juridiske fakultet; advokatbestalling på Cypern (1993); særlig rådgiver i europæiske anliggender for udenrigsministeriet (1996-1999); medlem af Cyperns forhandlingsteam i forbindelse med Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union (1998-2003); rådgiver i EU-ret ved Republikkens juridiske tjeneste (1999-2002); medlem af den græsk-cypriotiske delegation ved forhandlingerne om en holdbar løsning på det cypriotiske problem (2002-2014); ledende jurist (2002-2007), derefter ledende advokat for Republikken (2007-2014) og direktør for Republikken juridiske tjenestes afdeling for europæisk ret (2003-2014); befuldmægtiget for den cypriotiske regering ved Den Europæiske Unions retsinstanser (2004-2014); dommer ved Den Europæiske Unions Domstol siden den 8. oktober 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

Født i 1950; juridisk eksamen ved universiteterne i henholdsvis Sevilla og Granada (1967-1972); anklager ved domstolene i Palma de Mallorca og Sevilla (1977-1982); dommer ved afdelingen for forvaltningsretlige sager ved Andalusiens øverste domstol, den nationale domstol og den øverste domstol på de Canariske Øer (1982-1989); præsident for afdelingen for forvaltningsretlige sager ved den øverste domstol i Cantabrien (1989-1994); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1995-1999); medlem af bestyrelsen for Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union (2006-2014); medlem af den centrale valgkommission (2012-2015); dommer ved den forvaltningsretlige afdeling ved den spanske højesteret (1999-2015); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

Født i 1964; juridisk embedseksamen fra Aarhus Universitet (1991); mastergrad i europæisk ret ved Europa-Kollegiet, Brugge (1993); underviser ved Aarhus Universitet (1991-1993) og Københavns Universitet (1999-2001); gæsteforelæser ved Københavns Universitet og Aalborgs Universitet (siden 2008); advokatbestalling (1995); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (1994-1999); medhjælper hos Statsadvokaten for København (1999-2000) og kasseinspektør (2004-2006); juridisk rådgiver for den danske statsministers personlige repræsentant under forhandlingerne om udarbejdelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (1999-2000); fuldmægtig i Justitsministeriets EU-kontor (1999-2000); chefkonsulent i Justitsministeriets EU- og Menneskeretskontor (2000-2001) og kontorchef i Justitsministeriets Formueretskontor (2001-2006); forbrugerombudsmand udpeget af den danske regering (2006-2014); dommer ved Østre Landsret, København (2015); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

Født i 1977; mastergrad i jura og mastergrad i internationale forbindelser (Charles universitetet i Prag); juridisk eksamen i engelsk ret og EU-ret (universitetet i Cambridge); Magister Juris (universitetet i Oxford, St. Edmund Hall); dr. jur. (Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze); studier ved Université libre de Bruxelles og universitetet i Queensland (Australien); referendar for præsidenten for den øverste forvaltningsdomstol i Den Tjekkiske Republik (2005-2009), derefter chef for samme domstols efterforsknings- og dokumentationstjeneste (2008-2009); egnethed til at udøve embedet som dommer i Den Tjekkiske Republik (2009); underviser (2011-2012) og forsker (2013-2016) ved instituttet for europæiske ret og komparativ ret ved universitetet i Oxford; lektor ved Europa-Kollegiet, Brugge (2013-2015); medlem af den tjekkiske nationalbanks appelkammer (2013-2015); ad hoc dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2013-2015); medstifter af og præsident for den tjekkiske sammenslutning for europæisk ret og komparativ ret; forelæser og gæstelektor ved flere universiteter i Europa og andre steder; forfatter af adskillige publikationer om EU-ret, om de europæiske menneskerettigheder, komparativ (offentlig) ret og retsteori; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Født i 1952; juridisk embedseksamen fra universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (1975); dr. jur. (1979); underviser (1977-1984), lektor (1984-1990), og professor ved universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (1990-2013); dekan for det juridiske fakultet ved universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (1988-1991); medlem af lovgivningsrådet ved den bulgarske nationalforsamling (1995-1997); leder af Jean Monnet-professorraterne ved det nye bulgarske universitet (2002-2005); formand for det juridiske råd under Bulgariens præsident (2002-2003); dommer (2003-2009) ved og dernæst præsident (2009-2012) for den bulgarske forfatningsdomstol; professor i forfatningsret ved det juridiske fakultet ved universitetet St. Kliment Ohridsk i Sofia (2013-2016); medlem af (2006-2016) og vicepræsident for Europarådets Venedigkommission (2013-2015); medlem af forfatningsrådet under den bulgarske ombudsmand (2015-2016); redaktør på flere juridiske tidsskrifter; forfatter til talrige juridiske udgivelser; generaladvokat ved Domstolen siden den 19. september 2016.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Født i 1957; juridisk embedseksamen fra universitetet i Lissabon (1980); mastergrad i retsvidenskab fra universitetet i Lissabon (1986); juridisk doktorgrad fra universitetet Nova de Lisboa (2003); retsvidenskabelig assistent ved universitetet i Lissabon (1981-1986); jurist-lingvist (1986-1987) og juridisk revisor (1987-1990) ved Domstolen; referendar ved Retten i Første Instans (1990-1996); gæsteprofessor ved Institut for europastudier ved Saar-Universität, Tyskland (1987-1996); national koordinator for spørgsmål vedrørende fri bevægelighed for personer på det europæiske område ved det portugisiske udenrigsministerium (1996-1999); medlem af Rådets K-4-komité og Den Centrale Arbejdsgruppe for den Permanente Samarbejdsstruktur for Schengenaftalerne (1996-1999); assistent og ph.d.-studerende ved universitetet Nova de Lisboa (1999-2003); hjælpeprofessor i retsvidenskab ved universitetet Nova de Lisboa (2003-2008); ekstern lektor i retsvidenskab ved universitetet Nova de Lisboa (2008-2018); portugisisk medlem af FreSsco-netværket af uafhængige eksperter inden for områderne fri bevægelighed for arbejdstagere og koordination af de sociale sikringsordninger inden for Den Europæiske Union (2004-2017) og af det akademiske netværk Odysseus for retsvidenskabelige studier om immigration og asyl i Europa (2004-2018); medlem af bestyrelsen for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (2015-2018); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Domstolen siden den 8. oktober 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

Født i 1958; juridisk embedseksamen fra University College Dublin (LL.M. i 1981); juridisk doktorgrad fra University College, Dublin (LL.D. i 1997); mastergrad i retsvidenskab fra University of Pennsylvania (LL.M. i 1982); barrister-at-law ved Honorable Society of King’s Inns i Dublin (1984); ph.d. fra Trinity College, Dublin (ph.d. 2001); lektor i retsvidenskab ved Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel ved Bar of Ireland (1987-1997); senior counsel ved Bar of Ireland (1997-2010); dommer ved High Court i Irland (2010-2014); dommer ved Court of Appeal i Irland (2014-2018); forfatter til talrige publikationer; generaladvokat ved Domstolen siden den 8. oktober 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

Født i 1959; juridisk embedseksamen fra universitetet i Palermo (1982); professor i forfatningsret ved universitetet i Palermo; professor i forfatningsret og konkurrenceret ved universitetet LUISS Guido Carli i Rom; juridisk rådgiver for den italienske regering (1993-1996); professor i offentlig ret ved universitetet i Cagliari (1986-1997); formand for kommissionen nedsat med henblik på anvendelse af regionen Siciliens særlige status (1998-2002); juridisk rådgiver for det italienske sundhedsministerium (2008-2011); medlem af, dernæst formand for kommissionen til sikring af retten til strejke inden for de vigtige offentlige tjenester (2006-2011); direktør for den italienske konkurrence- og markedstilsynsmyndighed (2011-2018); i april 2013 udpeget af republikkens præsident som en af ti vismænd til kommissionen for institutionelle, økonomiske og sociale reformer og i juni samme år udnævnt af premierministeren til medlem af den ekspertgruppe, som skal udarbejde et udkast til forfatningsmæssige reformer; forfatter til talrige publikationer inden for offentlig ret, forfatningsret, forvaltningsret og konkurrenceret; generaladvokat ved Domstolen siden den 8. oktober 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

Født i 1973; juridisk kandidateksamen (fra universiteterne i Tartu og Poitiers); PhD (fra universitetet i Tartu, 2006); leder af 7. kontor i Estlands udenrigsministeriums konsulære afdeling (1995-1996); leder af justitsministeriets afdeling for strafferet (1996-2001); dommer ved retten i første instans i Tallin (2001-2002); dommer ved appeldomstolen i Tallinn (2002-2006); dommer ved Estlands øverste domstol (2006-2009); formand for afdelingen for strafferet ved Estlands øverste domstol (2010-2013); ad hoc-dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (2010-2016); præsident for Estlands øverste domstol (2013-2019); præsident for forvaltningsrådet for retter i første instans og appeldomstole (2013-2019); præsident for Netværket af Præsidenterne for Den Europæiske Unions Øverste Domstole (RPCSJUE) (2017-2019); gæsteprofessor og medlem af det akademiske råd ved fakultetet for retsvidenskab ved universitetet i Tartu; stiftende medlem af den estiske forening til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser; medlem af fondsrådet for forfatningsret ved Videnskabernes Akademi i Estland; medlem af den akademiske forening for retsvidenskab i Estland; forfatter til talrige publikationer; generaladvokat ved Domstolen siden den 6. februar 2019.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

