Letno poročilo

Letno poročilo Sodišča Evropske unije je sestavljeno iz dveh delov, naslovljenih Sodna dejavnost in Poročilo o upravljanju. Sodišče Evropske unije objavlja tudi Letni pregled, ki je povzetek Letnega poročila.

         

2018

 

Letni pregled

V Letnem pregledu je strnjen pregled dejavnosti Sodišča Evropske unije s sodnega, institucionalnega in upravnega vidika. V njem so predstavljene najpomembnejše sodbe, pri čemer je pojasnjen njihov pomen za evropske državljane ter s slikami, grafičnimi podatki in statistikami podan pregled dogodkov, ki so zaznamovali leto.

PANORANA 2018 for INTERNET

pdf icon Letni pregled lang frlang enlang de - nl    

pdf icon Prejšnje izdaje

 

 

pixel-gold2

     

Sodna dejavnost

V tem delu poročila je podroben pregled sodne dejavnosti Sodišča in Splošnega sodišča, ki je sestavljen iz analize sodne prakse s povezavami na celotna besedila in iz letnih sodnih statistik.

RA 2018 for INTERNET

pdf icon  Sodna dejavnost
       lang frlang enlang de - nl 

pdf icon Prejšnje izdaje

 

pixel-gold

Poročilo o upravljanju
(Letno poročilo o dejavnostih odredbodajalca)

Odredbodajalec institucije vsako leto v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo, proračunskim organom Unije v obliki letnega poročila o dejavnostih poroča o upravljanju sredstev in izdatkov institucije. V tem poročilu, imenovanem Poročilo o upravljanju, so predstavljeni zlasti rezultati, ki jih je institucija dosegla zaradi sredstev, ki so ji bila dodeljena, in delovanja sistemov notranje kontrole.

raG 2018 for internet

pdf icon Version française