Gada ziņojums

Eiropas Savienības Tiesas Gada ziņojumu veido divas daļas, kuru nosaukumi ir Tiesas darbība un Vadības ziņojums. Eiropas Savienības Tiesa publicē arī Gada apskatu, kas ir Gada ziņojuma kopsavilkums.

         

2021

 

Gada apskats

Gada apskatā kopsavilkuma veidā tiek aplūkoti Eiropas Savienības Tiesas darbības juridiskie, institucionālie un administratīvie aspekti. Tajā tiek norādīti svarīgākie spriedumi, izskaidrojot to nozīmi Eiropas pilsoņiem, un ar attēlu, informatīvu grafiku un statistikas palīdzību tiek sniegts gada nozīmīgāko notikumu pārskats.

Panorama de l'année

 Gada apskats pdf icon

Agrākie izdevumi

 

 

pixel-gold2

     

Tiesas darbība

Šajā ziņojuma daļā tiek piedāvāts detalizēts Tiesas un Vispārējās tiesas ar lietu spriešanu saistītās darbības pārskats, kurā ir veikta judikatūras analīze, nodrošinot hipersaites uz attiecīgo nolēmumu pilnu tekstu, un izklāstīta ar lietu spriešanu saistītās darbības statistika gada griezumā.

ra judiciaire 2021

 Tiesas darbība


 Agrākie izdevumi

 

pixel-gold

Vadības ziņojums
(Deleģētā kredītrīkotāja darbības gada ziņojums)

Katru gadu atbilstoši piemērojamiem finanšu noteikumiem iestādes deleģētais kredītrīkotājs ikgadēja darbības ziņojuma formā sniedz atskaiti Savienības budžeta iestādēm par iestādes ieņēmumu un izdevumu pārvaldīšanu. Šajā ziņojumā, kura nosaukums ir Vadības ziņojums, tostarp ir atspoguļoti iestādes sasniegtie rezultāti, izmantojot tai piešķirtos resursus, un iekšējās kontroles sistēmas darbība.

Rapport de gestion

Version française pdf icon

English version pdf icon

Agrākie izdevumi