CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Konanie

Texty upravujúce konanie

Výňatky zo zmlúv

Štatút Súdneho dvora Európskej únie  (1-9-2016)

Rozhodnutie Rady z 25. júna 2013, ktorým sa zvyšuje počet generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie (2013/336/ЕС)

Rokovací poriadok Súdneho dvora (19-7-2016)

Dodatočný rokovací poriadok (14-1-2014)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (24-12-2015)

Rozhodnutie Súdneho dvora z 23. októbra 2012 o súdnej funkcii podpredsedu Súdneho dvora

Rozhodnutie Súdneho dvora (EÚ) 2016/2386 z 20. septembra 2016, ktorým sa stanovujú bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s informáciami alebo prílohami predloženými pred Všeobecným súdom podľa článku 105 jeho rokovacieho poriadku

Rozhodnutie Súdneho dvora z 13. septembra 2011 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom aplikácie e-Curia

Podmienky používania e-Curie platné pre zástupcov účastníkov konania (11-10-2011)

Podmienky používania e-Curie platné pre asistentov (11-10-2011) 

Odporúčania pre vnútroštátne súdy pri podávaní návrhov na začatie prejudiciálnych konaní

Praktické pokyny pre účastníkov konania v konaniach pred Súdnym dvorom

Oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie

Rozhodnutie Súdneho dvora z 9. marca 2016 o zákonných sviatkoch a súdnych prázdninách

Ďalšie potrebné informácie

Priznanie anonymity v súdnych konaniach pred Súdnym dvorom

Usmernenia pre právnych zástupcov vystupujúcich s ústnym prednesom

Správa o uplatňovaní naliehavého prejudiciálneho konania Súdnym dvorom

Návrh zmien a doplnení Štatútu Súdneho dvora Európskej únie a jeho prílohy I

Tabuľka zhody

.