Informationsbrochurer

Siden 1952 har Den Europæiske Unions Domstol sikret overholdelsen og den korrekte anvendelse af EU-retten i medlemsstaterne. I talrige domme har den konstateret en manglende overholdelse af de forbud mod forskelsbehandling, der findes i EU-retten, og har styrket dem. I denne brochure præsenteres en række af Domstolens vigtige domme, inddelt efter de forskellige former for forskelsbehandling.

Den Europæiske Unions Domstol har siden 1952 ført kontrol med overholdelsen og den korrekte anvendelse af EU-retten i medlemsstaterne. I tidens løb har Domstolen afsagt domme, som har forstærket den europæiske integration og tillagt borgerne flere og flere rettigheder, navnlig på området for sundhedsydelser. På de følgende sider præsenteres en række vigtige domme, som Domstolen har afsagt på dette område.

Siden 1952 har Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) sikret, at EU-retten bliver overholdt og anvendt korrekt i medlemsstaterne. Igennem årene har EU-Domstolen afsagt domme, der har styrket den europæiskeintegrationogtillagtborgerne mereogmere omfattende rettigheder. På de følgendesider præsenteres en række vigtigedomme fra EU-Domstolen om flypassagerers rettigheder.

Siden 1952 har Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) sikret, at EU retten blev overholdt og anvendt rigtigt i medlemsstaterne. Igennem årene har den afsagt domme, der har styrket den europæiske integration, og tillagt borgerne og navnlig de unge mere og mere omfattende rettigheder. På de følgende sider præsenteres nogle vigtige domme fra Domstolen, inddelt i temaer.

Siden 1952 har Den Europæiske Unions Domstol sikret overholdelsen og den korrekte anvendelse af EU-retten i medlemsstaterne. Gennem tiderne har Domstolen afsagt domme, der har styrket den europæiske integration og samtidig givet borgerne, og særligt forbrugerne, flere og flere rettigheder. På de følgende sider præsenteres nogle af Domstolens vigtige domme, opdelt efter emne. I de domme, der er præsenteret i denne brochure, er det ikke Domstolen, der selv har skabt de pågældende rettigheder, men den har derimod udledt eller præciseret rettighederne på grundlag af fortolkninger af EU-forordninger eller -direktiver.