Acces la documentele administrative

În temeiul articolului 15 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a adoptat, prin Decizia din 26 noiembrie 2019, norme referitoare la accesul publicului la documentele deținute de aceasta în exercitarea funcțiilor sale administrative.

Orice cetățean al Uniunii Europene și orice persoană fizică sau juridică, care are reședința sau sediul statutar în Uniune, are drept de acces la aceste documente în condiţiile prevăzute de decizia menționată.

Această decizie nu se aplică documentelor de natură jurisdicțională. Datele și documentele publice referitoare la cauze pot fi consultate în baza de date referitoare la jurisprudență. Textele care reglementează procedura se găsesc la rubrica „Procedură” a fiecărei instanțe (Curtea de Justiție și Tribunalul).

Pentru a introduce o cerere de acces la un document deținut de Curte în exercitarea funcțiilor sale administrative, sunteți invitați să completați formularul disponibil în josul paginii (online sau în versiune PDF). Cererea dumneavoastră trebuie să fie redactată în una dintre limbile oficiale ale Uniunii și poate fi trimisă Curții prin poștă, prin fax sau pe cale electronică. Cererea trebuie să fie formulată într‑un mod suficient de precis și să conțină în special elementele care permit Curții identificarea documentului sau a documentelor solicitate. Puteți de asemenea să indicați în formular versiunea lingvistică dorită a documentului, precum și o limbă alternativă. Vă atragem atenția asupra faptului că documentele nu pot fi furnizate decât într‑o versiune lingvistică și o formă care există deja. Curtea nu este ținută să creeze un document nou, să traducă un document sau să strângă informații pentru a răspunde la cererea dumneavoastră.

Imediat după înregistrarea cererii dumneavoastră veți primi o confirmare de primire. Curtea va soluționa cererea respectivă în termen de cel mult o lună, cu excepția unei prorogări în condițiile prevăzute de decizie.

Curtea poate refuza accesul la un document în special în cazul în care divulgarea sa ar aduce atingere protecției interesului public, a vieții private și a integrității persoanei, a intereselor comerciale și a procedurilor judiciare, precum și a consultației juridice sau în cazurile în care divulgarea sa ar aduce gravă atingere procesului decizional al Curții.

În cazul unui răspuns negativ la cererea dumneavoastră sau al lipsei unui răspuns în termenul prevăzut, puteți depune la Curte o cerere de confirmare în termen de o lună prin utilizarea aceluiași formular, precizând faptul că este vorba despre o cerere de confirmare, precum și numărul de înregistrare care v‑a fost comunicat împreună cu confirmarea de primire a cererii inițiale.

Protecția datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal introduse în formularul de cerere este supusă normelor de protecție instituite prin Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (Text cu relevanță pentru SEE.).

A se vedea: informații asupra prelucrării datelor cu caracter personal

Formulare

formular online

formular în format PDF de imprimat și de trimis prin fax, prin poștă sau prin e‑mail