Procedūra

Procesą reglamentuojantys teisės aktai

Europos Sąjungos sutartis (suvestinė redakcija)

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (suvestinė redakcija)

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija

Protokolai: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo priedai

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Statutas (2016-9-1)

2013 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas, kuriuo padidinamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų skaičius (2013/336/ЕС)

Teisingumo Teismo procedūros reglamentas (2016-7-19)

Papildomas reglamentas (2014-1-14)

Rekomendacijos nacionaliniams teismams dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą pateikimo

Praktiniai nurodymai šalims dėl teisingumo teisme nagrinėjamų bylų

2012 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojo teisminių funkcijų

2016 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas (ES) 2016/2386 dėl pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 105 straipsnį šiam teismui pateiktų informacijos ar įrodymų apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių

2011 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

Šalių atstovams skirtos taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygos (2011-10-11)

Asistentams skirtos taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygos (2011-10-11)

Pranešimai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Teisingumo teismo sprendimas 2018 m. kovo 13 d. dėl oficialiųjų švenčių ir teismo atostogų

Daugiau informacijos

Anonimiškumo užtikrinimas vykstant procesui dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teisme 

Patarimai proceso dalyviams

Pranešimas apie prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūros taikymą Teisingumo Teisme1

Ataskaita, teikiama pagal 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, 3 straipsnio 2 dalį

Atitikties lentelė