Gada ziņojums

Eiropas Savienības Tiesas Gada ziņojumu veido divas daļas, kuru nosaukumi ir Tiesas darbība un Vadības ziņojums. Eiropas Savienības Tiesa publicē arī Gada apskatu, kas ir Gada ziņojuma kopsavilkums.

         

2017

 

Gada apskats

Gada apskatā kopsavilkuma veidā tiek aplūkoti Eiropas Savienības Tiesas darbības juridiskie, institucionālie un administratīvie aspekti. Tajā tiek norādīti svarīgākie spriedumi, izskaidrojot to nozīmi Eiropas pilsoņiem, un ar attēlu, informatīvu grafiku un statistikas palīdzību tiek sniegts gada nozīmīgāko notikumu pārskats.

ra panorama 2017

pdf icon Gada apskats
      

pdf icon Agrākie izdevumi

 

 

pixel-gold2

     

Tiesas darbība

Šajā ziņojuma daļā tiek detalizēti aplūkota Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas ar tiesas spriešanu saistītā darbība, sniedzot judikatūras analīzi, kuru papildina atsauces uz pilniem tekstiem, un norādot tiesas darbības statistiku gada griezumā.

ra activite judiciaire2017

pdf icon  Tiesas darbība
  

pdf icon Agrākie izdevumi

 

pixel-gold

Vadības ziņojums
(Deleģētā kredītrīkotāja darbības gada ziņojums)

Katru gadu atbilstoši piemērojamiem finanšu noteikumiem iestādes deleģētais kredītrīkotājs ikgadēja darbības ziņojuma formā sniedz atskaiti Savienības budžeta iestādēm par iestādes ieņēmumu un izdevumu pārvaldīšanu. Šajā ziņojumā, kura nosaukums ir Vadības ziņojums, tostarp ir atspoguļoti iestādes sasniegtie rezultāti, izmantojot tai piešķirtos resursus, un iekšējās kontroles sistēmas darbība.

GESTION 2017 for INTERNET

pdf icon Version française

pdf icon English version