Informačné brožúry

Od roku 1952 Súdny dvor Európskej únie dohliada na dodržiavanie a riadne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. V mnohých rozsudkoch dospel k záveru, že neboli dodržané zákazy diskriminácie stanovené v práve Únie, a tieto zákazy posilnil. Táto príručka poskytuje prehľad významných rozsudkov Súdneho dvora, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých kategórií diskriminácie.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) dohliada už od roku 1952 na dodržiavanie a správne uplatňovanie práva Európskej únie v členských štátoch. V priebehu tohto obdobia vydal rozsudky, ktoré posilnili európsku integráciu a zároveň občanom priznali stále rozsiahlejšie práva, okrem iného v oblasti zdravotnej starostlivosti. Nasledujúce stránky priblížia niekoľko významných rozsudkov Súdneho dvora v tejto oblasti.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) od roku 1952 dbá na dodržiavanie a riadne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. Počas svojho fungovania vyhlásil rozsudky, ktoré posilňujú európsku integráciu a súčasne občanom priznávajú čoraz širšie práva. Nasledujúce stránky priblížia niekoľko kľúčových rozsudkov Súdneho dvora týkajúcich sa práv cestujúcich v leteckej doprave.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) dohliada už od roku 1952 na dodržiavanie a správne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. Počas tohto obdobia vydal rozsudky, ktoré posilnili európsku integráciu, a zároveň občanom, osobitne mladým, priznali stále rozsiahlejšie práva. Na nasledujúcich stranách predstavíme niekoľko významných rozsudkov Súdneho dvora zoradených podľa tém.