Født i 1965; cand.jur og dr.jur. fra Graz’ universitet, Østrig (1990); diplom i oversættelse fra Graz’ universitet (1988); diplom i offentlig forvaltning fra École nationale d’administration, Frankrig (1992); tjenestemand ved udenrigsministeriets juridiske tjeneste og generaldirektorat politisk og europæisk integrationspolitik, Østrig (1990-1994); rådgiver ved Østrigs Faste Repræsentation ved FN og særlige agenturer i Genève, Schweiz (1994-2000); chef for kontoret for »juridiske spørgsmål vedrørende Den Europæiske Unions første søjle« (2000-2005); professor ved instituttet for europæisk ret ved Graz’ universitet (siden oktober 2014); chef for departementet for europæisk ret i forbundsministeriet for Europa, Integration og Udenrigsanliggender, Østrig (2005-2019); kursusansvarlig ved instituttet for europæisk ret og folkeret ved Innsbrucks universitet, Østrig (siden 2007); lektor ved skolen for internationale studier Wien, Østrig (siden 2012); forfatter til adskillige publikationer; dommer ved Domstolen siden den 20. marts 2019.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

Født i 1958; cand. jur. (1980), diplom i videregående retlige studier (1982) og dr. jur. fra Helsinki Universitet, Finland (2008); underviser ved Helsinki Universitet (1980-1986); referendar og midlertidig dommer ved retten i første instans i Rovaniemi, Finland (1983-1984); juridisk rådgiver (1987-1989), dernæst chef for afdelingen for europæisk ret (1990-1995) i justitsministeriet, Finland; juridisk rådgiver for udenrigsministeren, Finland (1989-1990); rådgiver og sekretær for europæiske sager ved Store kommission i det finske parlament (1995-2000); midlertidig dommer (juli 2000-december 2002), dernæst dommer (januar 2003-september 2009) ved den øverste domstol i forvaltningsretlige sager, Finland; ansvarlig for retlige og institutionelle spørgsmål i forbindelse med forhandlingerne om Republikken Finlands tiltrædelse af Den europæiske Union; generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2009 til den 7. oktober 2015; dommer ved den øverste domstol i forvaltningsretlige sager (2015-2019); vice-præsident for den øverste domstol i forvaltningsretlige sager (2018-2019); dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2019.

Nils Wahl
Nils Wahl

Født i 1961; dr. jur. fra Stockholms Universitet, Sverige (1995); ekstern lektor (docent) og indehaver af Jean Monnet-professorat i europæisk ret (1995); professor i europæisk ret, Stockholms Universitet (2001); generaldirektør for en uddannelsesfond (1993-2004); formand for den svenske sammenslutning Nätverket för europarättslig forskning (netværk for fællesskabsretlig forskning) (2001-2006); medlem af Rådet för konkurrensfrågor (råd for konkurrenceretlige spørgsmål, Sverige) (2001-2006); dommer ved Retten (2006-2012); generaladvokat ved Domstolen fra den 28. november 2012 til den 6. februar 2019; dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2019.

Jean RICHARD DE LA TOUR
Jean RICHARD DE LA TOUR

Født i 1959 ; juridisk afgangseksamen fra universitet Paris II (1982) ; dommeruddannelse ved École nationale de la magistrature, Frankrig (1984-1986) ; dommer ved tribunal d’instance de Limoges (1986-1988) ; fuldmægtig i centralforvaltningen under justitsministeriet (1988-1996) ; referendarråd ved cour de cassation, Frankrig (1996-2004) ; domslæser ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (2004-2006) ; referendar ved Den Europæiske Unions Domstol, først i Pernilla Lindhs kabinet, dernæst i Carl Gustav Fernlunds kabinet (2006-2012) ; generaladvokat ved chambre sociale de la Cour de cassation og tildelt forskellige opgaver for den offentlige anklager ved Cour de cassation (2012-2017) ; førstegeneraladvokat ved afdelingen for handel, finans og økonomi ved Cour de cassation (2017-2020) ; medlem af rapport- og undersøgelsesafdelingen ved Cour de cassation (1998-2002) ; medlem af afdelingen for behandling af straffesager ved Cour de cassation (1999-2004) ; formand for bestyrelsen for Institut national des formations notariales, Frankrig (2016-2020) ; generaladvokat ved Domstolen siden 23. marts 2020. 

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

Født i 1961; juridisk kandidateksamen fra Valencias Universitet (1979-1984); forretningsanalytiker ved rådet for handelskamrene i den selvstyrende region Valencia (1986); jurist-lingvist ved Domstolen (1986-1990); juridisk revisor ved Domstolen (1990-1993); fuldmægtig i Domstolens Presse- og Informationstjeneste (1993-1995); fuldmægtig i sekretariatet for Europa-Parlamentets Udvalg om Institutionelle Spørgsmål (1995-1996); attaché ved Domstolens justitssekretær (1996-1999); referendar ved Domstolen (1999-2000); chef for den spanske oversættelsesafdeling ved Domstolen (2000-2001); direktør, herefter generaldirektør, for oversættelsesdirektoratet ved Domstolen (2001-2010); justitssekretær ved Domstolen siden den 7. oktober 2010.