Letno poročilo

Letno poročilo Sodišča Evropske unije je sestavljeno iz dveh delov, naslovljenih Sodna dejavnost in Poročilo o upravljanju. Sodišče Evropske unije objavlja tudi Letni pregled, ki je povzetek Letnega poročila.

         

2017

 

Letni pregled

V Letnem pregledu je strnjen pregled dejavnosti Sodišča Evropske unije s sodnega, institucionalnega in upravnega vidika. V njem so predstavljene najpomembnejše sodbe, pri čemer je pojasnjen njihov pomen za evropske državljane ter s slikami, grafičnimi podatki in statistikami podan pregled dogodkov, ki so zaznamovali leto.

ra panorama 2017

pdf icon Letni pregled
      

pdf icon Prejšnje izdaje

 

 

pixel-gold2

     

Sodna dejavnost

V tem delu poročila je podroben pregled sodne dejavnosti Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence, ki je sestavljen iz analize sodne prakse s povezavami na celotna besedila in z letnimi sodnimi statistikami.

ra activite judiciaire2017

pdf icon  Sodna dejavnost
      

pdf icon Prejšnje izdaje

 

pixel-gold

Poročilo o upravljanju
(Letno poročilo o dejavnostih odredbodajalca)

Odredbodajalec institucije vsako leto v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo, proračunskim organom Unije v obliki letnega poročila o dejavnostih poroča o upravljanju sredstev in izdatkov institucije. V tem poročilu, imenovanem Poročilo o upravljanju, so predstavljeni zlasti rezultati, ki jih je institucija dosegla zaradi sredstev, ki so ji bila dodeljena, in delovanja sistemov notranje kontrole.

GESTION 2017 for INTERNET

pdf icon Version française

pdf icon English version