Sekretariat

Sekretariat jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru Sądu i akt spraw w toku, przyjmowanie, przekazywanie, doręczanie i przechowywanie dokumentów oraz korespondencji ze stronami i wnioskodawcami o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta oraz o przyznanie pomocy prawnej.

Składanie pism procesowych

     
  corner-T  
Drogą elektroniczną

Drogą pocztową

 

 

Składanie pism drogą elektroniczną

Pełnomocnicy i adwokaci uprawnieni do występowania przed sądami jednego z państw członkowskich lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym posiadający konto dostępu do e-Curia mogą składać pisma procesowe poprzez tę aplikację. Jeśli pismo zostanie przekazane tą drogą, nie ma już potrzeby wysyłania go drogą pocztową ani składania jego uwierzytelnionych odpisów.

e-Curia

Składanie pism drogą pocztową

 

Adresu sekretariatu Sądu należy używać do składania pism procesowych i do pochodzącej od przedstawicieli stron korespondencji dotyczącej spraw zawisłych przed Sądem; na adres ten nie należy składać wniosków o udzielenie informacji o charakterze ogólnym.

Pisma procesowe oraz korespondencję dotyczącą spraw zawisłych przed Sądem można również składać bezpośrednio w sekretariacie Sądu lub, poza godzinami urzędowania sekretariatu, u strażników obecnych całą dobę przy wejściach do budynków Trybunału.

Przekazanie pisma procesowego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej uznaje się wyłącznie, w przypadku gdy jest to kopia podpisanego oryginału pisma oraz pod warunkiem że sam oryginał wpłynie do sekretariatu nie później niż w ciągu dziesięciu dni.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Faks: (352) 4303 2100
Kontakty

Dalsze informacje :

Uregulowania proceduralne  

Platforma e-Curia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej