Igazgatási jellegű dokumentumokhoz való hozzáférés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Bírósága 2019. november 26‑i határozatával elfogadta az igazgatási feladatai ellátása körében rendelkezésére álló dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés szabályait.

Az Európai Unió minden polgára és az Európai Unió területén lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező minden természetes vagy jogi személy jogosult az e dokumentumokhoz való hozzáférésre, az említett határozatban szereplő feltételek mellett.

E határozat nem alkalmazandó az igazságszolgáltatási jellegű dokumentumokra. Az ügyek nyilvános adataihoz és dokumentumaihoz az ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázisban lehet hozzáférni. Az eljárást szabályozó dokumentumok az egyes igazságszolgáltatási fórumok „eljárás" rovata alatt találhatók (Bíróság és Törvényszék).

A Bíróságnak igazgatási feladatai ellátása körében rendelkezésére álló dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet a lap alján található nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani (on‑line vagy PDF formátumban). A kérelmet az Unió valamely hivatalos nyelvén kell megszövegezni, és postai úton, faxon vagy elektronikus úton lehet megküldeni a Bíróságnak. A kérelmet megfelelő pontossággal kell megfogalmazni, és tartalmaznia kell többek között azon adatokat, amelyek lehetővé teszik a Bíróság számára a kért dokumentum(ok) azonosítását. A nyomtatványon lehetőség van a kívánt nyelvi változat, valamint egy alternatív nyelv megjelölésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentum megküldésére csak egyetlen nyelvi változatban és a meglévő formában van mód. A Bíróság nem köteles új dokumentumot készíteni, valamely dokumentumot lefordítani vagy információkat összeállítani a kérelmező kívánságára.

A kérelem nyilvántartásba vételét követően erről a kérelmező átvételi elismervényt kap. A Bíróság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül elbírálja, kivéve a határozatban szereplő feltételek melletti hosszabbítás esetét.

A Bíróság megtagadhatja a dokumentumhoz való hozzáférést, többek között abban az esetben, ha a közzététel sértené a közérdek, a magánszféra és a személyi sérthetetlenség, a kereskedelmi érdekek, a bírósági eljárások, valamint a jogi szakvélemények védelmét, továbbá ha súlyosan sértené a Bíróság döntéshozatali eljárását.

A kérelem elutasítása esetén vagy ha az előírt határidőn belül nem érkezik válasz a kérelemre, ugyanezen nyomtatvány használatával egy hónapos határidőn belül lehetőség van megerősítő kérelem benyújtására a Bírósághoz, annak megjelölésével, hogy megerősítő kérelemről van szó, valamint feltüntetve az első kérelem benyújtásakor az átvételi elismervényen közölt nyilvántartási számot.

Adatvédelem

A kérelemben közölt személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i 2018/1725/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozik.

Lásd: a személyes adatok kezelésére vonatkozó információk

Nyomtatványok

on‑line nyomtatvány

kinyomtatandó és postai úton, faxon vagy elektronikus úton megküldendő PDF formátumú nyomtatvány