Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπο Curia

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στον σεβασμό του ιδιωτικού βίου και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης στηρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018.

Η σελίδα αυτή περιέχει διευκρινίσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των διαφόρων δραστηριοτήτων του θεσμικού οργάνου μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Προστασία των προσωπικών δεδομένων» στο μενού «Το θεσμικό όργανο». Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε το κεντρικό αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

 

Επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και της χρήσης του διαδικτυακού τόπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται ενίοτε η επεξεργασία ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαδικτυακά έντυπα επικοινωνίας

Ο διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει έντυπα («φόρμες») για την επικοινωνία με ορισμένες υπηρεσίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την υποβολή αιτημάτων. Στο πλαίσιο των εντύπων αυτών ζητείται η παροχή ορισμένων προσωπικών δεδομένων προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική απάντηση στα υποβαλλόμενα αιτήματα.

Οι υπηρεσίες που ζητούν τις πληροφορίες αυτές τις επεξεργάζονται σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό και τα συγκεκριμένα έντυπα περιλαμβάνουν ειδική ανακοίνωση ενημερωτικού χαρακτήρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπου περιγράφεται ο τρόπος χρησιμοποίησης των εν λόγω δεδομένων και ο σκοπός της επεξεργασίας.

Στην ως άνω ανακοίνωση ενημερωτικού χαρακτήρα αναγράφεται ποιος είναι ο υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Οι ανακοινώσεις αυτές περιέχουν επίσης πληροφορίες για τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για το άτομο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Cookies

Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την καλή λειτουργία του και για να διευκολύνει την πλοήγησή σας σε αυτόν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να εγκαθίστανται στον υπολογιστή του χρήστη cookies που προέρχονται από τρίτους. Αυτό συμβαίνει ιδίως για την προβολή βίντεο από το YouTube ή όταν ο χρήστης αποδέχεται την παρακολούθηση της περιήγησής του για λόγους ανάλυσης και βελτίωσης του ιστοτόπου.

Μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας σχετικά με τα cookies περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα διαγράψετε ή να μην τα αποδεχθείτε.

Κοινωνικά Δίκτυα

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί ορισμένα κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής επικοινωνίας που εφαρμόζει. Πρόκειται ιδίως για το κανάλι YouTube του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τον λογαριασμό Twitter της Διεύθυνσης Επικοινωνίας.

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest ή Reddit.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δίκτυα αυτά χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εικονίδια όταν αυτά εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθένα από τα κοινωνικά δίκτυα έχει τη δική του πολιτική προστασίας του ιδιωτικού βίου. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες τους, εγκαταλείπετε τον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τα κοινωνικά αυτά δίκτυα σύμφωνα με τη δική τους πολιτική προστασίας του ιδιωτικού βίου.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ορισμένα βίντεο του YouTube απευθείας στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν cookies ή άλλοι τρόποι καταγραφής στοιχείων πλοήγησης απευθείας από το YouTube. Προς αποφυγή της καταγραφής των στοιχείων πλοήγησης, μπορείτε να διαβάσετε τις συμβουλές μας στη σελίδα μας σχετικά με τα cookies.

Who is who

Ο διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει επίσης σύνδεσμο προς τον επίσημο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαχείριση του οποίου έχει η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα με τον κατάλογο αυτόν, εγκαταλείπετε τον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει εφαρμογή η πολιτική της Υπηρεσίας Εκδόσεων σχετικά με τον σεβασμό του ιδιωτικού βίου.

Επικοινωνία

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργεί στο πλαίσιο των μη δικαιοδοτικών καθηκόντων του, και συμβουλεύει τους υπεύθυνους επεξεργασίας εντός του θεσμικού οργάνου σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεών τους που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για κάθε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της επίσκεψης στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας το έντυπο επικοινωνίας και επιλέγοντας, στον αναπτυσσόμενο κατάλογο, «Το ερώτημά μου αφορά: την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή για όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αυτό ενεργεί στο πλαίσιο των δικαιοδοτικών του καθηκόντων. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον  κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.