Cътрудници на свободна практика

Службата за писмени преводи

Службата за писмени преводи на институцията се състои от 600 юристи и превежда съдебните документи, с които работи Съдът на Европейския съюз. По този начин тя гарантира доброто развитие на производствата и многоезичното разпространение на съдебната практика, като осигурява достъп до европейското правосъдие и съдебна практика на всички граждани на Съюза, независимо от езика им.

Превежданите правни текстове са най-разнообразни и се различават по редица аспекти — естеството на делото, правната област, видът на документа (процесуални документи, заключения на генералните адвокати, решения, определения), езикът, стилът, дължината, правната система на автора и пр.

Работата за Съда

Близо една трета от текстовете се превеждат от външни сътрудници (на свободна практика). Те са физически или юридически лица, с които институцията е сключила договор въз основа на най-строги правила за поверителност и с които поддържа тесни работни отношения. Изискванията за качество на преводите са много високи, но пък в това отношение сътрудниците на свободна практика могат да разчитат на подкрепата и съдействието на службата за писмени преводи на Съда.

Гъвкави условия на работа

Сътрудниците на свободна практика са свободни да избират мястото си на работа, тъй като договорите се изпълняват от разстояние (по телефон, електронна поща и различни интернет платформи). Освен това сътрудниците могат да приемат работа в обема, в който желаят, в зависимост от различните срокове. Ето защо тази форма на сътрудничество може да се осъществява като допълнителна работа, особено от юристите.

Процедура за подбор

Сътрудниците на свободна практика се подбират по обявления за обществена поръчка, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Тези обявления, които обхващат голям брой езикови комбинации, са постоянни и открити, което означава, че по всяко време е възможно да се включват нови изпълнители. След подбор въз основа на изпит по превод, във връзка с който не се налага да пътуват, подбраните лица подписват рамков договор със Съда.

Открита поръчка и постоянна процедура за възлагане

Изпълнителите се класират в списък, като редът им в класирането се определя както от качеството на превода според оценката на изпита, така и от конкурентността на поисканата от тях цена. Поръчките за превод се предлагат регулярно на изпълнителите по реда им в класирането. Самото класиране се преразглежда периодично в зависимост от качеството на предаваните преводи, което в частност позволява да се отчитат и новите оферти.

Поръчката за писмени юридически преводи е постоянно открита за нови участници през целия период на изпълнението ѝ (най-много 48 месеца), но при условие че не е достигнат максималният брой изпълнители за съответната обособена позиция (за да узнаете какъв е максимално допустимият брой изпълнители за дадена обособена позиция, вижте обявлението за съответната поръчка). С това условие всяко физическо и юридическо лице може да подаде заявление за участие по време на изпълнението на поръчката, а Съдът на редовни интервали оценява новополучените заявления за участие.

 

Искания за информация и заявления за участие можете да изпращате на: ел. поща FreelanceBG@curia.europa.eu

Практическа информация

Всяко лице, което желае да сътрудничи като преводач на свободна практика в рамките на посочените в обявленията езикови комбинации, може да подаде заявление за участие.

Правно обвързваща сила имат само посочените обявления за обществени поръчки, които можете да намерите по-долу.

> НОВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обявления за обществени поръчки 2021

Целеви език Описание Обявление
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Поправка:
2021/S 115-301079

ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea

2021/S 101-265567

CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2021/S 101-265573
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2021/S 101-265583
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2021/S 101-265572
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2021/S 101-265569
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2021/S 101-265585
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2021/S 101-265564
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2021/S 101-265565
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2021/S 101-265575
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2021/S 101-265574
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2021/S 101-265582

Labojums:
2021/S 105-275223

LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2021/S 101-265570
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2021/S 101-265579
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2021/S 101-265581
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2021/S 101-265578
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2021/S 101-265568
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2021/S 101-265586
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2021/S 101-265584
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2021/S 101-265577
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2021/S 101-265576
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2021/S 101-265566
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2021/S 101-265580

