Sposób cytowania orzecznictwa

Sposób cytowania orzecznictwa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oparty na ECLI (europejskiej sygnaturze orzecznictwa)

 

 I. Kontekst towarzyszący sposobowi cytowania orzecznictwa

Rada Unii Europejskiej podjęła inicjatywę polegającą na opracowaniu europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI czy też European Case Law Identifier)1. Sygnatura ta służy do odsyłania w jednoznaczny sposób do orzecznictwa sądów krajowych i europejskich, a także do określenia minimalnego zestawu znormalizowanych metadanych dotyczących orzecznictwa. Ma ona zatem ułatwiać przeszukiwanie i cytowanie orzecznictwa Unii Europejskiej.

Na sygnaturę ECLI składają się - poza prefiksem „ECLI" - cztery elementy:

 • kod państwa członkowskiego, z którego pochodzi dane orzecznictwo lub też - Unii Europejskiej w przypadku orzeczeń wydanych przez jej sądy;
 • skrót odpowiadający sądowi, który wydał dane orzeczenie;
 • rok jego wydania;
 • numer porządkowy zawierający do 25 znaków alfanumerycznych w wybranym przez poszczególne państwa członkowskie czy też dany ponadnarodowy sąd formacie. Ten numer porządkowy nie może zawierać żadnych znaków interpunkcyjnych oprócz znaków kropki („.") i dwukropka („:"), ten ostatni znak oddziela poszczególne części sygnatury ECLI.

Idąc za sformułowanym przez Radę zaleceniem, aby Trybunał Unii Europejskiej wziął udział w systemie europejskich sygnatur orzecznictwa, Trybunał przyporządkował sygnatury ECLI wszystkim orzeczeniom wydanym przez sądy Unii począwszy od 1954 r., a także - opiniom rzeczników generalnych i zajmowanym przez nich stanowiskom.

Przykładowo, sygnatura ECLI wyroku Trybunału z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie Schempp (C‑403/03) przedstawia się następująco: „ EU:C:2005:446 "[2].

Składa się ona z następujących elementów:

 • „EU" wskazuje na to, że chodzi tu o orzeczenie wydane przez sąd Unii (gdyby orzeczenie pochodziło od sądu krajowego, zamiast „EU" w tym miejscu znajdowałby się kod państwa członkowskiego, z którego pochodziłoby dane orzeczenie);
 • „C" wskazuje na to, że chodzi tu o orzeczenie wydane przezTrybunał Sprawiedliwości (gdyby orzeczenie pochodziło od Sądu czy też Sądu ds. Służby Publicznej, odpowiednio znajdowałyby się tu litery„ T" i „F");
 • „2005" wskazuje na to, że orzeczenie zostało wydane w 2005r.;
 • „446" wskazuje na to, że chodzi tu o 446sygnaturę ECLI przypisaną w danym roku.

 

II. Sposób cytowania orzecznictwa

Przyjęty przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sposób cytowania zmierza do połączenia sygnatury ECLI ze zwyczajową nazwą danego orzeczenia i sygnaturą, pod którą dana sprawa została zarejestrowana. Był on stopniowo stosowany przez każdy z sądów Unii od pierwszego półrocza 2014 r., a następnie został zharmonizowany dla sądów Unii w 2016 r.

 

Dzięki temu sposobowi cytowania:

 • wydane przez sądy orzeczenia są bardziej czytelne ze względu na to, że odesłania do orzecznictwa każdorazowo zawierają elementy konieczne do jednoznacznego wskazania orzeczenia, o którym mowa, tym bardziej, że za każdym razem podawane są wszystkie elementy składowe odesłania;
 • osiąga się większą neutralność językową ze względu na to, że format cytowania jest w znacznym zakresie we wszystkich językach identyczny i, co za tym idzie, zawiera mniej elementów, które należałoby przetłumaczyć;
 • ułatwione zostało automatyczne wstawianie hiperlinków - zarówno w sygnaturze ECLI cytowanego orzeczenia, jak i w punkcie, do którego czynione jest odesłanie.

 

Części składowe odesłania przedstawiają się obecnie następująco:

 pl

 

1. Konkluzje Rady z dnia 29 kwietnia 2011 r. zalecające wprowadzenie europejskiej sygnatury orzecznictwa (European Case Law Identifier - ECLI) oraz minimalnego zestawu znormalizowanych metadanych orzecznictwa (Dz.U. 2011, C 127, s. 1). Więcej informacji na stronie :
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-pl.do?init=true.
2. Aby nie wydłużać niepotrzebnie odesłania, przy cytowaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu ds. Służby Publicznej zrezygnowano z użycia skrótu ECLI.