Procedūra

Procesą reglamentuojantys teisės aktai

Europos Sąjungos sutartis (suvestinė redakcija)

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (suvestinė redakcija)

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija

Protokolai: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo priedai

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Statutas (2019-5-1)

2013 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas, kuriuo padidinamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų skaičius (2013/336/ЕС)

2020 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/135 dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo

Teisingumo Teismo procedūros reglamentas (2020-1-1)

Papildomas reglamentas (2014-1-14)

Rekomendacijos nacionaliniams teismams dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą pateikimo (2019-11-8)

Praktiniai nurodymai šalims dėl teisingumo teisme nagrinėjamų bylų (2020-3-1)

2012 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojo teisminių funkcijų

2016 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas (ES) 2016/2386 dėl pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 105 straipsnį šiam teismui pateiktų informacijos ar įrodymų apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių

Teisingumo Teismo sprendimas 2018 m. spalio 16 d. dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

Taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygos (2018-12-1)

Pranešimai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Teisingumo teismo sprendimas. 2020 m. vasario 11 d. dėl oficialiųjų švenčių ir Teismo atostogų

Daugiau informacijos

Anonimiškumo užtikrinimas vykstant procesui dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teisme 

Patarimai proceso dalyviams

Pranešimas apie prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūros taikymą Teisingumo Teisme1

Ataskaita, teikiama pagal 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, 3 straipsnio 2 dalį

Reglamento 2015/2422 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta ataskaita

Atitikties lentelė