Presentatie van de leden
Marc Jaeger
Marc Jaeger

geboren in 1954; gediplomeerde in de rechten van de universiteit Robert Schuman te Straatsburg; studies aan het Europacollege; toegelaten tot de balie te Luxemburg (1981); attaché de justice bij de procureur-generaal te Luxemburg (1983); rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Luxemburg (1984); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1986-1996); voorzitter van het Institut universitaire international de Luxembourg (IUIL); rechter in het Gerecht sedert 11 juli 1996; president van het Gerecht sedert 17 september 2007.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

geboren in 1960; doctoraalexamen rechtsgeleerdheid (Rijksuniversiteit Groningen, 1983); studie aan het Europacollege (1983-1984); assistent aan het Europacollege (1984-1986); docent aan de Universiteit Leiden (1986-1987); rapporteur bij het directoraat-generaal Mededinging van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1987-1989); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1989-1992); politiek coördinator bij het directoraat-generaal Mededinging van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1992-1993); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1993-1995); advocaat aan de balie te Brussel sinds 1995; hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds 2000; auteur van tal van publicaties; rechter in het Gerecht sedert 13 september 2010; vicepresident van het Gerecht sedert 20 september 2016.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

geboren in 1949; doctor in de rechtsgeleerdheid, assistente economisch recht (vóór 1989), vervolgens doctor in de exacte wetenschappen, hoogleraar handelsrecht (sedert 1993) aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Karelsuniversiteit te Praag; lid van het bestuur van de effectencommissie (1999-2002); advocate; lid van de raad wetgeving van de Tsjechische regering (1998-2004); rechter in het Gerecht sedert 12 mei 2004.

Miro Prek
Miro Prek

geboren in 1965; afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid (1989); LL.M.; PhD; toegelaten tot de balie (1994); diverse taken en functies binnen de overheidsadministratie, met name bij het regeringsbureau voor wetgeving (adjunct-staatssecretaris en onderdirecteur, hoofd van de afdeling Europees recht en vergelijkend recht) en bij het bureau voor Europese zaken (adjunct-staatssecretaris); lid van het onderhandelingsteam voor de associatieovereenkomst (1994‑1996) en voor de toetreding tot de Europese Unie (1998‑2002), verantwoordelijk voor juridische aangelegenheden; praktiserend advocaat; teamleider en senior deskundige in door de Unie gefinancierde projecten voor de aanpassing aan de Europese wetgeving en voor de Europese integratie, met name in het westen van de Balkan; afdelingshoofd bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (2004‑2006); rechter in het Gerecht sedert 7 oktober 2006.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen
geboren in 1963; licentiaat in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Kopenhagen (1988); ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1988-1991); docent internationaal recht en Europees recht aan de universiteit van Kopenhagen (1988-1991); ambassadesecretaris bij de permanente vertegenwoordiging van Denemarken bij de Verenigde Naties te New York (1991-1994); ambtenaar bij de juridische dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1994-1995); buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Kopenhagen (1995); adviseur, vervolgens eerste adviseur bij de dienst van de eerste minister (1995-1998); minister-adviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Denemarken bij de Europese Unie (1998-2001); bijzonder adviseur bij de dienst van de eerste minister voor juridische kwesties (2001-2002); afdelingshoofd en juridisch adviseur bij de dienst van de eerste minister (maart 2002-juli 2004); onderstaatssecretaris en juridisch adviseur bij de dienst van de eerste minister (augustus 2004- augustus 2007); rechter in het Gerecht sedert 17 september 2007.
Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

geboren in 1952; diploma van de handelshogeschool te Helsinki en van de rechtenfaculteit van de universiteit van Helsinki; referendaris bij het Administratief Hooggerechtshof van Finland; secretaris-generaal van het comité voor de hervorming van de rechtsbescherming in de overheidsadministratie; hoofdadministrateur bij het Administratief  Hooggerechtshof; secretaris-generaal van het comité voor de hervorming van de administratieve rechtspleging; adviseur bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie; adjunct-griffier van het EVA-Hof; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; rechter in het Administratief Hooggerechtshof (1998-2005); lid van de commissie van beroep voor vluchtelingen; vicevoorzitter van het comité voor de ontwikkeling van de Finse rechterlijke instanties; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2005 tot 6 oktober 2009; rechter in het Gerecht sedert 7 oktober 2009; vicepresident van het Gerecht van 17 september 2013 tot 19 september 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

geboren in 1957; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Athene (1980); diploma voortgezette studies publiekrecht van de universiteit Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); getuigschrift van het Centre universitaire d'études communautaires et européennes (universiteit Paris I) (1982); auditeur bij de Raad van State (1985 1992); assessor bij de Raad van State (1992 2005); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1994 1996); plaatsvervangend lid van het bijzonder Hooggerechtshof van Griekenland (1998 en 1999); staatsraad bij de Raad van State (2005); lid van het bijzonder hof voor geschillen inzake onrechtmatige rechtspraak (2006); lid van de hoge raad voor de bestuursrechtspraak (2008); inspecteur van de bestuursrechtbanken (2009 2010); rechter in het Gerecht sinds 25 oktober 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis
geboren in 1950; licentiaat in de rechten (universiteit van Rome, La Sapienza, 1973), diploma hogere Europese studies van het Europacollege (Brugge, 1974 1975); ambtenaar bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen (directoraat „Internationale zaken" van het directoraat-generaal Landbouw, 1975 1976); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1976 1991 en 1994 1995); vertegenwoordiger van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg (1990 1991); referendaris bij rechter G. F. Mancini in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1991 1994); juridisch adviseur van de leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen M. Monti (1995 1997) en F. Bolkestein (2000 2002); directeur van het directoraat „Beleid ten aanzien van overheidsopdrachten" (2002 2003), van het directoraat „Diensten, intellectuele en industriële eigendom, media en gegevensbescherming" (2003 2005) en van het directoraat „Diensten" (2005 2011) van het directoraat-generaal Interne markt van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; bijzondere juridische adviseur en directeur van het team „Justitie, vrijheid en veiligheid, privaatrecht en strafrecht" bij de juridische dienst van de Europese Commissie (2011 2012); rechter in het Gerecht sedert 17 september 2012.
Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

geboren in 1956; gediplomeerde van de universiteit van Rijeka (maîtrise, 1979) en van de universiteit van Zagreb (LL.M., 1984; doctoraat in de rechtswetenschap, 1996); assistent-hoogleraar (1980-1998), adjunct-hoogleraar (2003-2009) en hoogleraar (2009-2013) aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Rijeka; adjunct-hoogleraar aan de economische faculteit van de universiteit van Rijeka (1990-2013); voorzitter van de Kroatische vereniging voor vergelijkend recht (2006-2013); rechter in het Gerecht sedert 4 juli 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

geboren in 1960; gediplomeerde van het Trinity College, Dublin (rechtswetenschappen) (1984) en van de Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); bestuurslid van de Honourable Society of King's Inns (sinds 2013); adjunct-hoogleraar, University College Cork (sinds 2015); lid van het directiecomité van het Irish Centre for European law (sinds 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 en 1997-2003) en Senior Counsel (2003-2013) aan de Ierse balie; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1990-1997); vicepresident van de raad van Europese nationale jeugdcomités (1979-1981); secretaris-generaal van het Organising Bureau of European School Student Unions (1977-1984); secretaris-generaal van de Irish Union of School Students (1977-1979); lid van de permanente delegatie van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) bij de gerechten van de EU en de EVA (2006-2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

geboren in 1967; gediplomeerde aan het Institut d'études politiques de Grenoble (1988) en aan de École nationale d'administration (1993); auditeur bij de Conseil d'État [rechter-rapporteur bij de afdeling geschillen (1993 1997) en lid van de sociale afdeling, 1996 1997]; maître des requêtes bij de Conseil d'État (1996 2008); hoogleraar aan het Institut d'études politiques de Paris (1993 1995); regeringscommissaris bij de bijzondere cassatiecommissie voor pensioenen (1994 1996); juridisch adviseur bij het ministerie voor Overheidsdienst en bij de stad Parijs (1995 1997); secretaris-generaal van de prefectuur van het departement Yonne, onderprefect van het arrondissement Auxerre (1997 1999); secretaris-generaal van de prefectuur van het departement Savoie, onderprefect van het arrondissement Chambéry (1999 2001); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (2001 2005); lid van de beroepscommissie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) (2001 2005); rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (2005 2011, kamerpresident van 2008 2011); conseiller d'État (adjunct van de president van de achtste kamer van de afdeling geschillen 2011 2013); lid van de commissie van beroep van het Europese ruimtevaartorganisatie (2011 2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

geboren in 1963; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Letland (1986); inspecteur voor het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de regio Kirov en de stad Riga (1986-1989); rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Riga (1990-1994); advocate (1994-1998 en juli 1999-mei 2000); minister van Justitie (november 1998-juli 1999 en mei 2000-oktober 2002); lid van het Permanent Hof van Arbitrage te Den Haag (2001-2004); parlementslid (2002-2004); rechter in het Gerecht sedert 12 mei 2004.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

