Dienst bezoeken

Elk jaar ontvangt het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg ongeveer 4 000 personen uit de juridische beroepsgroep: nationale magistraten, advocaten, hoogleraren, bedrijfsjuristen etc. Met de bezoekersprogramma’s kunnen zij hun kennis van de rechterlijke instelling en haar rechtspraak uitbreiden.

Ook ontvangt het Hof jaarlijks ongeveer 10 000 andere bezoekers (hoofdzakelijk rechtenstudenten).

De bezoeken die worden georganiseerd door de eenheid Seminars en Bezoeken zijn gratis. Zij vinden in alle officiële talen van de Europese Unie plaats.

De bezoeken aan het Hof van Justitie zijn beperkt tot de periodes waarin het zitting houdt, en vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur.

 

 Individuele bezoekers / Toeristische bezoeken

Rondleidingen door de gebouwen en bezichtiging van de kunstwerken (Art’ tour)

Bezoekersgroepen / Soorten programma's

Seminars

Aanvraag voor bezoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie / Inloggen op My Visit

Algemene voorwaarden voor bezoeken aan het Hof van Justitie

Contact - Bezoeken

Adres en plattegronden

 

Individuele bezoekers / Toeristische bezoeken 

Individuele bezoekers die een openbare terechtzitting van het Hof van Justitie of het Gerecht willen bijwonen, wordt verzocht zich, voorzien van hun identiteitskaart, paspoort of rijbewijs, te melden bij de bezoekersingang (plattegrond), waar zij een identificatiebadge krijgen. De openbare terechtzittingen beginnen in de regel om 9.30 uur. Aanbevolen wordt om uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig te zijn. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en reservering is niet mogelijk. Tijdens de zitting dienen de bezoekers zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragsregels van het Hof. Een voorafgaande inschrijving is niet nodig. U kunt de kalender van de terechtzittingen raadplegen om een keuze te maken.

Tijdens de weekeinden en de gerechtelijke vakanties organiseert het Luxembourg City Tourist Office rondleidingen bij het Hof van Justitie. Hiervoor kan 4 weken op voorhand een afspraak worden gemaakt bij het Luxembourg City Tourist Office – 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg, B.P. 181 – L-2011 Luxemburg, Tel.: +352 22 28 09 – Fax: +352 46 70 70 – e-mail: guides@lcto.lu – www.luxembourg-city.com.

 

Rondleidingen door de gebouwen en bezichtiging van de kunstwerken (Art’ tour)

Dankzij de medewerking van de lidstaten beschikt het Hof van Justitie van de Europese Unie over een collectie kunstwerken die representatief is voor het Europees artistiek erfgoed. De ruimten in het in 2008 ingewijde nieuwe Paleis van het Hof hebben het mogelijk gemaakt deze collectie tot haar recht te laten komen en, met schenkingen en bruiklenen, te verrijken met nieuwe werken. De dienst Bezoeken van het Hof van Justitie organiseert regelmatig gratis bezichtigingen van de kunstwerken en rondleidingen door de gebouwen van het Hof. Deze bezoeken worden volgens een vooraf vastgesteld rooster georganiseerd in het Engels, Frans of Duits, met een maximum van 35 bezoekers per rondleiding.

Belangstellenden dienen zich ten minste twee werkdagen van tevoren in te schrijven en daarbij gebruik te maken van het inschrijvingsformulier. Elke bezoeker wordt verzocht zich, voorzien van een identiteitsbewijs, te melden bij de bezoekersingang (plattegrond). Op verzoek (contactformulier) kan de dienst Bezoeken extra rondleidingen organiseren, exclusief voor groepen (samengesteld uit ten minste 7 deelnemers).

warningWegens de gezondheidscrisis zijn deze bezoeken momenteel geschorst !

 

pixel

Bezoekersgroepen / Soorten programma's

In de lijst hieronder kunt u de onderdelen van het programma kiezen die u het meeste interesseren en het beste zijn afgestemd op uw kennis van het recht, uiteraard voor zover die binnen het tijdsbestek van uw bezoek passen.

 • Terechtzitting in een zaak voor het Hof / het Gerecht, voorafgegaan door een presentatie van de betrokken zaak (in de regel op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.20 uur tot 11.30 uur; met een duur van ongeveer 3 uur)
 • Algemene presentatie van het Hof / het Gerecht (duur: 45 minuten)
 • Presentatie over het beroep van jurist-vertaler (duur: 45 minuten)
 • Presentatie over de meertaligheid bij het Hof van Justitie (vertaling, vertolking) (duur: 45 minuten)
 • Bezoek van de bibliotheek (duur: 30 minuten)
 • Rondleiding door de gebouwen (duur: 45 minuten)

Deze programmaonderdelen kunnen worden geselecteerd in de vragenlijst die moet worden ingevuld via de applicatie „My Visit” (zie het hoofdstuk „Inloggen op My Visit” hieronder). Met het voorbehoud dat er bij het Hof voldoende middelen en personeel beschikbaar moeten zijn, zal de dienst Bezoeken proberen om uw keuzes zo veel mogelijk te respecteren.

