Gada ziņojums

Eiropas Savienības Tiesas Gada ziņojumu veido divas daļas, kuru nosaukumi ir Tiesas darbība un Vadības ziņojums. Eiropas Savienības Tiesa publicē arī Gada apskatu, kas ir Gada ziņojuma kopsavilkums.

         

2020

 

Gada apskats

Gada apskatā kopsavilkuma veidā tiek aplūkoti Eiropas Savienības Tiesas darbības juridiskie, institucionālie un administratīvie aspekti. Tajā tiek norādīti svarīgākie spriedumi, izskaidrojot to nozīmi Eiropas pilsoņiem, un ar attēlu, informatīvu grafiku un statistikas palīdzību tiek sniegts gada nozīmīgāko notikumu pārskats.

Rapport annuel 2020. Panorama de l'année

 Gada apskats pdf icon

Agrākie izdevumi

 

 

pixel-gold2

     

Tiesas darbība

Šajā ziņojuma daļā tiek piedāvāts detalizēts Tiesas un Vispārējās tiesas ar lietu spriešanu saistītās darbības pārskats, kurā ir veikta judikatūras analīze, nodrošinot hipersaites uz attiecīgo nolēmumu pilnu tekstu, un izklāstīta ar lietu spriešanu saistītās darbības statistika gada griezumā.

Rapport annuel 2020. Activité judiciaire

Tiesas darbība pdf icon

Agrākie izdevumi

 

pixel-gold

Vadības ziņojums
(Deleģētā kredītrīkotāja darbības gada ziņojums)

Katru gadu atbilstoši piemērojamiem finanšu noteikumiem iestādes deleģētais kredītrīkotājs ikgadēja darbības ziņojuma formā sniedz atskaiti Savienības budžeta iestādēm par iestādes ieņēmumu un izdevumu pārvaldīšanu. Šajā ziņojumā, kura nosaukums ir Vadības ziņojums, tostarp ir atspoguļoti iestādes sasniegtie rezultāti, izmantojot tai piešķirtos resursus, un iekšējās kontroles sistēmas darbība.

Rapport de gestion 2020

Version française pdf icon

 English version pdf icon

Agrākie izdevumi