Πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφασή του της 26ης Νοεμβρίου 2019, θέσπισε κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που αυτό κατέχει κατά την άσκηση των διοικητικών λειτουργιών του.

Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα εντός της Ένωσης έχει δικαίωμα προσβάσεως στα έγγραφα αυτά υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση.

Η απόφαση αυτή δεν έχει εφαρμογή στα έγγραφα δικαστικής φύσεως. Τα δημόσια δεδομένα και έγγραφα που αφορούν τις υποθέσεις μπορούν να εξετάζονται στη σχετική με τη νομολογία βάση δεδομένων. Τα νομοθετήματα που διέπουν τη διαδικασία βρίσκονται υπό την επικεφαλίδα "διαδικασία" κάθε δικαιοδοτικού οργάνου (Δικαστήριο και Γενικό Δικαστήριο).

Για να υποβάλετε αίτηση προσβάσεως σε έγγραφο το οποίο κατέχει το Δικαστήριο κατά την άσκηση της ασκήσεως των διοικητικών λειτουργιών του, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο που διατίθεται στο κάτω μέρος της σελίδας (μέσω Διαδικτύου ή σε μορφή PDF). Η αίτησή σας πρέπει να έχει συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και μπορεί να αποσταλεί στο Δικαστήριο ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά. Η αίτηση πρέπει να έχει διατυπωθεί με επαρκή ακρίβεια και να περιέχει ειδικότερα τα στοιχεία που θα παράσχουν τη δυνατότητα στο Δικαστήριο να προσδιορίσει το ή τα αιτούμενα έγγραφα. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε στο έντυπο την επιθυμητή γλώσσα του εγγράφου, καθώς και μια εναλλακτική γλώσσα. Λάβετε υπόψη σας ότι τα έγγραφα μπορούν να χορηγούνται μόνο σε υπάρχουσα γλώσσα και μορφή. Το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να δημιουργήσει ένα νέο έγγραφο, να μεταφράσει έγγραφο ή να συλλέξει στοιχεία για να απαντήσει στην αίτησή σας.

Μετά την πρωτοκόλληση της αιτήσεώς σας, θα λάβετε βεβαίωση παραλαβής. Το Δικαστήριο θα εξετάσει την αίτησή σας εντός προθεσμίας ενός μηνός κατ' ανώτατο όριο, εκτός αν υπάρξει παράταση υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση.

Το Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση σε έγγραφο, μεταξύ άλλων αν η κοινοποίησή του ενδέχεται να θίξει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, των εμπορικών συμφερόντων και των δικαιοδοτικών διαδικασιών, καθώς και των νομικών γνωμοδοτήσεων ή στην περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίησή του θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στην αίτησή σας ή αν δεν υπάρξει απάντηση εντός της προβλεπομένης προθεσμίας, μπορείτε να υποβάλετε επιβεβαιωτική αίτηση στο Δικαστήριο εντός προθεσμίας ενός μηνός χρησιμοποιώντας το ίδιο αυτό έντυπο, αναφέροντας ότι πρόκειται για επιβεβαιωτική αίτηση, καθώς και το αριθμό πρωτοκόλλου που θα σας έχει γνωστοποιηθεί με τη βεβαίωση παραλαβής της αρχικής αιτήσεώς σας.

Προστασία των δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφηκαν στο έντυπο της αιτήσεως υπόκειται στους κανόνες προστασίας που έχουν θεσπιστεί με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

βλ.: πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έντυπα

Έντυπο που συμπληρώνεται μέσω Διαδικτύου

Έντυπο σε μορφή PDF που πρέπει να τυπώσετε και να αποστείλετε με τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονική επιστολή