Rozsudky historickej judikatúry v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v rokoch 2004, 2007 a 2013

Historická judikatúra v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004

Výber historickej judikatúry pre členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004, sa skladá z 948 rozsudkov, stanovísk a uznesení Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa (od roku 1956 do apríla 2004). V roku 2001 bola prekladateľským centrám kandidátskych krajín oficiálne odovzdaná prvá časť, ktorá obsahovala 869 dokumentov.

V apríli 2002 začala Komisia (TAIEX) realizovať podporný projekt na preloženie historickej judikatúry do jazykov nových členských štátov. Počas niekoľkých seminárov, ktoré sa usporiadali v priestoroch Súdneho dvora a ktoré financoval TAIEX, bolo na náklady Komisie preložených a revízormi prekladateľských centier revidovaných 57 rozsudkov z 869 rozhodnutí. Tento projekt bol pre pristupujúce štáty potrebným podnetom na prekladanie historickej judikatúry a viedol k posilneniu spolupráce medzi Generálnym riaditeľstvom prekladov Súdneho dvora a vnútroštátnymi centrami. Okrem toho v rámci tejto podpornej činnosti vytvoril TAIEX v spolupráci so Súdnym dvorom dokumentačnú databázu s názvom Jurisvista, ktorá sústreďuje dostupné právne a dokumentárne informácie o vybraných rozsudkoch, stanoviskách a uzneseniach.

Znenie 57 rozhodnutí, ktoré pôvodne preložili a revidovali vnútroštátne centrá, dokončili jednotlivé jazykové oddelenia Súdneho dvora a sú dostupné kliknutím na tento odkaz:

Zoznam 57 rozsudkov z rokov 1954 až 2000 v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004

Druhú časť, ktorú tvorí 79 rozhodnutí od roku 2001 do apríla 2004, preložili jazykové oddelenia Súdneho dvora. Tieto rozhodnutia sú dostupné kliknutím na tento odkaz:

Zoznam 79 rozsudkov z rokov 2001 až 2004 v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004

    

Historická judikatúra v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2007

Tých istých 948 rozhodnutí z obdobia od roku 1956 do apríla 2004, ako aj 63 rozhodnutí z obdobia od mája 2004 do decembra 2006 predstavuje výber historickej judikatúry pre členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2007. Týchto 1 011 rozhodnutí v súčasnosti prekladajú do bulharského a rumunského jazyka vnútroštátne prekladateľské centrá.

Bulharské a rumunské prekladateľské oddelenie Súdneho dvora následne dokončili 57 rozhodnutí preložených a revidovaných v rámci projektu, ktorý financoval TAIEX. Tieto rozhodnutia sú dostupné kliknutím na tento odkaz:

Zoznam 57 rozsudkov z rokov 1954 až 2000 v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2007

   

Historická judikatúra v jazyku členského štátu, ktorý pristúpil k EÚ v roku 2013

Výber historickej judikatúry pre členský štát, ktorý pristúpil k EÚ v roku 2013, sa skladá z 1 143 rozsudkov, stanovísk a uznesení Súdneho dvora a Všeobecného súdu (od roku 1956 do júna 2013). Tieto dokumenty boli zaslané chorvátskemu prekladateľskému centru.

57 rozhodnutí v súčasnosti prekladá chorvátske prekladateľské oddelenie Súdneho dvora. V závislosti od dostupnosti ich prekladu budú postupne sprístupnené na tomto odkaze:

Zoznam 57 rozsudkov z rokov 1954 až 2000 v chorvátskom jazyku