geboren in 1969; studies aan de universiteit van Athene (Ptychion in 1991); postdoctorale studies aan de universiteit Paris II (DEA publiekrecht in 1992) en aan de universiteit Aix-Marseille III (doctor in de rechtsgeleerdheid in 1995); inschrijving bij de balie van Cyprus, lid van de balie van Nicosia sedert 1993; docent aan de universiteit van Cyprus (1997-2002), docent grondwettelijk recht sedert september 2002; onderzoeker bij het European Public Law Center (2001-2002); rechter in het Gerecht sedert 12 mei 2004.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich
geboren in 1950; rechtenstudie aan de universiteit van Erlangen-Nürnberg (1970-1975); Rechtsreferendar in het rechtsgebied van het Oberlandesgericht Nürnberg (1975-1978); bestuurder bij het bondsministerie van Economie (1978-1982); administrateur bij de permanente vertegenwoordiging van de Bondsrepubliek Duitsland bij de Europese Gemeenschappen (1982); administrateur bij het bondsministerie van Economie, bevoegd voor kwesties van gemeenschapsrecht en mededinging (1983-1992); hoofd van de afdeling „Recht van de Europese Unie" (1992-2007) van het ministerie van Justitie; hoofd van de Duitse delegatie binnen de werkgroep „Hof van Justitie" van de Raad; gemachtigde van de bondsregering in een groot aantal zaken voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; rechter in het Gerecht sedert 17 september 2007.
Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

geboren in 1952; doctor in de rechtsgeleerdheid (Comeniusuniversiteit te Bratislava, 1979); juridisch adviseur ondernemingsrecht (1975-1990); secretaris van het handelsregister bij de stedelijke rechtbank te Košice (1991); rechter in die rechtbank (januari-oktober 1992); rechter en kamerpresident in het regionaal hof te Košice (november 1992-2009); gedetacheerd rechter in het Hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek, handelsrechtkamer (oktober 2004-september 2005); president van college voor handelsrecht bij het regionaal hof te Košice (oktober 2005-september 2009); extern lid van de afdeling handelsrecht en economisch recht van de universiteit Pavol Jozef Safarik te Košice (1997-2009); extern lid van het lerarenkorps van de Justičná akadémia (2005-2009); rechter in het Gerecht sedert 7 oktober 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

geboren in 1958; rechtendiploma van de universiteit van Sofia; aanvullende master Europees recht aan het Instituut voor Europese studies van de Vrije Universiteit Brussel; specialisaties in economisch recht en intellectuele-eigendomsrecht; rechtbankstage bij de regionale rechtbank te Sofia (1985 1986); juridisch adviseur (1986 1988); advocaat aan de balie van Sofia (1988 1992); directeur-generaal van het bureau diensten voor het corps diplomatique bij het ministerie van buitenlandse zaken (1992 1994); uitoefening van het beroep van advocaat te Sofia (1994 2011) en te Brussel (2007 2011); arbiter te Sofia in het kader van de schikking van handelsgeschillen; deelneming aan de redactie van wetteksten als juridisch adviseur in het Bulgaarse Parlement; rechter in het Gerecht sinds 19 september 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

geboren in 1961; doctor in de rechten aan de universiteit van Malta; master Europees recht (universiteit van Exeter); doctoraat in het mededingingsrecht (universiteit van Londen); jurist bij het ministerie van Justitie (1987 1990); hoofdjurist bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1990 1994); lid van de Copyright Board (commissie voor auteursrechten) (1994 2005); jurist-reviseur bij het ministerie van Justitie en Lokale Overheden (2001 2002); administrateur bij de Malta Resources Authority (autoriteit voor grondstoffenbeheer van Malta) (2001 2009); consultant Europees recht (sedert 1994); adviseur mededingings- en consumentenrecht bij het ministerie van Financiën, Economie en Investeringen (2000 2010); adviseur mededingings- en consumentenrecht bij de Eerste minister (2010 2011), consultant bij de Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Maltese mededingings- en consumentenautoriteit) (2012); docent (1994 2001), gewoon hoogleraar (2001 2006), vervolgens buitengewoon hoogleraar (sedert 2007) en bekleder van de Jean Monnetleerstoel Europees recht (sedert 2009) aan de universiteit van Malta; medeoprichter en vicevoorzitter van de Maltese Association for European Law (Maltese vereniging voor Europees recht); rechter in het Gerecht sedert 8 oktober 2012.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

geboren in 1950; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Vilnius (1973); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (1978); assistent, hoofddocent en vervolgens hoogleraar aan de universiteit van Vilnius (1977 1992); adviseur bij de juridische afdeling van het parlement van de Republiek Litouwen (1990 1992); adviseur bij de Litouwse ambassade in België (1992 1994); adviseur bij de Litouwse ambassade in Frankrijk (1994 1996); lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (1996 1999); rechter in het hoogste gerechtshof van Litouwen (1999 2011); hoogleraar, leerstoel strafrecht, aan de universiteit van Vilnius (2003 2013); vertegenwoordiger van de Republiek Litouwen bij het gemeenschappelijk controleorgaan Eurojust (2004 2011); rechter in het constitutioneel hof van de Republiek Litouwen (2011 2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

geboren in 1952; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Wenen (1981); ambtenaar bij het Bundeskanzleramt - dienst constitutionele aangelegenheden (1981 1997); adviseur bij de juridische dienst van de Europese Commissie (1997 2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

