Tillgång till administrativa handlingar

Europeiska unionens domstol har, med tillämpning av artikel 15.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, genom sitt beslut av den 26 november 2019 infört regler för allmänhetens tillgång till handlingar som domstolen innehar i utövandet av sina administrativa funktioner.

Varje medborgare i Europeiska unionen och varje fysisk och juridisk person som är bosatt eller har sitt stadgeenliga säte i unionen har rätt till tillgång till dessa handlingar på de villkor som föreskrivs i nämnda beslut.

Beslutet är inte tillämpligt på handlingar hänförliga till den dömande verksamheten. Det går att ta del av uppgifter och allmänna handlingar avseende mål i databasen för rättspraxis. Bestämmelser som reglerar förfarandet återfinns under rubriken ”Förfarandet” för varje domstol (domstolen och tribunalen).

Den som önskar inkomma med en ansökan om tillgång till handlingar som domstolen innehar i utövandet av sina administrativa funktioner ombeds att fylla i det formulär som finns längst ned på sidan (online eller i PDF-version). Ansökan ska fyllas i på ett av unionens officiella språk och kan skickas till domstolen per post, fax eller e-post. Ansökan måste vara tillräckligt utförligt formulerad och i synnerhet innehålla de uppgifter som behövs för att domstolen ska kunna identifiera den eller de efterfrågade handlingarna. I ansökan kan även anges vilken språkversion av handlingen som önskas samt en alternativ språkversion. Notera att handlingar endast kan lämnas ut i en befintlig språkversion och i ett befintligt format. Domstolen är inte skyldig att skapa en ny handling, översätta en handling eller samla in uppgifter för att besvara Er ansökan.

Så snart Er ansökan registrerats kommer Ni att erhålla ett mottagningskvitto. Domstolen behandlar Er ansökan inom en månad, såvida inte förlängning av fristen medgetts enligt de villkor som föreskrivs i beslutet.

Domstolen får neka tillgång till en handling bland annat om utlämnande skulle undergräva skyddet för det allmänna samhällsintresset, den enskildes privatliv och integritet, affärsintressen, rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning, eller för det fall ett utlämnande allvarligt skulle undergräva domstolens beslutsförfarande.

Om Er ansökan avslås, eller om något svar inte erhålls inom den föreskrivna fristen, kan Ni inkomma med en bekräftande ansökan till domstolen inom en månad och då använda samma formulär. Ni ska då ange att det rör sig om en bekräftande ansökan samt det registreringsnummer Ni erhållit tillsammans med Ert mottagningskvitto för den ursprungliga ansökan.

Skydd för personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter som lämnats i ansökningsformuläret omfattas av de skyddsregler som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer.

Se information om behandling av personuppgifter

Formulär

Formulär online

Formulär i PDF-format att skriva ut och skicka per fax, post eller e-post