 

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка включва два етапа:

 • Първи етап: проверка по критериите за отстраняване и подбор с цел да бъдат подбрани кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти
  На този етап, ако поръчката Ви интересува, можете да подадете заявление за участие.
 • Втори етап: възлагане на рамковите договори въз основа на оценката на офертите на поканените кандидати
  На втория етап ще бъдат поканени да подадат оферти само кандидатите, подбрани на първия етап. Всяка оферта от физическо или юридическо лице, което не е било поканено да подаде оферта, подлежи на отхвърляне.

 

Съответните документи, които включват цялата необходима информация за всяка фаза, могат да бъдат намерени по следния начин:

1- Необходими документи за изготвяне на заявление за участие (фаза на подбор):

 • Обявлението за поръчката, до която се отнася заявлението за участие (вж. връзките по-горе към обявленията за поръчки по целеви език)
 • Покана за участие PDF pdf icon
 • Задължителен формуляр за регистрация Word word-icon PDF pdf icon
 • Декларация относно критериите за отстраняване и критериите за подбор Word word-icon PDF pdf icon

 

Кандидатите се приканват да попълват заявленията си за участие на целевия език на обявлението.

Подписаните заявления за участие се изпращат по електронна поща (подписан и сканиран формуляр за регистрация (на целевия език), приложен към електронното съобщение) или с писмо (подписан формуляр за регистрация (на целевия език). Няма да се приемат препратките към онлайн хранилища за данни.

Крайният срок за получаване на заявленията за участие е указан в точка IV.2.2) от обявлението. Тъй като обаче процедурата за възлагане е постоянна, обществените поръчки за юридически превод остават открити, за да може по всяко време да се включват нови изпълнители. Поради това подадените след посочения краен срок заявления за участие ще може да бъдат оценени, стига да не е достигнат максималният брой изпълнители за съответната обособена позиция (езикова комбинация).

 

2- Документи в случай на включване сред подбраните кандидати и получаване на покана за подаване на оферта (възлагателна фаза):

 • Обявлението за поръчката, до която се отнася поканата за подаване на оферта (вж. връзките по-горе към обявленията за поръчки по целеви език)

Вследствие от удължаването на срока на процедурата по възлагане на обществената поръчка, изменение се внася в следните документи:

 • Спецификация EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Модел на рамков договор EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon

 

> АКТУАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
(2017 г. и 2019 г. за двете допълнителни обособени позиции)

Обявления за обществени поръчки 2019

Целеви език Описание Обявление
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Документите с цялата необходима информация за всеки от етапите на процедурата могат да бъдат намерени на уебсайта e-Tendering на TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Документите с цялата необходима информация за всеки от етапите на процедурата могат да бъдат намерени на уебсайта e-Tendering на TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка включва два етапа:

 • Първи етап: проверка по критериите за отстраняване и подбор с цел да бъдат подбрани кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти
  На този етап, ако поръчката Ви интересува, можете да подадете заявление за участие.
 • Втори етап: възлагане на рамковите договори въз основа на оценката на офертите на поканените кандидати
  На втория етап ще бъдат поканени да подадат оферти само кандидатите, подбрани на първия етап. Всяка оферта от физическо или юридическо лице, което не е било поканено да подаде оферта, подлежи на отхвърляне.

Обявления за обществени поръчки 2017

Съдът реши по изключение да удължи с една година срока на сега действащите обществени поръчки за писмен превод на правни текстове на някои официални езици на Европейския съюз към съответните целеви езици.

Новото обявление за поръчка, което първоначално бе предвидено да се публикува през м. май 2020 г., понастоящем се планира да бъде публикувано през м. май 2021 г., за да могат новите рамкови договори да влязат в сила през м. декември 2022 г.

