Deontológia členov

Členovia a bývalí členovia Súdneho dvora podliehajú deontologickým pravidlám, ktoré sú stanovené Zmluvami, Štatútom Súdneho dvora Európskej únie ako aj Rokovacím poriadkom Súdneho dvora.

Okrem toho sa na nich vzťahuje Etický kódex členov a bývalých členov Súdneho dvora Európskej únie, ktorý spoločne prijali Súdny dvor a Všeobecný súd a ktorý objasňuje niektoré povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedených právnych predpisov

V súlade s požiadavkami transparentnosti Etického kódexu sú vonkajšie činnosti členov každý rok uverejňované na internetovej stránke inštitúcie po uskutočnení činnosti.