Freelance medewerkers

De vertaaldienst

De vertaaldienst van de instelling, waar meer dan 600 juristen werken, is verantwoordelijk voor de vertaling van de documenten in de zaken die behandeld worden door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze vertalingen zijn onmisbaar voor het goede verloop van de procedure en garanderen, dankzij de meertalige verspreiding van de rechtspraak, dat alle burgers van de Unie, ongeacht hun taal, toegang hebben tot de Europese justitie en rechtspraak.

De te vertalen juridische teksten zijn zeer divers, naargelang van de aard van de zaak, het type document (processtukken, conclusies van de advocaten-generaal of uitspraken van het Hof), de taal, de juridische achtergrond van de auteur, enzovoort.

Werken voor het Hof

Nagenoeg een derde van de teksten wordt vertaald door externe partijen (freelance vertalers). Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen met wie de instelling een overeenkomst heeft gesloten. Het Hof verwacht, naast strikte geheimhouding, vertalingen van hoge kwaliteit: om aan deze verwachting te voldoen kunnen de freelance vertalers rekenen op de vertaaldienst, die streeft naar een nauwe samenwerking en zo nodig steun en bijstand verleent.

Flexibele werkmogelijkheden

Freelance vertalers zijn vrij in de keuze van hun werkplek, aangezien de contacten (via internetplatforms, e-mail en telefoon) op afstand plaatsvinden. Ook bepalen freelance vertalers zelf de hoeveelheid werk die zij, afhankelijk van de verschillende deadlines, kunnen en willen aannemen. Het gaat dus om een activiteit die goed kan worden gecombineerd met andere – juridische – werkzaamheden.

Selectieprocedure

Freelance vertalers kunnen inschrijven op een aankondiging van een opdracht die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt gepubliceerd. Deze aankondiging, die geldt voor een groot aantal talencombinaties, is permanent en open, dat wil zeggen dat ook gedurende de looptijd ervan kan worden ingeschreven. De selectie vindt plaats op basis van proefvertalingen, die de gegadigden op eigen gelegenheid kunnen maken. Met de geselecteerde gegadigden worden raamovereenkomsten gesloten.

Open markt en permanente mededinging

De geselecteerde gegadigden worden in een lijst gerangschikt op basis van de kwaliteit van hun proefvertaling en de hoogte van de door hen geboden prijs. Vertaalopdrachten worden volgens de rangschikking verstrekt. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt naargelang van de kwaliteit van de geleverde prestaties en in voorkomend geval aangevuld met nieuwe contractanten.

De aanbesteding voor juridisch vertalen is permanent opengesteld voor mededinging gedurende de gehele duur van de uitvoering ervan (ten hoogste 48 maanden), op voorwaarde dat het maximumaantal contractanten voor het betrokken perceel niet is bereikt (het maximumaantal contractanten voor een perceel is terug te vinden in de aankondiging van de betrokken aanbesteding). Onder dat voorbehoud kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon dus een verzoek tot deelneming aan de lopende aanbesteding indienen. Het Hof beoordeelt regelmatig de nieuwe verzoeken tot deelneming die het ontvangt.

 

Verzoeken om informatie of tot deelneming kunnen worden gericht tot: E mail FreelanceNL@curia.europa.eu

Praktische informatie

Elke belangstellende die over de vereiste kwalificaties beschikt om als freelance medewerker vertalingen te maken in de talencombinaties vermeld in de aankondiging van de opdracht, kan een aanvraag tot deelneming indienen.

De aankondigingen van de opdrachten, de enige die authentiek zijn, zijn hieronder beschikbaar:

> NIEUWE AANBESTEDING

Aankondiging van een opdracht 2023

Doeltaal Beschrijving Aankondiging van een opdracht
GA Tabhairt i gcrích creatchonarthaí le haghaidh téacsanna dlí i dteangacha oifigiúla áirithe den Aontas Eorpach a aistriú go Gaeilge 2023/S 031-089998

 

Deze aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1: controle van de uitsluitings- en selectiecriteria om de gegadigden te selecteren die worden uitgenodigd om in te schrijven
  Indien u interesse heeft voor deze opdracht, wordt u in eerste instantie uitgenodigd om een aanvraag tot deelneming in te dienen.
 • Fase 2: gunning van de raamovereenkomsten op basis van de beoordeling van de offertes die zijn ontvangen van de gegadigden die waren uitgenodigd om in te schrijven
  In tweede instantie worden alleen de gegadigden die in fase 1 zijn geselecteerd, uitgenodigd om een offerte in te dienen. Iedere offerte die is ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon die niet is uitgenodigd om in te schrijven, zal terzijde worden gelegd.

 

De betreffende documenten met alle relevante informatie voor elke fase, kunnen hieronder worden geraadpleegd:

 

1- Nodige documenten voor het opstellen van een aanvraag tot deelneming (selectiefase):

 • De aankondiging van de opdracht waarop de aanvraag tot deelneming betrekking heeft (de bovenstaande links leiden afhankelijk van de doeltaal naar de aankondigingen van de opdracht)
 • Uitnodiging tot deelname PDF pdf icon 
 • Verplicht inschrijvingsformulier Word word-icon  PDF pdf icon  
 • Verklaring op erewoord betreffende uitsluitings- en selectiecriteria Word word-icon  PDF pdf icon 

 

De gegadigden worden verzocht hun aanvraag tot deelneming in te vullen in de doeltaal van de aankondiging.

De aanvragen tot deelneming moeten per e-mail [met in de bijlage het ondertekende en gescande inschrijvingsformulier (in de doeltaal)] of per brief [ondertekend inschrijvingsformulier (in de doeltaal)] worden toegestuurd. Links naar online opgeslagen gegevens worden niet geaccepteerd.

De uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming staat vermeld in punt IV.2.2) van de aankondiging van de opdracht. Aangezien de aanbesteding permanent is, blijven de opdrachten voor juridische vertalingen echter open, zodat op ieder moment nieuwe contractanten kunnen toetreden. De aanvragen tot deelneming die na de vermelde datum worden ingediend kunnen dus worden beoordeeld, mits het maximumaantal contractanten voor het perceel (talencombinatie) nog niet is bereikt.

 

2- Documenten in geval van selectie en uitnodiging tot indiening van een offerte (gunningsfase):

 • De aankondiging van de opdracht waarop de uitnodiging tot indienen van een offerte betrekking heeft (de bovenstaande links leiden afhankelijk van de doeltaal naar de aankondigingen van de opdracht)
 • Bestek EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon
 • Model van de raamovereenkomst EN / FR  word-icon - EN / FR  pdf icon

> HUIDIGE OPDRACHTEN

Aankondiging van een opdracht 2021

Doeltaal Beschrijving Aankondiging van een opdracht
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2021/S 101-265567
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Deze aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1: controle van de uitsluitings- en selectiecriteria om de gegadigden te selecteren die worden uitgenodigd om in te schrijven
  Indien u interesse heeft voor deze opdracht, wordt u in eerste instantie uitgenodigd om een aanvraag tot deelneming in te dienen.
 • Fase 2: gunning van de raamovereenkomsten op basis van de beoordeling van de offertes die zijn ontvangen van de gegadigden die waren uitgenodigd om in te schrijven
  In tweede instantie worden alleen de gegadigden die in fase 1 zijn geselecteerd, uitgenodigd om een offerte in te dienen. Iedere offerte die is ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon die niet is uitgenodigd om in te schrijven, zal terzijde worden gelegd.

 

De betreffende documenten met alle relevante informatie voor elke fase, kunnen hieronder worden geraadpleegd:

 

1- Nodige documenten voor het opstellen van een aanvraag tot deelneming (selectiefase):

 • De aankondiging van de opdracht waarop de aanvraag tot deelneming betrekking heeft (de bovenstaande links leiden afhankelijk van de doeltaal naar de aankondigingen van de opdracht)
 • Uitnodiging tot deelname PDF pdf icon
 • Verplicht inschrijvingsformulier Word word-icon PDF pdf icon
 • Verklaring op erewoord betreffende uitsluitings- en selectiecriteria Word word-icon PDF pdf icon

 

De gegadigden worden verzocht hun aanvraag tot deelneming in te vullen in de doeltaal van de aankondiging.

De aanvragen tot deelneming moeten per e-mail [met in de bijlage het ondertekende en gescande inschrijvingsformulier (in de doeltaal)] of per brief [ondertekend inschrijvingsformulier (in de doeltaal)] worden toegestuurd. Links naar online opgeslagen gegevens worden niet geaccepteerd.

De uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming staat vermeld in punt IV.2.2) van de aankondiging van de opdracht. Aangezien de aanbesteding permanent is, blijven de opdrachten voor juridische vertalingen echter open, zodat op ieder moment nieuwe contractanten kunnen toetreden. De aanvragen tot deelneming die na de vermelde datum worden ingediend kunnen dus worden beoordeeld, mits het maximumaantal contractanten voor het perceel (talencombinatie) nog niet is bereikt.

 

2- Documenten in geval van selectie en uitnodiging tot indiening van een offerte (gunningsfase):

 • De aankondiging van de opdracht waarop de uitnodiging tot indienen van een offerte betrekking heeft (de bovenstaande links leiden afhankelijk van de doeltaal naar de aankondigingen van de opdracht)
 • Bestek EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Model van de raamovereenkomst EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon