Konanie

Texty upravujúce konanie

Zmluva o Európskej únii (Konsolidované znenie)

Zmluva o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie)

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Protokoly: Prílohy k Zmluve o fungovaní Európskej únie

Charta základných práv Európskej únie

Štatút Súdneho dvora Európskej únie  (1-5-2019)

Rozhodnutie Rady z 25. júna 2013, ktorým sa zvyšuje počet generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie (2013/336/ЕС)

Rokovací poriadok Súdneho dvora (1-1-2020)

Dodatočný rokovací poriadok (14-1-2014)

Odporúčania pre vnútroštátne súdy pri podávaní návrhov na začatie prejudiciálnych konaní (8-11-2019)

Praktické pokyny pre účastníkov konania v konaniach pred Súdnym dvorom (1-3-2020)

Rozhodnutie Súdneho dvora z 23. októbra 2012 o súdnej funkcii podpredsedu Súdneho dvora

Rozhodnutie Súdneho dvora (EÚ) 2016/2386 z 20. septembra 2016, ktorým sa stanovujú bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s informáciami alebo prílohami predloženými pred Všeobecným súdom podľa článku 105 jeho rokovacieho poriadku

Rozhodnutie Súdneho dvora zo 16. októbra 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

Podmienky používania aplikácie e-Curie (1-12-2018)

Oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie

Rozhodnutie Súdneho dvora z 30. apríla 2019 o zákonných sviatkoch a súdnych prázdninách

Rozhodnutie Súdneho dvora z 11. februára 2020 o oficiálnych sviatkoch a súdnych prázdninách

Ďalšie potrebné informácie

Priznanie anonymity v súdnych konaniach pred Súdnym dvorom

Usmernenia pre právnych zástupcov vystupujúcich s ústnym prednesom

Správa o uplatňovaní naliehavého prejudiciálneho konania Súdnym dvorom

Správa vypracovaná podľa článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

Tabuľka zhody