Dokumenty różne

W tej rubryce publikowane są dokumenty dotyczące instytucji sądowniczej oraz ewolucji systemu sądowniczego Unii Europejskiej.


Reforma systemu sądowniczego UE

Przedstawiony przez Trybunał Sprawiedliwości na mocy art. 281 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wniosek w przedmiocie zmiany Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 16/12/2015 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 13/10/2014 Odpowiedź na skierowane przez włoską prezydencję w Radzie wezwanie do przedstawienia nowych propozycji w celu ułatwienia zadania polegającego na wypracowaniu w Radzie porozumienia w przedmiocie zasad zwiększenia liczby sędziów w Sądzie Unii

 13/10/2014 Uzasadnienie

 13/10/2014 Szacunkowy koszt wzmocnienia Sądu 


Komitet przewidziany w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 18/07/2022 Siódme sprawozdanie z działalności komitetu przewidzianego w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Dostępne w językach: lang fr  pdf icon

 16/01/2020 Szósty sprawozdanie z działalności komitetu przewidzianego w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Dostępne w językach: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Piąte sprawozdanie z działalności komitetu przewidzianego w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Dostępne w językach: lang fr pdf icon

08/12/2017 DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2017/2262 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

10/02/2017 Czwarty sprawozdanie z działalności komitetu przewidzianego w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Dostępne w językach: lang fr pdf icon

12/02/2014 DECYZJA RADY z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie mianowania członków komitetu,o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

13/12/2013 Trzecie sprawozdanie z działalności komitetu przewidzianego w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Dostępne w językach: lang fr pdf icon

22/01/2013 Drugie sprawozdanie z działalności komitetu przewidzianego w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Dostępne w językach: lang fr pdf icon

17/02/2011 Sprawozdanie z działalności komitetu przewidzianego w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Dostępne w językach: lang fr pdf icon

26/01/2010 Rekomendacja dotycząca składu komitetu przewidzianego w art. 255 TFUE pdf icon


Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

24/01/2011 Wspólne oświadczenie prezesów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po spotkaniu obu sądów w styczniu 2011 r.
Dostępne w językach: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Dokument roboczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący niektórych aspektów przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności pdf icon