geboren in 1967; cum laude afgestudeerd in de rechten (1985 1990) en doctoraat (1990 1993) aan de Universidad Complutense, Madrid; officier van justitie te Gerona (2000 2003); adviseur voor juridische aangelegenheden en rechten van de mens bij de Coalition Provisional Authority, Bagdad, Irak (2003 2004); rechter in eerste aanleg en rechter van instructie (2003 2007) en vervolgens magistrado, Gerona (2008); adjunct-hoofd van de geïntegreerde rechtsstaatmissie EUJUST LEX voor Irak van de Raad van de Europese Unie (2005 2006); rechtskundig adviseur bij het Tribunal Constitucional (2006 2011 en 2013); staatssecretaris voor veiligheid (2012 2013); deskundige op het gebied van de rechtsstaat en de hervorming van de veiligheidssector bij de Raad van de Europese Unie (2005 2011); extern deskundige op het gebied van strafrecht en grondrechten bij de Europese Commissie (2011 2013); onderwijs en een groot aantal publicaties; rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

geboren in 1974; gediplomeerde in de rechten (universiteiten van Tartu en Poitiers); adviseur bij het ministerie van Justitie (1995 1999); hoofd van het secretariaat van de grondwettelijke commissie van het Estse parlement (1999 2000); rechter in het hof van beroep te Tallinn (sedert 2002); lid van de examencommissie voor de magistratuur (sedert 2005); deelneming aan wetgevingswerkzaamheden voor constitutioneel recht en bestuursrecht; rechter in het Gerecht sedert 23 oktober 2013.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

geboren in 1945; diploma’s van de universiteit van Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (geschiedenis en Engelse literatuur, rechtsgeleerdheid); meester in het civiele recht aan de Tulane-universiteit van Louisiana (MCL 1969); inschrijving bij de balie van Schotland (1972) en de balie van New York (1977); benoeming tot Queen’s Counsel (1988); inschrijving bij de balie van Engeland en Wales (1996) en bij de balie van Brussel (1999); uitoefening van het beroep van advocaat bij de balies van Edinburgh, Brussel, Londen en New York; gasthoogleraar (1991) en doctor honoris causa (2009) aan de universiteit van Glasgow; bencher of Middle Temple (2012); arbiter bij de Internationale Kamer van Koophandel (IKK), bij het Internationaal Centrum voor de Beslechting van Investeringsgeschillen (ICSID) en het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS); auteur van vele publicaties; rechter in het Gerecht sedert 7 oktober 2015.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

geboren in 1948; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Athene (1971); gediplomeerde in de economische wetenschappen (postuniversitaire studie) van de economische universiteit van Athene (1974); toegelaten tot de balie van Athene (1973); doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Hamburg (1984); advocaat (1973 2016); hoogleraar internationaal en Europees economisch recht (2007 2015) en hoogleraar in het programma master internationaal recht en Europees energierecht (2015 2016) aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Thracië; assistent (1980 1984), docent (1992 2006) en gasthoogleraar (2015) aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Hamburg; lid van de Griekse commissie concurrentie (1992 2006); juridisch adviseur van de minister van Economische Ontwikkeling en Energie (2007 2009); juridisch adviseur benoemd door de regering van de Republiek Cyprus (2002 2003); lid van de raad van bestuur van het centrum voor internationaal en Europees economisch recht te Thessaloníki (2005 2011); penningmeester (1987 2000) en secretaris-generaal (2000 2016) van de Griekse vereniging voor Europees recht; oprichtend lid en secretaris-generaal van de Griekse vereniging voor energierecht (2012 2016); vicepresident van de Duits-Griekse vereniging van juristen (Hamburg) (1987 2016); secretaris-generaal van de Grieks-Duitse vereniging van juristen (Athene) (1990 2016); auteur van een groot aantal publicaties; rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

geboren in 1957; gediplomeerde in de rechten van de Complutense-universiteit te Madrid (1979) en master aan de Fletcher School of Law and Diplomacy van de Tufts University (Verenigde Staten) (1985); hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit CEU San Pablo (1985 1993); juridisch adviseur bij de raad van state (1983 1996); secretaris-generaal van het Center for the Advanced Study in the Social Sciences van het Juan March Institute (1991 1996); ondersecretaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (1996 2001); bedrijfsjurist (2001 2003); advocaat (2004 2005); directeur master internationale betrekkingen en hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan het Instituto de Empresa (2007 2013); senior juridisch adviseur bij de raad van state (2005 2016); rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

