Sekretariat

Sekretariat jest odpowiedzialny za prowadzenie akt spraw i rejestru Sądu, do którego wpisuje się wszystkie pisma procesowe.

Sekretariat odpowiada za przyjmowanie, przekazywanie i przechowywanie wszystkich dokumentów oraz za doręczanie pism procesowych przedstawicielom stron i osobom wnioskującym o przyznanie pomocy prawnej.

 

Informacje dla osób zwracających się do sekretariatu Sądu

Poniższe informacje na temat sposobów składania dokumentów przedstawiają w skrócie przepisy obowiązujące przed Sądem. Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami, należy sięgnąć do aktów zawierających uregulowania proceduralne dostępnych pod linkiem: Sąd/Procedura

 

Przedstawiciele

Przedstawiciele, o których mowa w art. 19 protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (pełnomocnicy wyznaczeni przez państwa członkowskie lub państwa będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym niebędące państwami członkowskimi, lub przez Urząd Nadzoru EFTA, pełnomocnicy wyznaczeni przez instytucje Unii Europejskiej, adwokaci i radcy prawni uprawnieni do występowania przed sądem państwa członkowskiego lub innego państwa, które jest stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz nauczyciele akademiccy będący obywatelami państwa członkowskiego, którego prawo przyznaje im prawo reprezentowania stron przed sądem) obowiązani są do składania pism procesowych wraz z załącznikami, a także wszystkich innych dokumentów dotyczących spraw poprzez aplikację elektroniczną e-Curia.

e-Curia dostępna jest pod linkiem: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Od 1 grudnia 2018 r. e-Curia jest jedyną drogą prowadzenia wymiany korespondencji między stronami i sekretariatem we wszystkich postepowaniach toczących się przed Sądem. Obowiązuje ona wszystkie strony (skarżących, pozwanych, interwenientów, inne strony postepowania przed izbami odwoławczymi EUIPO), a także osoby wnioskujące o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta. Inne sposoby składania pism (pocztą, faksem, pocztą elektroniczną i bezpośrednio w siedzibie Sądu) nie są dozwolone poza szczególnymi określonymi przepisami przypadkami.

 

Więcej informacji:

Informacje o e-Curia

e-Curia obowiązkowa w postępowaniach przed Sądem 

 

Osoby wnioskujące o przyznanie pomocy prawnej

Osoby wnioskujące o przyznanie pomocy prawnej, które nie są reprezentowane przez adwokata lub radcę prawnego, składają formularz wniosku o przyznanie pomocy prawnej do sekretariatu pocztą lub bezpośrednio w siedzibie Sądu.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy prawnej dostępny jest pod linkiem: Sąd/Procedura.

Nie jest dozwolone użycie innego formularza. Złożony do sekretariatu formularz wniosku o przyznanie pomocy prawnej musi być podpisany odręcznie przez wnioskodawcę.

 

Inni wnioskodawcy

Wnioski o udzielenie informacji o charakterze ogólnym należy kierować poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny pod linkiem: Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Sądu Unii Europejskiej:

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Tel.: (+352) 4303-1

Fax:  (+352) 4303 2100

E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu