Tematické súbory

Tematické súbory“ sú dokumenty, ktoré analyzujú právnu úpravu, judikatúru alebo stav pozitívneho práva, pokiaľ ide o určitý súbor tém. Môže ísť o kompilácie rozhodnutí, zhrnutia, abstrakty alebo vysvetľujúce poznámky vypracované Súdnym dvorom Európskej únie alebo členskými súdmi SSEÚ.

V tejto rubrike Súdny dvor sprístupňuje „Tematické súbory k judikatúre“, ktoré vypracúva Riaditeľstvo výskumu a dokumentácie a ktoré pre danú oblasť zhŕňajú najrelevantnejšie právne body určitého výberu rozsudkov. Tieto súbory sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch.


Ochrana osobných údajov
01.11.2021 | Súdy Únie | Tematický súbor
Ochrana údajov
Odpočítanie dane z pridanej hodnoty
30.11.2019 | Súdy Únie | Tematický súbor
Daň z pridanej hodnoty
Elektronický obchod a zmluvné povinnosti
01.07.2020 | Súdy Únie | Tematický súbor
Duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo - Ochrana spotrebiteľov - Aproximácia právnych predpisov
Pôsobnosť Charty základných práv Európskej únie
08.06.2021 | Súdy Únie | Tematický súbor
Charta základných práv
Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí
27.11.2017 | Súdy Únie | Tematický súbor
Životné prostredie
Naliehavé prejudiciálne konanie a skrátené súdne konanie
31.10.2019 | Súdy Únie | Tematický súbor
Procesné ustanovenia