geboren in 1962; licentiaat in de rechten van de Katholieke Universiteit Leuven (1988) en Master of Laws van de universiteit van Cambridge (1990); onderzoeksassistent aan de Katholieke Universiteit Leuven (1991 1997); advocaat aan de balie van Luxemburg (1989 2004); lid van de comités rechten van de mens en strafrecht van de Raad van Europese Balies (CCBE) (2002 2004); lid van het netwerk van de Europese Unie van onafhankelijke deskundigen op het gebied van grondrechten (2002 2004); lid van de raadgevende commissie voor de rechten van de mens in Luxemburg (2000 2004); rechter (2004 2015), president van een afdeling (2011 2012), vicepresident (2012), vervolgens president (2012 2015) van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; hoofddocent aan de universiteit van Luxemburg (1996 2006); docent aan de universiteit van Nancy 2 (1997 2009); lid van het Institut grand-ducal, afdeling moraalwetenschappen en politieke wetenschappen (sinds 2002); Honorary Fellow van het Fitzwilliam College van de universiteit van Cambridge (sinds 2013); Honorary Bencher van de Gray's Inn te Londen (sinds 2013); emeritus hoogleraar aan het University College van de universiteit van Londen (sinds 2013); lid van wetenschappelijke comités van meerdere juridische tijdschriften; auteur van een groot aantal publicaties; rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

geboren in 1963; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Vilnius (1986); doctor in de rechtsgeleerdheid (2000); habilitatieprocedure (2008); procureur (1986‑1990); rechter (1991‑1994) en vicepresident (1993‑1994) van het gerecht van eerste aanleg van Vilnius; rechter en president van de civiele kamer (1995‑2002) van het hof van beroep van Litouwen; rechter (2002‑2013) en president (2002‑2008) van het hoogste bestuursgerecht van Litouwen; docent aan de universiteit van Vilnius (1997) en aan de universiteit Mykolas Romeris (1998‑2000); hoofddocent (2000‑2008), hoofd van het departement civiele procedure (2002‑2006) en hoogleraar (sinds 2008) aan de universiteit Mykolas Romeris; president van de Europese Vereniging van Magistraten (AEM) (2006‑2008); vicepresident van de Internationale Unie van Magistraten (UIM) (2006‑2014); lid van de Adviesraad van Europese Rechters (CCJE) (2000‑2014); lid van de raad van bestuur van de Vereniging van de Raden van State en van de Hoge Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA-Europe) (2010‑2013); lid van het adviescomité van de Academie voor Europees Recht (ERA) (2008‑2011); rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

geboren in 1965; gediplomeerde in de rechten van de universiteit Loránd Eötvös te Boedapest (1990), in de kunstgeschiedenis (1992) en Master of Laws van de universiteit van Heidelberg (1991); doctor in de rechtsgeleerdheid (2004); advocaat aan de balie van Boedapest (1995 2016); hoofddocent in de rechtsgeleerdheid (1991 2005) en hoogleraar in de rechtsgeleerdheid (2005 2016) aan de universiteit Loránd Eötvös; hoofd van het departement handelsrecht (2007 2013), vervolgens hoofd van het departement privaatrecht en handelsrecht en hoogleraar (2013 2016) aan de katholieke universiteit Péter Pázmány te Boedapest; gasthoogleraar aan de katholieke universiteit van Lyon (2013 2016); scheidsrechter in het permanente hof van arbitrage bij de Hongaarse beurs en ad hocscheidsrechter (2004 2016); rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

geboren in 1971; gediplomeerde in de rechten van de Jagiellonische Universiteit van Krakau (1995); doctor in de rechtsgeleerdheid (2001); doctor met doceerbevoegdheid in de rechtswetenschappen (2011); universitair hoofddocent (2003 2013) vervolgens hoogleraar (sinds 2013) op de leerstoel recht van de Europese Unie van de Jagiellonische Universiteit; programmadirecteur voor postuniversitaire opleidingen in het recht van de Europese Unie aan de Jagiellonische Universiteit (2006 2013); Visiting Scholar aan de universiteit van Oxford (1998) en aan het Europees Universitair Instituut te Florence (2005); toegelaten tot de balie van Krakau (2000); juridisch adviseur (2000 2012); rechter in het bestuursgerecht van het departement Krakau (2012 2016); gedetacheerd bij het hoogste bestuursgerecht van de Republiek Polen (2014 2016); directeur van het departement Europees recht van het hoogste bestuursgerecht (2013 2016); auteur van een groot aantal publicaties op het gebied van Europees recht; rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

geboren in 1974; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van East Anglia (1995) en Master of Laws van de universiteit van Bristol (1996); toegelaten tot de balie van Cyprus (1997); lid de juridische dienst van de Republiek Cyprus, verbonden aan het departement recht van de Europese Unie (1998 2008); bij de afdeling Onderzoek en Documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie gedetacheerde nationale deskundige (2005 2007); juridisch adviseur van het Cypriotisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (2012); lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie (2008 2016); rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

