Process

Dokumenti, kas nosaka procesu

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija

Konsolidēts Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgums

Protokoli: Pielikumi Līgumam par Eiropas Savienības darbību

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Tiesas Statūti (2019-1-5)

Padomes Lēmums (2013. gada 25. jūnijs), ar ko Eiropas Savienības Tiesā palielina ģenerāladvokātu skaitu (2013/336/ЕС)

Padomes Lēmums (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

Tiesas Reglaments (2020-1-1)

Papildu procesuālie noteikumi (2014-14-1)

Ieteikumi valsts tiesām saistībā ar prejudiciālās tiesvedības ierosināšanu (2019-8-11)

Praktiski norādījumi lietas dalībniekiem par Tiesā iesniegtajām lietām (2020-1-3)

Tiesas 2012. gada 23. oktobra Lēmums par Tiesas priekšsēdētāja vietnieka ar tiesas spriešanu saistītajiem pienākumiem

Tiesas Lēmums (ES) 2016/2386 (2016. gada 20. septembris) attiecībā uz drošības noteikumiem, kas piemērojami informācijai vai materiāliem, kuri iesniegti Vispārējā tiesā atbilstoši tās Reglamenta 105. pantam

Tiesas (2018. gada 16. oktobris) par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

Lietojumprogrammas e Curia lietošanas noteikumi (2018-1-12)

Paziņojumi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Tiesas Lēmums (2020. gada 11. februāris) par svētku dienām un Tiesas oficiālajām brīvdienām

Cita noderīga informācija

Anonimitātes piešķiršana tiesvedībā Tiesā

Padomi lietas dalībniekiem

Ziņojums par steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedības īstenošanu Tiesā

Ziņojums, kurš sniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regulas (ES, Euratom) 2015/2422, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, 3. panta 2. punktu

Regulas 2015/2422 3. panta 1. punktā paredzētais ziņojums

Atbilstības tabula