Repertorium van de rechtspraak

Het Repertorium van de rechtspraak bevat een systematisch overzicht van de samenvattingen van de arresten en beschikkingen die het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken sinds hun oprichting hebben gewezen en gegeven.

De onderverdeling, die voor de periode 1954-2009 oorspronkelijk acht vakgebieden omvatte, is na de bij het Verdrag van Lissabon doorgevoerde wijzigingen omgewerkt en telt voor de rechtspraak vanaf 2010 negen vakgebieden. Onderlinge verwijzingen vergemakkelijken de overgang van de ene naar de andere onderverdeling.

In de samenvattingen worden de belangrijkste rechtsoverwegingen van de betrokken beslissingen opgenomen en daarbij wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij de tekst zelf van de beslissing. Elke samenvatting is voorzien van een reeks trefwoorden die de inhoud van het betrokken punt op systematische wijze en in telegramstijl weergeven, van een indelingsnummer dat verwijst naar het betrokken rechtsgebied een van verwijzing naar de punten van de beslissing op basis waarvan de samenvatting is opgesteld.

De samenvattingen met hetzelfde indelingsnummer worden chronologisch gerangschikt naar de datum van de beslissing waarop zij betrekking hebben. Wanneer de trefwoordenreeks van een samenvatting evenwel volledig identiek is aan een reeds bestaande trefwoordenreeks wordt de tekst van deze samenvatting aan deze trefwoordenreeks toegevoegd zonder rekening te houden met de datum van de beslissing. Wanneer de trefwoordenreeks en de tekst van een samenvatting volledig identiek zijn aan een reeds bestaande samenvatting en de daarbij horende trefwoordenreeks, worden alleen de verwijzing naar de vindplaats Jurisprudentie en naar de relevante punten van de beslissing onder de bestaande samenvatting vermeld.

Opgelet ! Dit werk bestaat alleen in het Frans