geboren in 1964; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Stockholm (1991) en van de universiteit Paris I Panthéon-Sorbonne (1990 en 1994); toegelaten tot de balie van Stockholm (2008); referendaris bij het gerecht van eerste aanleg van Södertälje en bij het gerecht van tweede aanleg van Svea (1991‑1993 en 1994‑1995); rechter in het gerecht van eerste aanleg van Gotland en in het gerecht van eerste aanleg van Norrtälje (1995‑1996); rechter in het gerecht van tweede aanleg van Svea (1996‑1997); adjunct-secretaris van de parlementaire commissie van het ministerie van Financiën (1997‑1998); juridisch adviseur voor Europese aangelegenheden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1999); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (1998 en 1999‑2006); jurist, vervolgens advocaat (2006‑2008); rechter (2009‑2016) en kamerpresident (2012‑2015) in het gerecht van eerste aanleg van Södertörn; docent aan de universiteit van Stockholm (2006‑2008); docent aan de Zweedse magistratenopleiding (2011‑2016); rechter in het Gerecht sedert 8 juni 2016.

Inga Reine
Inga Reine

geboren in 1975; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Letland (1996); master van het Europees Interuniversitair Centrum voor Mensenrechten en Democratisering (EIUC) (Italië, 1998); jurist bij het Letse bureau voor mensenrechten (1995‑1999); adviseur bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) [missie in Kosovo (1999‑2002) en missie in Montenegro (2002‑2003)]; jurist bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en regeringsvertegenwoordiger bij in de mensenrechten gespecialiseerde internationale organisaties (2003‑2012); afdelingshoofd (2012‑2015) en juridisch adviseur (2012‑2016) bij de permanente vertegenwoordiging van Letland bij de Europese Unie; lid van het Stuurcomité voor de Mensenrechten (CDDH) van de Raad van Europa (2003‑2012); rechter in het Gerecht sedert 8 juni 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

geboren in 1950; doctoraat in de rechtsgeleerdheid en advocaat aan de balie van Padua; assistant, vervolgens senior onderzoeker burgerlijk en vergelijkend recht aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Padua (1977-1982); hoofddocent gemeenschapsrecht aan het Europacollege (Parma, 1990-1998) en aan de rechtenfaculteiten van de universiteit van Padua (1985-1987), de universiteit van Macerata (1991-1994), de universiteit van Napels (1995) en de Università degli studi di Milano (2000-2001); lid van het wetenschappelijk comité Master in European integration aan de universiteit van Padua; ambtenaar bij de directie bibliotheek, onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1982-1984); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij advocaat-generaal G. F. Mancini (1984-1988); juridisch adviseur van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, de heer E. Vinci (1988-1993); afdelingshoofd bij de juridische dienst van het Europees Parlement (1995-1999); directeur wetgevingscoördinatie en bemiddeling, interinstitutionele betrekkingen en betrekkingen met de nationale parlementen bij het Europees Parlement (1999-2004); directeur externe betrekkingen bij het Europees Parlement (2004-2006); directeur wetgevingszaken bij de juridische dienst van het Europees Parlement (2006-2011); auteur van meerdere publicaties op het terrein van Italiaans burgerlijk recht en het recht van de Europese Unie; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2011 tot en met 31 augustus 2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

René Barents
René Barents

geboren in 1951; meester in de rechten en onderwijsbevoegdheid economie (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1973); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht, 1981); wetenschappelijk onderzoeker in Europees recht en internationaal economisch recht (1973‑1974) en wetenschappelijk medewerker in dezelfde vakgebieden aan het Europa Instituut, Universiteit Utrecht (1974‑1979) en aan de Universiteit Leiden (1979‑1981); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1981‑1986); hoofd van de sectie „statutaire rechten” van de personeelsafdeling van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1986‑1987); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1987‑1991); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1991‑2000); afdelingshoofd bij (2000‑2009), vervolgens directeur van (2009‑2011) de directie onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie; gewoon hoogleraar (1988‑2003) en honorair hoogleraar (sinds 2003) Europees recht aan de Universiteit Maastricht; raadsheer‑plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (1993‑2011); corresponderend lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (sinds 1993); talrijke publicaties op het terrein van Europees recht; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2011 tot en met 31 augustus  2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

geboren in 1953; gediplomeerde in de rechten van de klassieke universiteit van Lissabon (1975); diploma voortgezette studies van de universiteit van Straatsburg (1978); Master of Laws van de universiteit van Harvard (1984); hulpofficier van justitie bij de rechtbank van eerste aanleg van Cascais (1975-1976); jurist bij het secretariaat van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (1978-1986); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1986-1987); afdelingshoofd bij het secretariaat van de commissie juridische zaken en rechten van de burger van het Europees Parlement (1988-1999); lid van het secretariaat van de Conventie over de toekomst van Europa (2002-2003); afdelingshoofd bij de juridische dienst van het Europees Parlement (1999-2010); directeur institutionele en parlementaire zaken bij de juridische dienst van het Europees Parlement (2010-2016); rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

geboren in 1963; gediplomeerde in de rechten van de Université catholique de Louvain (1988); Master of Laws van de universiteit van Harvard (1989); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (1998); diploma filologie (1984) en filosofie (1984) van de Université catholique de Louvain; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1991‑1995); onderzoeker bij de Université catholique de Louvain (1995‑1999); hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (1999‑2001), vervolgens aan de Université catholique de Louvain (2001‑2016); gasthoogleraar bij verschillende universiteiten, onder meer de universiteit Paris-Dauphine (2013‑2016); voorzitter van de Academic Society for Competition Law (2013‑2016); hoofdredacteur van meerdere juridische tijdschriften; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Barna Berke
Barna Berke

geboren in 1966; gediplomeerde in de rechten van de universiteit Loránd Eötvös van Boedapest (1990); Master of Laws van de universiteit van Stockholm (1995); advocaat bij de balie van Boedapest; juridisch adviseur bij het Hongaarse parlement tijdens de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie (1994-1996 en 2002-2004); referendaris bij de president van het Hongaarse grondwettelijke hof (1997-2000); vicevoorzitter van de mededingingsautoriteit, vervolgens voorzitter van de raad voor de mededinging (2000-2002); arbiter bij het permanente arbitragehof van de financiële en kapitaalmarkten (2008-2014); docent (1990-1994); lector (1995-1999), vervolgens hoofdlector (2003-2016) aan de universiteit Loránd Eötvös van Boedapest; staatssecretaris Europese en internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie (2014-2016); rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

geboren in 1966; rechtenstudie (Candidatus juris) aan de universiteit van Århus (1989); advocaat‑stagiair bij de juridisch adviseur van de Deense regering (1989‑1991); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij advocaat-generaal C. C. Gulmann (1991‑1993); toegelaten tot de Deense balie (1993); advocaat bij de juridisch adviseur van de Deense regering (1993‑1995); docent Europees recht aan de universiteit van Kopenhagen; docent aan het Europees Instituut voor bestuurskunde (EIPA) (Luxemburg, 1995‑1997); advocaat aan de balie van Brussel (1997); docent, vervolgens waarnemend directeur van het EIPA (1997-1999); administrateur bij de juridische dienst van de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) (1999‑2000); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij rechter Gulmann (2003‑2006), vervolgens rechter L. Bay Larsen (2006-2013); rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 oktober 2013 tot en met 31 augustus 2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

geboren in 1966; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Stockholm (1991); diploma juridisch vertalen Frans-Engels van de universiteit Paris II, Panthéon-Assas (1991); diploma voortgezette gespecialiseerde studies van de universiteit Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); diploma van het Institut d’études politiques de Paris (1993); onderzoeker bij het Zweeds onderzoeksagentschap voor nationale defensie (1992 en 1994); deelname aan het opleidingsprogramma voor Zweedse ambtenaren (1993-1994); juridisch adviseur voor Europese zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1994-1995); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1995-2000); docent aan de universiteit van Stockholm (2000-2016); jurist (2001-2006), vervolgens advocaat (2006-2016); rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

geboren in 1967; licentiaat in de rechtsgeleerdheid van de universiteit Alexandru Ioan Cuza van Iași (1990); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (1999); rechter in de rechtbank voor sector 4 van Boekarest (1991-1996); rechter (1996-1999) en afdelingspresident (1997-1999) bij de rechtbank van Boekarest; rechter (1999-2005) en afdelingspresident (1999-2003) bij het gerechtshof van Boekarest; lid van de grote kamer van beroep van het Europees Octrooibureau (2006-2016); docent, vervolgens directeur van het nationale instituut voor de magistratuur (2011-2016); rechter in het hoge hof van cassatie en justitie van Roemenië (2006-2016); lid van de wetenschappelijke raad van het nationale instituut voor de magistratuur en de raad van bestuur van de nationale school voor griffiers (2011-2016); verkozen tot lid van de raad voor doctoraalopleidingen van de universiteit van Boekarest (2012-2016); rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

geboren in 1967; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Coimbra (1991); postdoctorale studie intellectueel-eigendomsrecht aan de universiteit van Lissabon (2001); advocaat-stagiaire (1991-1992); gerechtsauditeur (1992-1995); rechter in rechtbanken van eerste aanleg (1995-1997); rechter in de handelsrechtbank van Lissabon (1999-2016); rechter in het gerechtshof van Coimbra (2016); onderwijs in de rechtsgeleerdheid aan meerdere Portugese universiteiten en de nationale school voor de magistratuur; secretaris-generaal (2012-2015), vervolgens voorzitter (2015-2016) van de vereniging van Portugese rechters; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

geboren in 1974; gediplomeerde in de rechten van de Karelsuniversiteit van Praag (1997) en Master of Laws van de universiteit van Stockholm (2000); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (2007); docent recht van de Europese Unie aan de Karelsuniversiteit van Praag (2001-2003) en de academie voor de rechtspleging van de Tsjechische Republiek (2001-2016); gerechtsauditeur bij de gemeentelijke rechtbank van Praag (1997-2001); rechter in de rechtbank Praag 2 (2001-2005); rechter in het administratief hooggerechtshof van de Tsjechische Republiek (2005-2016); docent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit Masaryk van Brno (2006-2016) en de universiteit Palacký van Olomouc (2014-2016); juridisch medewerker bij het ministerie van Justitie (2010-2016); rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

