Seznam sodne prakse

V seznamu sodne prakse so sistematično zbrani povzetki sodb in sklepov Sodišča in Splošnega sodišča ter Sodišča za uslužbence od njihove ustanovitve naprej.

Klasifikacijski načrt, ki je bil za obdobje 1954-2009 razdeljen na osem delov, je bil po spremembah, uvedenih z Lizbonsko pogodbo, za sodno prakso od leta 2010 dalje preoblikovan v načrt v devetih delih. Sklicevanje med klasifikacijskima načrtoma olajšuje prehajanje med njima.

 

Načrt pred Lizbonsko pogodbo
(za sodno prakso od 1954 do 2009)

 

Načrt po Lizbonski pogodbi
(za sodno prakso od leta 2010)

A

– Pravni red Skupnosti

1

 - Pravni red Evropske unije

B

– Evropska skupnost (EGS/ES)

2

 - Institucionalni okvir Evropske unije

C

– Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ/PJ)

3

 - Pravni spori

D

– Evropska skupnost za atomsko energijo (ESAE/AE)

4

 - Notranja politika Evropske unije

E

– Konvencija o sodni pristojnosti in izvrševanju odločb

5

 - Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj

F

– Delovnopravni spori uslužbencev Skupnosti

6

 - Zunanja politika

G

– Evropska unija (EU)

7

 - Splošne in končne določbe

H

– Konvencija o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih

8

 - Pristop novih držav članic

   

9

 - Javni uslužbenci

Povzetki povzemajo bistvena pravna vprašanja iz posameznih odločb, tako da se dosledno opirajo na njihovo besedilo. Vsak povzetek vsebuje zaporedje ključnih besed, ki kratko in sistematično povzemajo vsebino obravnavanih vprašanj, zaporedno številko zadevnega področja ter navedbo odstavkov odločbe, na katere se opira povzetek.

Povzetki pod isto zaporedno številko so razvrščeni po kronološkem vrstnem redu odločb, ki jih povzemajo. Vendar pa se besedilo povzetka, če vsebuje povsem enako zaporedje ključnih besed, kot je neko že obstoječe, ne glede na datum naveže na to zaporedje. Enako se v primeru, če sta zaporedje ključnih besed in besedilo povzetka povsem enaka kot že obstoječa kombinacija, na koncu obstoječega povzetka samo dodajo navedbe o objavi in relevantna vprašanja.

Opozorilo: ta dokument je na voljo samo v francoščini.