Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.

Polityka w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii jest oparta na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.

Mimo iż można przeglądać tę stronę internetową bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje te są jednak wymagane w celu dostępu do zamówionych e-usług.

Strony i usługi, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i zawierają szczególną informację o ochronie danych osobowych wskazującą, jak owe dane są wykorzystywane.

W związku z tym:

  • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z rozporządzeniem 2018/1725;
  • inspektor ochrony danych nadzoruje stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich;
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, z którym można się zapoznać u inspektora ochrony danych (więcej informacji na stronie inspektora ochrony danych).
  • europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ sprawujący kontrolę w odniesieniu do wszystkich instytucji UE za wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach wykonywania jego funkcji sądowniczych.

Ten portal zawiera linki do portali osób trzecich. W związku z tym, iż Trybunał nie kontroluje tych portali, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności. 

Co to jest e-usługa?

E-usługa to usługa lub zbiór zasobów udostępnione w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

Na tym portalu są już oferowane lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług. Są to:

  • usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, przez co zwiększa się przejrzystość i zrozumienie polityki i działań UE;
  • usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi;
  • usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów „transakcji” z UE (np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutacja pracowników, zapisy na uczestnictwo w wydarzeniach, nabywanie dokumentów itd.).

W jaki sposób przetwarzane są wiadomości i poczta elektroniczna użytkowników?

W wielu miejscach na stronie możliwe jest komunikowanie w ramach różnych usług poprzez przesyłanie poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza on-line.

Po przesłaniu wiadomości dane osobowe użytkowników są rejestrowane jedynie w zakresie koniecznym dla celów udzielenia odpowiedzi. Jeżeli właściwy zespół nie może udzielić odpowiedzi, może on przekazać wiadomość innym służbom.

W przypadku pytania dotyczącego przetwarzania wiadomości lub danych osobowych użytkowników można zamieścić je w wiadomości.