Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας» βασίζεται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000 [και όχι στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»), ο οποίος καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ]. Η νέα έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης. Οι ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου στον ιστότοπο αυτό θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τη νέα έκδοση.

Αν και μπορείτε να περιηγηθείτε στον παρόντα ιστότοπο χωρίς να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται τέτοιου είδους στοιχεία για να σας παρασχεθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ζητάτε.

Οι ιστοσελίδες και οι υπηρεσίες που απαιτούν τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό και περιέχουν ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που εξηγεί τον τρόπο χρήσης των δεδομένων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • για κάθε ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής
  • ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού)
  • για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, εξαιρέσει του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ασκεί τα δικαιοδοτικά του καθήκοντα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή.

Ο παρών ιστότοπος περιέχει μερικές φορές συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους. Δεδομένου ότι οι εν λόγω ιστότοποι δεν ελέγχονται από εμάς, σας καλούμε να ελέγξετε την πολιτική σεβασμού της ιδιωτικής ζωής που αυτοί ακολουθούν.

Τι είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες;

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι υπηρεσίες ή πηγές που διατίθενται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός, και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αφετέρου.

Ο παρών ιστότοπος παρέχει ή πρόκειται να παρέχει 3 τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

  • υπηρεσίες ενημέρωσης οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση, βελτιώνοντας έτσι τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ
  • διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς
  • υπηρεσίες συναλλαγών οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων κ.λπ.