 

Целеви език Описание  Обявление
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
Поправка:
2020/S 223-547623
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
Corrigenda:
2020/S 223-547633 
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
Oprava:
2020/S 223-547630 
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
Berigtigelse
2020/S 223-547622 
DE Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche 2017/S 002-001556
Berichtigung
2020/S 223-547628 
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
Parandus
2020/S 223-547626 
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
Διορθωτικό
2020/S 223-547614 
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
Corrigendum:
2020/S 223-547613 
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
Avis rectificatif :
2020/S 223-547612
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
Ispravak:
2020/S 223-547627 
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
Rettifica
2020/S 223-547617
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
Labojums:
2020/S 223-547632 
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
Klaidų ištaisymas
2020/S 223-547625 
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
Korrigendum
2020/S 223-547634  
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
Tiswija:
2020/S 223-547629 
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
Rectificatie:
2020/S 223-547618 
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
Sprostowanie:
2020/S 223-547624 
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
Retificativo
2020/S 223-547619 
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
Erată
2020/S 223-547616 
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
Korigendum
2020/S 223-547631 
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
Popravek
2020/S 223-547620 
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
Korjausilmoitus
2020/S 223-547615 
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560
Rättelse
2020/S 223-547621 

 

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка включва два етапа:

 • Първи етап: проверка по критериите за отстраняване и подбор с цел да бъдат подбрани кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти
  На този етап, ако поръчката Ви интересува, можете да подадете заявление за участие.
 • Втори етап: възлагане на рамковите договори въз основа на оценката на офертите на поканените кандидати
  На втория етап ще бъдат поканени да подадат оферти само кандидатите, подбрани на първия етап. Всяка оферта от физическо или юридическо лице, което не е било поканено да подаде оферта, подлежи на отхвърляне.

 

Съответните документи, които включват цялата необходима информация за всяка фаза, могат да бъдат намерени по следния начин:

1- Необходими документи за изготвяне на заявление за участие (фаза на подбор):

 • Обявлението за поръчката, до която се отнася заявлението за участие (вж. връзките по-горе към обявленията за поръчки по целеви език)
 • Покана за участие PDF pdf icon
 • Задължителен формуляр за регистрация Word word-icon PDF pdf icon
 • Декларация относно критериите за отстраняване и критериите за подбор Word word-icon PDF pdf icon

 

Кандидатите се приканват да попълват заявленията си за участие на целевия език на обявлението.

Заявленията за участие се изпращат по електронна поща (подписан и сканиран формуляр за регистрация, приложен към електронното съобщение) или с писмо (подписан формуляр за регистрация) на адреса, посочен в точка I.1) от обявлението за поръчката. Няма да се приемат препратките към онлайн хранилища за данни.

Крайният срок за получаване на заявленията за участие е указан в точка IV.2.2) от обявлението. Тъй като обаче процедурата за възлагане е постоянна, обществените поръчки за юридически превод остават открити, за да може по всяко време да се включват нови изпълнители. Поради това подадените след посочения краен срок заявления за участие ще може да бъдат оценени, стига да не е достигнат максималният брой изпълнители за съответната обособена позиция (езикова комбинация).

 

2- Документи в случай на включване сред подбраните кандидати и получаване на покана за подаване на оферта (възлагателна фаза):

 • Обявлението за поръчката, до която се отнася поканата за подаване на оферта (вж. връзките по-горе към обявленията за поръчки по целеви език)

Вследствие от удължаването на срока на процедурата по възлагане на обществената поръчка, изменение се внася в следните документи:

 • Спецификация EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • Модел на рамков договор EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon

 

Съдът реши по изключение да удължи с една година срока на сега действащите обществени поръчки за писмен превод на правни текстове на някои официални езици на Европейския съюз към съответните целеви езици.

Новото обявление за поръчка, което първоначално бе предвидено да се публикува през м. май 2020 г., понастоящем се планира да бъде публикувано през м. май 2021 г., за да могат новите рамкови договори да влязат в сила през м. декември 2022 г.

2021/S 115-301079