Prehľad judikatúry

Prehľad judikatúry zhromažďuje systematickým spôsobom abstrakty rozsudkov a uznesení Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu, vydaných od začiatku vzniku každého z nich.

Plán zatriedenia, ktorý bol pre obdobie rokov 1954 - 2009 pôvodne rozdelený na osem častí, bol, pokiaľ ide o judikatúru od roku 2010, po zmenách, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, prepracovaný na plán obsahujúci deväť častí. Odkazy medzi oboma plánmi zatriedenia uľahčujú prechod z jedného plánu na druhý.

 

Schéma členenia pred Lisabonskou zmluvou
(týkajúca sa judikatúry od roku 1954 do roku 2009)

 

Schéma členenia po Lisabonskej zmluve
(týkajúca sa judikatúry od roku 2010)

A

- Právny poriadok spoločenstiev

1

 - Právny poriadok Európskej únie

B

- Európske spoločenstvo (EHS/ES)

2

 - Inštitucionálny rámec Európskej únie

C

- Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO)

3

 - Súdne spory

D

- Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom)

4

 - Vnútorná politika Európskej únie

E

- Dohovor o súdnej právomoci a výkone rozhodnutí

5

 - Pridruženie zámorských krajín a území

F

- Zamestnanecké žaloby

6

 - Zahraničná politika

G

- Európska Únia (EU)

7

 - Všeobecné a záverečné ustanovenia

H

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky

8

 - Pristúpenie nových členských štátov

   

9

 - Zamestnanecké žaloby

Tieto abstrakty sú zamerané na najdôležitejšie právne otázky, formulované v danom rozhodnutí, vychádzajúc čo najpresnejšie zo samotného znenia daného rozhodnutia. Ku každému abstraktu sú pričlenené: reťaz kľúčových slov, ktorá systematicky a telegraficky vyjadruje obsah skúmanej otázky, systém zatriedenia, odpovedajúci týkajúcej sa oblasti a odkaz na otázky rozhodnutia, ktoré slúžili na prípravu abstraktu.

Vo vnútri tohto systému zatriedenia sú abstrakty zatriedené podľa chronologického poriadku rozhodnutí, z ktorých vznikli. Ak sa však jedná o reťaz kľúčových slov, ktorá je vo všetkých bodoch rovnaká, ako už predtým existujúca reťaz, samotný text abstraktu sa pripojí k tejto reťazi, bez ohľadu na dátum. Rovnako, ak reťaz kľúčových slov a text abstraktu sú v každom bode rovnaké ako už existujúci celok, jedine odkazy uverejnenia a závažné body budú pripojené na záver už existujúceho abstraktu.

Pozor! existuje iba vo francúzštine