Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του όσο και στο πλαίσιο των άλλων καθηκόντων του, πλην των δικαιοδοτικών.

H προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τη φύση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Ειδικότερα, κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων τους, το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο υπόκεινται σε ιδιαίτερες απαιτήσεις που απορρέουν από την ίδια τη φύση των καθηκόντων αυτών και, ιδίως, από την υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της δημοσιότητας της δίκης.

Δικαιοδοτικά καθήκοντα

Κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων τους, το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής της δίκης και ιδίως για την κοινοποίηση των διαδικαστικών εγγράφων στους διαδίκους.

Η επεξεργασία αυτή αποσκοπεί επίσης στην ανακοίνωση χρήσιμων πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τις εκκρεμείς ή περατωθείσες ένδικες διαδικασίες, σύμφωνα με την αρχή της δημοσιότητας της δίκης.

Πρόκειται για την ανακοίνωση πληροφοριών που προβλέπεται, κατά περίπτωση, από το Πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους Κανονισμούς Διαδικασίας των δικαιοδοτικών οργάνων και από τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν των κανονισμών αυτών. Οι πράξεις αυτές είναι προσβάσιμες στις εξής ιστοσελίδες:

-     Διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου

-     Διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου

 

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι δημοσιευόμενες στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τις ένδικες διαδικασίες ενδέχεται να ευρετηριαστούν από μηχανές αναζήτησης και να εμφανίζονται εν συνεχεία στα αποτελέσματα αναζητήσεων, όσοι μετέχουν σε δίκη ενώπιον ενός από τα δικαιοδοτικά όργανα που συναποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις κατωτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση ανωνυμίας κατόπιν αιτήματος διαδίκου στις ένδικες διαδικασίες:

-     Η τήρηση ανωνυμίας στις ένδικες διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου

-    Μη δημοσιοποίηση των δεδομένων στις ένδικες διαδικασίες του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η αίτηση τήρησης ανωνυμίας στην ένδικη διαδικασία πρέπει να απευθύνεται στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο, τηρουμένων των εφαρμοστέων δικονομικών κανόνων.

Οι τρόποι επικοινωνίας με τη Γραμματεία του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου παρατίθενται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες:

-     Γραμματεία του Δικαστηρίου

-     Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου

 

Στην περίπτωση που ο Γραμματέας του συγκεκριμένου δικαιοδοτικού οργάνου είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που αφορά η αίτηση, για παράδειγμα στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιμελείται των δημοσιεύσεων του δικαιοδοτικού οργάνου και, ειδικότερα, της δημοσιοποίησης των αποφάσεών του, αποφαίνεται επί της αίτησης κατά κανόνα εντός προθεσμίας δύο μηνών, της οποίας η άπρακτη παρέλευση λογίζεται ως σιωπηρή απορριπτική απόφαση επί της αίτησης.

Η απόφαση του Γραμματέα του Δικαστηρίου ή του Γραμματέα του Γενικού Δικαστηρίου υπόκειται σε ένσταση η οποία μπορεί να υποβληθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών ενώπιον επιτροπής που συγκροτείται, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου και έχει ως καθήκον να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων.

Οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεως στον αρμόδιο Γραμματέα και ένστασης στην αρμόδια επιτροπή ορίζονται ειδικότερα στις ακόλουθες αποφάσεις:

-     Απόφαση του Δικαστηρίου της 1ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου σε περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δικαιοδοτικών καθηκόντων του Δικαστηρίου

-     Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου σε περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δικαιοδοτικών καθηκόντων του Γενικού Δικαστηρίου

Η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει απόφαση επί της ένστασης εντός τεσσάρων μηνών. Αν η επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι επιβεβαίωσε σιωπηρά την απόφαση του Γραμματέα κατά της οποίας υποβλήθηκε η ένσταση.

Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω επιτροπές είναι αρμόδιες να αποφαίνονται μόνοn επί των αποφάσεων που λαμβάνει ο Γραμματέας του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου όταν ο ίδιος έχει την ιδιότητα του υπευθύνου της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Η υποβολή ένστασης ενώπιον των επιτροπών αυτών δεν αποτελεί ένδικο μέσο κατά απόφασης ή διάταξης του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου.

Μη δικαιοδοτικά καθήκοντα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των άλλων καθηκόντων του πλην των δικαιοδοτικών, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο των διοικητικών δραστηριοτήτων του.

Κεντρικό αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταγράφονται σε αρχείο το οποίο τηρείται από τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων .

Το αρχείο περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικές με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τα υποκείμενα και το είδος των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες των δεδομένων, τις ενδεχόμενες διαβιβάσεις δεδομένων, καθώς και τη διάρκεια της διατήρησής τους.

Το αρχείο είναι διαθέσιμο στο κοινό, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

-          Συμβουλευθείτε το κεντρικό αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των μη δικαιοδοτικών καθηκόντων του, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 και, ειδικότερα, το δικαίωμα να ζητούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να τους παράσχει πρόσβαση στα δεδομένα τους, το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης ή το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο προαναφερθείς κανονισμός προβλέπει επίσης δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να περιορίσει ορισμένα δικαιώματα. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να αφορούν το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, την υποχρέωση γνωστοποίησης σχετικά με τα δικαιώματά αυτά, την υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων για την παραβίαση των δεδομένων του ή το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Οι περιορισμοί αυτοί οριοθετούνται στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Οκτωβρίου 2019 περί εσωτερικού κανονισμού σχετικά με τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων τους κατά την άσκηση των μη δικαιοδοτικών καθηκόντων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο περιορισμός των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων πρέπει να συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο λαμβανομένης υπόψη της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ενδέχεται να είναι αναγκαίος ιδίως:

-    στο πλαίσιο διαφόρων διοικητικών και άλλων ερευνών, ελέγχων ή άλλων εσωτερικών διαδικασιών·

-    όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζει πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

-    στο πλαίσιο συνεργασίας με τα λοιπά θεσμικά όργανα, τα λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, με τις αρχές των κρατών μελών και τρίτων κρατών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς·

-    κατά τη διεκπεραίωση από τις διοικητικές υπηρεσίες των δικαστικών υποθέσεων στις οποίες διάδικος είναι το ίδιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ως άνω περιορισμοί υπόκεινται σε τακτική παρακολούθηση και περιοδική επανεξέταση.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για κάθε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των μη δικαιοδοτικών δραστηριοτήτων του θεσμικού οργάνου και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Προς τον σκοπό αυτό, καλείστε να χρησιμοποιήσετε το προβλεπόμενο έντυπο επικοινωνίας και να επιλέξετε, στον αναπτυσσόμενο κατάλογο, «Το ερώτημά μου αφορά: την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Όταν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν παραβαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Εντούτοις, τα εποπτικά καθήκοντα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων δεν καλύπτουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιοδοτικών του καθηκόντων.