Externí spolupracovníci
   
  corner-cour  
 

Překladatelská služba

Práce pro Soudní dvůr

Pružnost pracovních podmínek

Výběrové řízení

Otevřený trh a trvalá konkurence

Praktické informace

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

   
   
   

Překladatelská služba

Služba právních překladů Soudního dvora, sestávající z 600 právníků, zajišťuje překlady soudních dokumentů Soudního dvora Evropské unie. Přispívá tím k řádnému průběhu řízení a zabezpečuje mnohojazyčné vydávání judikatury, díky kterému má každý občan EU přístup k evropské spravedlnosti a evropské judikatuře bez ohledu na to, jakým jazykem hovoří.

Rozmanitost překládaných právních textů je velká a závisí na několika faktorech, mezi něž patří povaha právní věci, právní oblast, typ dokumentu (procesní písemnosti, stanoviska generálních advokátů, rozsudky, usnesení), jazyk, styl, délka, právní systém původu autora atd.

Práce pro Soudní dvůr

Téměř třetinu všech textů překládají externí překladatelé, tedy překladatelé „na volné noze“ neboli „free-lance“. Jde o fyzické nebo právnické osoby, se kterými orgán uzavřel smlouvu – odrážející velmi přísná pravidla důvěrného zacházení – a se kterými udržuje úzké pracovní vztahy. Jelikož kvalita překladů musí být mimořádně vysoká, je externím překladatelům k jejímu dosažení poskytována podpora a pomoc překladatelské služby Soudního dvora.

Pružnost pracovních podmínek

Externí překladatelé si mohou svobodně zvolit místo výkonu práce, neboť komunikace probíhá na dálku (telefonicky, elektronickou poštou či prostřednictvím internetových platforem). Externí překladatelé mohou dále přijímat takové množství práce, které jim v závislosti na jednotlivých lhůtách vyhovuje. Tuto formu spolupráce tak lze, zejména v případě právníků z praxe, vykonávat jako vedlejší činnost.

Výběrové řízení

Externí překladatelé jsou vybíráni v řízeních o zadání veřejné zakázky. Oznámení o těchto zakázkách, pokrývající velké množství jazykových kombinací, se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení jsou trvalá a otevřená, což znamená, že noví spolupracovníci se mohou přihlásit kdykoli. S osobami vybranými na základě zkušebního překladu, k němuž ostatně není potřebné nikam cestovat, podepíše Soudní dvůr rámcovou smlouvu.

Otevřený trh a trvalá konkurence

Smluvní překladatelé jsou zapsáni na seznam seřazený podle kvality překladů vyhodnocené při zkušebním překladu a zároveň podle konkurenceschopnosti ceny požadované smluvním překladatelem. Práce na překladech je jim pak pravidelně nabízena na základě tohoto pořadí. Pořadí je pravidelně přehodnocováno v závislosti na kvalitě odevzdaných překladů, což mimo jiné umožňuje zohlednit i nové nabídky.

Zakázka na právní překlady je pro některé jazykové kombinace (viz informace k příslušné části zakázky) otevřená hospodářské soutěži trvale po celou dobu plnění zakázky (nejdéle 48 měsíců), pokud ovšem již nebylo pro danou část zakázky dosaženo maximálního počtu smluvních partnerů (maximální dovolený počet smluvních partnerů pro danou část zakázky je uveden v příslušném oznámení o zahájení zadávacího řízení). S touto výhradou může tedy každá fyzická nebo právnická osoba podat v průběhu plnění zakázky žádost o účast s tím, že Soudní dvůr vyhodnocuje nové přijaté žádosti v pravidelných intervalech.

 

Žádosti o informace a žádosti o účast lze zasílat na adresu: E-mail FreeCS.FreeCS@curia.europa.eu

Praktické informace

Žádost o účast může podat každý, kdo splňuje kvalifikační předpoklady a má zájem vyhotovovat coby externí překladatel překlady v jazykových kombinacích uvedených v oznámeních o zahájení zadávacího řízení.

Uvedená oznámení o zahájení zadávacího řízení jsou dostupná níže, přičemž jedině tato oznámení jsou závazná:

Oznámení o zahájení zadávacího řízení 2019

Cílový jazyk Popis Oznámení o zahájení zadávacího řízení
MT

Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi mil-lingwa Pollakka għall-Malti

2019/S 058-132851
Dokumenty obsahující veškeré informace relevantní pro jednotlivé fáze řízení jsou k nahlédnutí na internetových stránkách e-Tendering TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
SK

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850
Dokumenty obsahující veškeré informace relevantní pro jednotlivé fáze řízení jsou k nahlédnutí na internetových stránkách e-Tendering TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600

 

Zadávací řízení této veřejné zakázky probíhá ve dvou etapách:

 • 1. etapa: ověřování kritérií pro vyloučení a pro výběr s cílem vybrat zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky
  Máte-li zájem o tuto zakázku, jste nejprve vyzváni k podání žádosti o účast.
 • 2. etapa: zadání rámcových smluv na základě posouzení nabídek došlých od zájemců vyzvaných k podání nabídky
  Ve druhé etapě budou k podání nabídky vyzváni jen zájemci vybraní v první etapě. Nabídky došlé od fyzických nebo právnických osob, které nebyly vyzvány k podání nabídek, budou odmítnuty.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení 2017

Cílový jazyk Popis Oznámení o zahájení zadávacího řízení
CS Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka 2017/S 002-001561
BG Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български 2017/S 002-001550
ES Celebración de contratos marco para la traducción al español de textos jurídicos a partir de determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea 2017/S 002-001554
DA Indgåelse af flere rammeaftaler vedrørende oversættelse af juridiske tekster fra bestemte af Den Europæiske Unions officielle sprog til dansk 2017/S 002-001544
DE

Abschluss von Rahmenverträgen für die Übersetzung juristischer Texte aus bestimmten Amtssprachen der Europäischen Union ins Deutsche

2017/S 002-001556
ET Raamlepingud juriidiliste tekstide tõlkimiseks Euroopa Liidu teatud ametlikest keeltest eesti keelde 2017/S 002-001562
EL Σύναψη συμβάσεων-πλαισίων για τη μετάφραση νομικών κειμένων από ορισμένες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα ελληνικά 2017/S 002-001564
EN Conclusion of framework contracts for the translation of legal texts from certain official languages of the European Union into English 2017/S 002-001566
FR Conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l'Union européenne vers le français 2017/S 002-001555
HR Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski 2017/S 002-001558
IT Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in italiano 2017/S 002-001551
LV Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana 2017/S 002-001565
LT Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą 2017/S 002-001553
HU Jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről magyar nyelvre történő fordítására irányuló keretszerződések megkötése 2017/S 002-001552
MT Konklużjoni ta' kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta' testi ġuridiċi minn ċerti lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea lejn il-Malti 2017/S 002-001545
NL Sluiten van raamcontracten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands 2017/S 002-001559
PL Zawarcie umów ramowych o tłumaczenie tekstów prawniczych z niektórych języków urzędowych Unii Europejskiej na język polski 2017/S 002-001546
PT Celebração de contratos-quadro para a tradução de textos jurídicos a partir de certas línguas oficiais da União Europeia para português 2017/S 002-001563
RO Încheierea de contracte-cadru pentru traducerea unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română 2017/S 002-001548
SK Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka 2017/S 002-001557
SL Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz nekaterih uradnih jezikov Evropske unije v slovenščino 2017/S 002-001549
FI Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen 2017/S 002-001547
SV Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska 2017/S 002-001560

 

Zadávací řízení této veřejné zakázky probíhá ve dvou etapách:

 • 1. etapa: ověřování kritérií pro vyloučení a pro výběr s cílem vybrat zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky
  Máte-li zájem o tuto zakázku, jste nejprve vyzváni k podání žádosti o účast.
 • 2. etapa: zadání rámcových smluv na základě posouzení nabídek došlých od zájemců vyzvaných k podání nabídky
  Ve druhé etapě budou k podání nabídky vyzváni jen zájemci vybraní v první etapě. Nabídky došlé od fyzických nebo právnických osob, které nebyly vyzvány k podání nabídek, budou odmítnuty.

 

Související dokumenty, obsahující veškeré informace relevantní pro jednotlivé fáze, jsou k nahlédnutí zde:

 

1- Dokumenty nezbytné k vypracování žádosti o účast (fáze výběru):

 • oznámení o zahájení zadávacího řízení, k němuž se vztahuje žádost o účast (viz výše odkazy na oznámení o zahájení zadávacího řízení v příslušném jazyce)
 • výzva k podání žádosti o účast PDF pdf icon
 • povinný formulář přihlášky Word word-icon PDF pdf icon
 • čestné prohlášení o vyloučení a kvalifikaci Word word-icon PDF pdf icon

Uchazeči vyplní žádost o účast v cílovém jazyce příslušného oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Žádosti o účast musí být zaslány elektronickou poštou (podepsaný a naskenovaný formulář přihlášky v příloze zprávy elektronické pošty) nebo dopisem (podepsaný formulář přihlášky) na adresu uvedenou v bodě I.1) oznámení o zahájení zadávacího řízení. K hypertextovým odkazům na virtuální úložiště dat se nepřihlíží.

Lhůta pro přijetí žádostí o účast je uvedena v bodě IV.2.2) oznámení o zahájení zadávacího řízení. Nicméně vzhledem k tomu, že výzva k účasti v soutěži je trvající, zůstávají veřejné zakázky týkající se právních překladů otevřené, aby byl kdykoli umožněn přístup novým smluvním partnerům. Žádosti o účast předložené po uvedené lhůtě bude tedy možné vyhodnotit, to však za podmínky, že v rámci dané části zakázky (jazykové kombinace) nebylo dosaženo maximálního počtu smluvních partnerů.

 

2- Dokumenty vztahující se k výběru a k výzvě k podání nabídky (fáze zadávání):

 • oznámení o zahájení zadávacího řízení, k němuž se vztahuje výzva k podání nabídky (viz výše odkazy na oznámení o zahájení zadávacího řízení v příslušném jazyce)
 • specifikace pro nabídky EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon
 • vzor rámcové smlouvy EN / FR word-icon - EN / FR pdf icon