Zunanji sodelavci
   
  corner-cour  
 

Služba za prevajanje

Delati za Sodišče

Prilagodljiv način dela

Izbirni postopek

Odprti razpis za oddajo javnega naročila in stalna konkurenca

Praktične informacije

Obvestilo o javnem naročilu

   
   
   

Služba za prevajanje

Služba institucije za pravno prevajanje, ki jo sestavlja 600 pravnikov, zagotavlja prevode pravnih dokumentov, ki jih obravnava ali izda Sodišče Evropske unije. S tem zagotavlja učinkovit potek postopkov in večjezično razširjanje sodne prakse, kar vsem državljanom Unije ne glede na to, kateri je njihov jezik, omogoča dostop do sodnega varstva in do evropske sodne prakse.

Pravna besedila, ki jih je treba prevesti, so zelo raznovrstna in se razlikujejo glede na več značilnosti: vrsto zadeve, področje, vrsto dokumenta (listine v postopku, sklepni predlogi generalnih pravobranilcev, sodbe, sklepi), jezik, stil, dolžino, pravno kulturo avtorja itd.

Delati za Sodišče

Skoraj tretjino besedil prevedejo zunanji sodelavci (zunanji prevajalci). Ti so lahko fizične ali pravne osebe, s katerimi je institucija sklenila pogodbo, ki temelji na najstrožjih pravilih zaupnosti, in s katerimi institucija tesno sodeluje. Cilj je pridobiti zelo kakovostne prevode in za dosego tega cilja prevajalska služba Sodišča nudi zunanjim prevajalcem podporo in pomoč.

Prilagodljiv način dela

Zunanji prevajalci lahko sami izberejo, od kod bodo delali, saj stiki potekajo na daljavo (telefon, elektronska pošta in razne platforme na spletu). Poleg tega lahko zunanji prevajalci sprejmejo količino prevodov, ki jim ustreza glede na različne roke. Takšna oblika sodelovanja je lahko torej dodatna dejavnost predvsem pravnih strokovnjakov.

Izbirni postopek

Zunanji prevajalci so izbrani prek obvestil o javnih naročilih, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije. Ti razpisi, objavljeni za veliko število jezikovnih kombinacij, so stalni in odprtega tipa, kar pomeni, da se lahko kadar koli sklenejo pogodbe z novimi ponudniki. Osebe, ki so izbrane na podlagi testov prevajanja, ki se opravijo na daljavo, podpišejo s Sodiščem okvirno pogodbo.

Odprti razpis za oddajo javnega naročila in stalna konkurenca

Pogodbeniki so uvrščeni na seznam po vrstnem redu na podlagi kakovosti prevodov, ocenjene pri testiranju, in konkurenčnosti cene, ki jo ponudijo. Ob upoštevanju tega vrstnega reda se jim redno ponuja delo prevajalskih storitev. Vrstni red se glede na kakovost opravljenih storitev periodično obnavlja, kar omogoča, da se upoštevajo novi ponudniki.

Razpis za pravno prevajanje je za nekatere jezikovne kombinacije (glej informacijo o ustreznem sklopu) med celotnim trajanjem njegovega izvajanja (največ 48 mesecev) stalno odprt, vendar pod pogojem, da največje število pogodbenikov za zadevni sklop ni bilo doseženo (za seznanitev z največjim številom pogodbenikov, ki je za nek sklop dovoljeno, glej obvestilo o zadevnem naročilu). S tem pridržkom lahko vsaka fizična ali pravna oseba torej vloži prijavo za sodelovanje med izvajanjem naročila, ker bo Sodišče nove prijave za sodelovanje, ki jih bo prejelo, redno ocenjevalo.

 

Zahteve za informacije in prijave za sodelovanje se lahko pošljejo na e-naslov: FreelanceSL@curia.europa.eu

Praktične informacije

Vsak, ki ima ustrezno izobrazbo in želi kot zunanji sodelavec opravljati prevajalske storitve v jezikovnih kombinacijah, navedenih v obvestilih o javnih naročilih, lahko pošlje prijavo za sodelovanje.

Navedena obvestila o javnih naročilih, ki so edini verodostojni vir, so na voljo tu:

Obvestilo o javnem naročilu 2019

Ciljni jezik Opis Obvestilo o javnem naročilu
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Dokumenti, ki vsebujejo vse upoštevne informacije za vsako fazo postopka, so na voljo na spletišču TED za e-javno naročanje: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Les documents comprenant toutes les informations pertinentes pour chaque étape de la procédure, peuvent être consultés sur le site internet e-Tendering de TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

To javno naročilo obsega dve fazi:

 • Prva faza: preverjanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje zaradi izbire kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe
  Prvič, če vas zanima to javno naročilo, ste vabljeni, da vložite prijavo za sodelovanje.
 • Druga faza: dodelitev okvirnih pogodb na podlagi ocene prejetih ponudb kandidatov, povabljenih k oddaji ponudb
  Drugič, samo kandidati, ki bodo izbrani v prvi fazi, bodo povabljeni k oddaji ponudbe. Vse ponudbe, ki jih bodo oddale fizične ali pravne osebe, ki niso bile povabljene k oddaji ponudb, bodo zavržene.

Obvestilo o javnem naročilu 2017

Ciljni jezik Opis Obvestilo o javnem naročilu
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560

 

To javno naročilo obsega dve fazi:

 • Prva faza: preverjanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje zaradi izbire kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe
  Prvič, če vas zanima to javno naročilo, ste vabljeni, da vložite prijavo za sodelovanje.
 • Druga faza: dodelitev okvirnih pogodb na podlagi ocene prejetih ponudb kandidatov, povabljenih k oddaji ponudb
  Drugič, samo kandidati, ki bodo izbrani v prvi fazi, bodo povabljeni k oddaji ponudbe. Vse ponudbe, ki jih bodo oddale fizične ali pravne osebe, ki niso bile povabljene k oddaji ponudb, bodo zavržene.

 

Dokumenti v zvezi s tem, ki vsebujejo vse upoštevne informacije za vsako fazo, so na voljo tu:

 

1- Dokumenti, potrebni za sestavo prijave za sodelovanje (faza izbire):

 • Obvestilo o javnem naročilu na katerega se nanaša prijava za sodelovanje (glej zgoraj povezave do obvestila o javnem naročilu glede na ciljni jezik)
 • Vabilo k sodelovanju PDF pdf icon
 • Obvezni obrazec za prijavo Word word-icon PDF pdf icon
 • Častna izjava v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje Word word-icon PDF pdf icon

 

Kandidati so naprošeni, da prijavo za sodelovanje izpolnijo v ciljnem jeziku obvestila.

Prijave za sodelovanje je treba posredovati z elektronsko pošto (priložiti podpisan in skeniran obrazec za prijavo) ali dopisom (podpisan obrazec za prijavo) na naslov, naveden v točki I.1) obvestila o javnem naročilu. Povezave do spletnega pomnilniškega prostora ne bodo upoštevane.

Rok za prejem prijav za sodelovanje je naveden v točki IV.2.2) obvestila o javnem naročilu. Ker pa je javni razpis stalen, se lahko pogodbe za prevode pravnih besedil sklenejo pozneje, zato da se vselej omogoči sodelovanje novih pogodbenikov. Prijave za sodelovanje, vložene po navedenem roku, se torej lahko ocenijo, če ni doseženo največje število pogodbenikov za sklop (jezikovna kombinacija).

 

2- Dokumenti v primeru izbire in povabila k oddaji ponudbe (faza dodelitve):

 • Obvestilo o javnem naročilu na katerega se nanaša prijava za sodelovanje (glej zgoraj povezave do obvestila o javnem naročilu glede na ciljni jezik)
 • Specifikacija EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Model okvirne pogodbe EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon