Informačné brožúry

Od roku 1952 Súdny dvor Európskej únie dohliada na dodržiavanie a riadne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. V mnohých rozsudkoch dospel k záveru, že neboli dodržané zákazy diskriminácie stanovené v práve Únie, a tieto zákazy posilnil. Táto príručka poskytuje prehľad významných rozsudkov Súdneho dvora, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých kategórií diskriminácie.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) dohliada už od roku 1952 na dodržiavanie a správne uplatňovanie práva Európskej únie v členských štátoch. V priebehu tohto obdobia vydal rozsudky, ktoré posilnili európsku integráciu a zároveň občanom priznali stále rozsiahlejšie práva, okrem iného v oblasti zdravotnej starostlivosti. Nasledujúce stránky priblížia niekoľko významných rozsudkov Súdneho dvora v tejto oblasti.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) od roku 1952 dbá na dodržiavanie a riadne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. Počas svojho fungovania vyhlásil rozsudky, ktoré posilňujú európsku integráciu a súčasne občanom priznávajú čoraz širšie práva. Nasledujúce stránky priblížia niekoľko kľúčových rozsudkov Súdneho dvora týkajúcich sa práv cestujúcich v leteckej doprave.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) dohliada už od roku 1952 na dodržiavanie a správne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. Počas tohto obdobia vydal rozsudky, ktoré posilnili európsku integráciu, a zároveň občanom, osobitne mladým, priznali stále rozsiahlejšie práva. Na nasledujúcich stranách predstavíme niekoľko významných rozsudkov Súdneho dvora zoradených podľa tém.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) dohliada už od roku 1952 na dodržiavanie a správne uplatňovanie práva Únie v členských štátoch. Počas tohto obdobia vydal rozsudky, ktoré posilnili európsku integráciu, a zároveň občanom, osobitne spotrebiteľom, priznali stále rozsiahlejšie práva. Na nasledujúcich stranách predstavíme niekoľko významných rozsudkov Súdneho dvora zoradených podľa tém. V žiadnom z prípadov uvedených v tejto brožúre dané práva nevytvoril samotný Súdny dvor, ale len ich vyvodil alebo spresnil, keď vykladal nariadenia alebo smernice Únie.