geboren in 1976; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Gdańsk (1999); diploma voortgezette studies van de universiteit voor sociale wetenschappen van Toulouse (2000); Master of Laws in het Europees recht van het Europacollege (2002); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (2004); docent recht van de Europese Unie aan de technische universiteit van Gdańsk (2010-2016); lector (2006-2014), vervolgens hoofddocent (2014-2016) aan het instituut voor rechtenstudies van de academie van wetenschappen van Polen; gezamenlijke uitgave van en bijdragen aan meerdere juridische tijdschriften; auteur van vele publicaties; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

geboren in 1978; gediplomeerde in de rechten van de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (2002) en Master of Laws in Europees recht van het Europacollege (Brugge, 2004); doctor in de rechtsgeleerdheid (2008); advocaat aan de balie van Brussel (2004-2006); docent procesrecht van de Europese Unie aan de universiteit voor nationale en wereldeconomie van Sofia (2008-2012) en aan de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (2010-2013); hoofddocent recht van de Europese Unie en internationaal privaatrecht aan de Bulgaarse academie van wetenschappen (sinds 2014); gastdocent aan de universiteit van Cambridge en aan de Katholieke Universiteit Leuven; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2007-2016); oprichter en lid van het directiecomité van de Bulgaarse vereniging voor Europees recht; hoofdredacteur van het tijdschrift voor Europees recht Evropeiski praven pregled; auteur van een groot aantal publicaties op het gebied van Europees recht; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 april 2016 tot en met 31 augustus 2016; rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

geboren in 1963; gediplomeerde in de rechten van het University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister bij de Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); jurist Europese zaken bij de Law Society, Chancery Lane, Londen (1988‑1990); vertegenwoordiger van de Law Society of England and Wales en van de Law Society of Scotland te Brussel (1990‑1993); barrister (1993‑2009) en senior counsel (2009‑2012); docent mededingingsrecht aan de Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993‑1999); docent aan de EU-China Law School (2008‑2012); rechter (2012‑2017) en kamerpresident belast met immigratie en asiel (2014‑2017) in de High Court (Ierland); rechter in het Gerecht sedert 8 juni 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

geboren in 1979; licentiaat in de rechten (Universiteit Antwerpen, 2002); Master of Laws (2003) en doctor in de rechten (2007) (King’s College, universiteit van Cambridge); gastonderzoeker (Visiting Research Fellow) aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Columbia-universiteit (2005); onbezoldigd postdoctoraal navorser aan de Universiteit Antwerpen (2007-2009); gastdocent (2009), vervolgens docent (2010-2014) en sedert 2015 hoofddocent recht van de EU en internationaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven); referendaris aan het Hof van Justitie van de Europese Unie bij advocaat-generaal E. Sharpston (2007-2009) en vervolgens bij rechter A. Prechal (2016-2017); rechter in het Gerecht sedert 4 oktober 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

geboren in 1971; licentiaat en doctor in de rechten aan de universiteit van Malta (1995); master in de criminologie aan de universiteit van Cambridge (1996); postuniversitaire studie Europees recht aan King’s College London (2018); advocaat aan de balie van Malta (1996‑2019); juridisch deskundige bij de rechtbanken van Valletta, Malta (1997-2019); lid van het panel van nationale arbiters van Malta (2006‑2019); juridisch deskundige bij de Maltese vereniging van verzekeraars (2006-2019); lid van de Maltese tewerkstellingscommissie (2009‑2019); juridisch adviseur, ministerie van Sociale Bescherming (1997-1998); lid van de nationale gezinscommissie (2012-2013); lid van de commissie voor de algemene justitiële hervorming (2013); lid van de commissie voor de hervorming van het rechtsstelsel (2014‑2016); voorzitter van de Werkgroep visa tijdens het Maltese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (2016‑2017); rechter in het Gerecht sedert 20 maart 2019.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

geboren in 1968; rechtenstudie (universiteit Panthéon-Assas, Parijs); studie management (universiteit Paris-Dauphine); Europacollege  (1992); toegangsexamen voor het regionaal opleidingscentrum voor advocaten te Parijs; certificaat van bekwaamheid als advocaat bij de balie te Brussel; advocaat te Brussel; geslaagd voor een algemeen vergelijkend onderzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; referendaris bij het Gerecht van eerste aanleg (kabinet van president Saggio, 1996-1998; kabinet van president Vesterdorf, 1998-2002); chef van het kabinet van de president van het Gerecht van eerste aanleg (2003-2005); griffier van het Gerecht sedert 6 oktober 2005.