Seminars

Op verzoek van een groep leden van de juridische beroepsgroep kunnen meerdaagse seminars met specifiek op de interesses van de deelnemers afgestemde programma’s worden georganiseerd.

pixel

Aanvraag voor bezoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie / Inloggen op My Visit

De eenheid Seminars en Bezoeken organiseert alleen bezoeken voor groepen (7-35 personen). Voor individuele bezoeken of toeristische bezoeken, zie het desbetreffende hoofdstuk hierboven.

Alvorens een aanvraag voor een bezoek aan het Hof in te dienen, gelieve de informatie over de inschrijvingsvoorwaarden en de organisatorische maatregelen zorgvuldig door te lezen.

Voor de indiening van een bezoekaanvraag wordt u verzocht gebruik te maken van de applicatie My Visit. Hiermee kunt u online een bezoekaanvraag indienen. Voor het gebruik van deze applicatie dient u over een geldig e-mailadres te beschikken.

Nadat u uw persoonlijke ruimte in de applicatie (My Visit) heeft gecreëerd, kunt u een bezoekaanvraag indienen of wijzigen, maar ook:

 • uw bezoekersgroepen creëren met het oog op gebruik voor volgende bezoeken;
 • een overzicht krijgen van de beschikbare bezoekdata alvorens een aanvraag in te dienen,
 • een soort bezoek kiezen.

Nadat de aanvraag is ingediend, kunt u door in te loggen op uw persoonlijke webruimte

 • nagaan hoe het staat met de behandeling van uw bezoekaanvraag;
 • bepaalde gegevens uit uw bezoekaanvraag wijzigen alvorens deze te valideren;
 • de documenten met betrekking tot uw bezoekdossier raadplegen of printen;
 • het overzicht van al uw bezoeken aan het Hof bijhouden.

In geval van problemen met het gebruik van de applicatie My Visit kunt u de online-gebruikersgids raadplegen door op „?” te klikken of gebruikmaken van het contactformulier.

fleche D  Inloggen op My Visit

Indien u niet over een e-mailadres beschikt, kunt u naar Contact gaan.

 

  

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Vanwege de specifieke werkzaamheden van het Hof wordt voorrang gegeven aan groepen van leden van de juridische beroepsgroep of rechtenstudenten. De minimumleeftijd voor de deelnemers is 18 jaar. Voor aanvragen betreffende groepen niet-universitaire studenten wordt aangeraden contact op te nemen met de dienst Bezoeken (contactformulier).
 • Gezien de grote belangstelling die voor het Hof bestaat bij de leden van de juridische beroepsgroep en rechtenstudenten, dient de aanvraag voor het bezoek vijf à zes maanden tevoren te worden ingediend.
 • De bezoeken worden georganiseerd voor groepen van minimaal 7 en maximaal 35 personen. Voor kleinere of grotere groepen kunt u contact opnemen met de eenheid Seminars en Bezoeken (contactformulier).
 • De begeleider van de bezoekersgroep wordt verzocht om op voorhand een verzoek tot reservering in te dienen.

Organisatorische maatregelen

 • De verantwoordelijke voor de groep bezoekers wordt verzocht uiterlijk twee weken vóór het bezoek de lijst van deelnemers met hun geboortedatum mee te delen via de applicatie My Visit.
 • De dienst Bezoeken stuurt ongeveer twee weken voor het bezoek een voorstel voor het programma en ongeveer een week voor het bezoek het definitieve programma toe via de persoonlijke ruimte in My Visit van de contactpersoon.
 • Op de dag van het bezoek meldt de bezoekersgroep zich op het in het programma genoemde tijdstip bij de ingang. Men wordt verzocht stipt op tijd te komen. De verkeersdrukte in Luxemburg leidt ’s ochtends vaak tot files op de snelwegen en in de hoofdstad.
 • Een medewerker van de dienst Seminars en Bezoeken wacht de bezoekersgroep op bij de ingang van het Hof. De medewerker vergezelt de groep tijdens het hele bezoek aan het Hof. Ook de begeleider van de groep dient bij de bezoekers te blijven en de medewerker bij te staan.
 • Elke deelnemer dient zijn identiteitskaart, paspoort of rijbewijs bij zich te hebben.
 • De toegang tot het zelfbedieningsrestaurant of de cafetaria van het Hof is in beginsel voorbehouden aan het personeel.
 • Aan het einde van het bezoek aan het Hof wordt de begeleider van de groep verzocht een evaluatieformulier over het bezoek in te vullen.
 • Er wordt op gewezen dat het Hof zich in uitzonderlijke omstandigheden het recht voorbehoudt om een gepland bezoek af te zeggen.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer