Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική στον τομέα της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης στηρίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018.

Αν και είναι δυνατόν να περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς να παράσχετε κανένα προσωπικό στοιχείο, η παροχή προσωπικών στοιχείων είναι ενίοτε αναγκαία προκειμένου να λάβετε τις διαδικτυακές υπηρεσίες που επιθυμείτε.

Οι σελίδες και οι υπηρεσίες που ζητούν την παροχή των στοιχείων αυτών προβαίνουν στην επεξεργασία τους σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό και περιέχουν ειδικό πληροφοριακό σημείωμα το οποίο αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιγράφει τον τρόπο χρήσης των εν λόγω δεδομένων.

Συγκεκριμένα:

  • για κάθε διαδικτυακή υπηρεσία, υπάρχει ένας υπεύθυνος ο οποίος καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μεριμνά για τη συμμόρφωση της σχετικής υπηρεσίας προς τον κανονισμό 2018/1725·
  • ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και συμβουλεύει τους υπεύθυνους επεξεργασίας όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεών τους·
  • το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο μπορείτε να συμβουλευθείτε επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη σελίδα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
  • για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, εξαιρουμένου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ενεργεί στο πλαίσιο άσκησης των δικαιοδοτικών καθηκόντων του, η ανεξάρτητη εποπτική αρχή είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Ο ιστότοπος αυτός παραπέμπει ενίοτε σε εξωτερικούς ιστότοπους μέσω συνδέσμων. Δεδομένου ότι οι εξωτερικοί ιστότοποι δεν ελέγχονται από εμάς, σας συνιστούμε να εξακριβώνετε την πολιτική τους στον τομέα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Τι είναι η διαδικτυακή υπηρεσία;

Η διαδικτυακή υπηρεσία είναι μια υπηρεσία ή ένα εργαλείο προσβάσιμο στο διαδίκτυο που στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός, και των θεσμικών οργάνων, αφετέρου.

Ο ιστότοπος αυτός προσφέρει ή προβλέπεται να προσφέρει στο μέλλον τρία είδη διαδικτυακών υπηρεσιών:

  • υπηρεσίες πληροφόρησης, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, στα μέσα ενημέρωσης, στις διοικητικές αρχές και στους λοιπούς υπεύθυνους φορείς απλή και αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτόν τη διαφάνεια και βελτιώνοντας την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ·
  • διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνιών, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα καλύτερης επαφής με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς·
  • υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις στοιχειώδεις μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, όσον αφορά για παράδειγμα τις δημόσιες συμβάσεις, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, την πρόσληψη προσωπικού, τη δήλωση συμμετοχής σε εκδηλώσεις, την απόκτηση ή αγορά εγγράφων, κ.ο.κ.

Ποια είναι η επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας αποστέλλετε;

Πολλές σελίδες του ιστότοπου παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις διάφορες υπηρεσίες μέσω της αποστολής μηνύματος ή της χρήσης τυποποιημένου εντύπου επικοινωνίας.

Όταν αποστέλλετε μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα καταγράφονται μόνον στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να σας σταλεί απάντηση. Εάν η υπεύθυνη ομάδα δεν είναι σε θέση να σας απαντήσει, μπορεί να διαβιβάσει το μήνυμά σας σε άλλη υπηρεσία. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση όσον αφορά την επεξεργασία των μηνυμάτων ή των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να συμπεριλάβετε την ερώτηση αυτή στο μήνυμά σας.