Prehľad judikatúry

Prehľad judikatúry zhromažďuje systematickým spôsobom abstrakty rozsudkov a uznesení Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu, vydaných od začiatku vzniku každého z nich.

Plán zatriedenia, ktorý bol pre obdobie rokov 1954 - 2009 pôvodne rozdelený na osem častí, bol, pokiaľ ide o judikatúru od roku 2010, po zmenách, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, prepracovaný na plán obsahujúci deväť častí. Odkazy medzi oboma plánmi zatriedenia uľahčujú prechod z jedného plánu na druhý.

Tieto abstrakty sú zamerané na najdôležitejšie právne otázky, formulované v danom rozhodnutí, vychádzajúc čo najpresnejšie zo samotného znenia daného rozhodnutia. Ku každému abstraktu sú pričlenené: reťaz kľúčových slov, ktorá systematicky a telegraficky vyjadruje obsah skúmanej otázky, systém zatriedenia, odpovedajúci týkajúcej sa oblasti a odkaz na otázky rozhodnutia, ktoré slúžili na prípravu abstraktu.

Vo vnútri tohto systému zatriedenia sú abstrakty zatriedené podľa chronologického poriadku rozhodnutí, z ktorých vznikli. Ak sa však jedná o reťaz kľúčových slov, ktorá je vo všetkých bodoch rovnaká, ako už predtým existujúca reťaz, samotný text abstraktu sa pripojí k tejto reťazi, bez ohľadu na dátum. Rovnako, ak reťaz kľúčových slov a text abstraktu sú v každom bode rovnaké ako už existujúci celok, jedine odkazy uverejnenia a závažné body budú pripojené na záver už existujúceho abstraktu.

Pozor! existuje iba vo francúzštine