Soudní kancelář

Kancelář je odpovědná za vedení rejstříku Tribunálu a spisů projednávaných věcí, za přijímání, předávání, doručování a úschovu dokumentů, jakož i za korespondenci s účastníky řízení, navrhovateli vedlejšího účastenství a žadateli o bezplatnou právní pomoc.

Předkládání procesních písemností

     
  corner-T  

Elektronické podání

Podání poštou

 

Elektronické podání

Zmocněnci a advokáti oprávnění k výkonu advokacie podle práva členského státu nebo jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, mohou za podmínky, že mají zřízený přístupový účet k aplikaci e-Curia, podávat procesní písemnosti prostřednictvím této aplikace. V takovém případě se tato písemnost již nezasílá znovu poštou ani se nepředávají její osvědčené kopie.

e-Curia

Podání poštou

Adresa kanceláře Tribunálu je určena pro předkládání procesních písemností a poštovních zásilek zástupců účastníků řízení týkajících se projednávaných věcí; není určena pro podávání žádostí o informace obecné povahy.
Procesní písemnosti, jakož i korespondenci týkající se projednávaných věcí lze rovněž přímo předat kanceláři Tribunálu či, mimo úřední hodiny soudní kanceláře, strážným, kteří jsou přítomni u vchodů do budov soudu nepřetržitě 24 hodin denně.
Předání procesní písemnosti telefaxem se vezme v úvahu pouze tehdy, pokud se jedná o kopii podepsaného prvopisu a samotný prvopis je doručen do soudní kanceláře nejpozději do deseti dnů poté.

 

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tél.: (352) 4303-1
Fax: (352) 4303 2100
Kontakty

Více informací :

Texty upravující řízení

Rozhraní e-Curia Soudního dvora Evropské unie